KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Završena šesnaesta sjednica Općinskog vijeća

30.01.2018. - Jutros je u devet sati počela šesnaesta sjednica Općinskog vijeća Kakanj, a do pauze za ručak u 12 sati vijećnici su usvojili šest od dvadesetsedam tačaka dnevnog reda. Sjednica je nastavljena u 13:15 sati, a vijećnici su usvojili i sve preostale tačke dnevnog reda.

DSC01438

Nakon pauze za ručak vijećnici su potrebnom većinom usvojili i Prijedlog programa utroška sredstava komunalne naknade za 2018. godinu. Planirana sredstva budžetom za 2018. godinu su 1.970.000 KM od čega najviše otpada na održavanje i modernizaciju javne rasvjete – 698.000 KM, utrošak električne energije javne rasvjete u gradu i mjesnim zajednicama – 568.000 KM, dok je za obaveze prema izvođaču za radove na rekontrukciji puta Zgošća- Tršće planirano 535.000 KM.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište za 2018. godinu. Budžetom općine Kakanj previđeno je 378.000 KM za građevinsko zemljište, a od toga najviše za obilježavanje naseljenjih mjesta, ulica, trgova i označavanje zgrada brojevima – 127.650 KM, dok je za održavanje javnih saobraćajnih površina predviđeno 105.000 KM.

Plan održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Kaknja     

Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2018. godinu dobio je potrebnu većinu od 21 glasa ''za''. Prema prostornom planu općine Kakanj definisan je 31 lokalni cestovni pravac sa ukupnom dužinom od 149.4 km i gardske i prigradske ulice dužine 33.06 km, dok prema podacima sa terena na području općine Kakanj ima oko 259 km nerazvrstanih cesta (ukupno 442 km).

Namjenska sredstva za zaštitu okoline

Vijeće je na ovoj sjednici usvojilo i Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2018. godinu. Ukupan iznos planiran sredstava u budžetu Općine Kakanj za program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline za 2018. godinu iznosi 2.350.000 KM, te je raspoređen prema projektima u skladu sa strateškim dokumentima usvojenim od strane Općinskog vijeća.

Podsticaji poljoprivredi u 2018. godini

Jednoglasno je usvojen Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta općine Kakanj za podsticaje poljoprivredi za 2018. godinu. Raspoloživi iznos sredstava je 500.000 KM (podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – 100.000 KM, podsticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti – 380.000 KM, ugovori o djelu iz Programa podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji – 10.000 KM i ostale usluge iz Programa podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji – 10.000 KM).

Podsticaj razvoja poduzetništva i obrta

Vijećnici su bili jednoglasni i kod usvajanja Prijedloga programa utroška sredstava iz budžeta za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu, a raspoloživi iznos sredstava je 460.000 KM. Za projekat ''Pokreni svoj posao u Kaknju'' – preduzeća d.o.o., obrt i srodne djelatnosti (osim poljoprivrede) , apoteke i biroi koji pružaju stručne usluge bit će izdvojeno 120.000 KM, a isto toliko novca je predviđeno i za sufinansiranje troškova obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za poslove zavarivača, krojača, bravara i drugih zanimanja shodno potrebama tržišta rada.

Općina Kakanj će za sport u 2018. godini izdvojiti 750.000 KM

Vijećnici su podržali i Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2018. godinu. Općina Kakanj će i u ovoj godini izdvojiti znatna novčana sredstva za sport u ukupnom iznosu od 750.000 KM.

Odlukom Općinskog vijeća Kakanj najveću podršku dobit će fudbalski klub Mladost Doboj-Kakanj – 195.000 KM, ekipa košarkaškog kluba Kakanj – 130.000 KM, fudbalski klub Rudar Kakanj – 120.000 KM, rukometni klub Kakanj – 77.450 KM, odbojkaški klub ''Kakanj 78'' – 73.000 KM, za sportska takmičenja invalida u ovoj godini bit će izdvojeno 18.750 KM, dok će za učešće u realizaciji sportskih takmičenja osnovnih i srednjih škola biti izdvojeno oko 7.500 KM.

Vrijedi napomenuti kako svi sportski kolektivi u Kaknju imaju besplatno korištenje sala za treniranje, ali i to da Kakanj ove godine gradi i novu dvoranu, pa je podrška koju Općina Kakanj pruža mnogo veća od prikazanih 750.000 KM.

Raspored sredstava boračkim udruženjima

Vijeće je potrebnom većinom usvojilo Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima. Budžetom je u 2018. godini planirano 120.000 KM, a najveći iznos od ovog iznosa je predviđen Savezu udruženja boračkih organizacija – 42.500 KM.

Sredstva za informisanje

Usvojen je i Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2018. godinu. Planirana sredstva iz budžeta za 2018. godinu su 84.000 KM (Izdaci za informisanje – 57.000 KM i Usluge praćenja sjednica Općinskog vijeća Kakanj – 27.000 KM). Ova tačka dnevnog reda usvojena je uz zaključak da se Snimak sjednica Općinskog vijeća Kakanj na lokalnoj nezavisnoj televiziji IC Kakanj emitira od 16 sati, a ne u jutarnjem terminu.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili  i Prijedlog programa rada JU ''Gradska biblioteka'' Kakanj za 2018. godinu sa finansijskim planom od 188.653 KM.

Usvojeno jedanaest izvještaja

Nakon toga Općinsko vijeće je bez diskusije usvojilo i 11 izvještaja. Usvojeni su slijedeći izvještaji: Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2017.godinu (509.248,07 KM), Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2017.godinu (1.900.000 KM), Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište za 2017.godinu (360.500 KM), Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2017.godinu (660.000 KM), Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2017.godinu, Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2017.godinu (438.000 KM), Izvještaj o utrošku sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017.godinu (340.393 KM), Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i Udruženja građana za 2017.godinu (29.997 KM), Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2017.godinu (748.747 KM), Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2017.godinu (91.212 KM) i Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija u 2017.godini (38.439 KM). Time je sjednica koja je počela u 9 sati završena u 15 sati i 20 minuta.

E.Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u