KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Završena Dvadesetdeveta sjednica Vijeća

03.04.2019. - Četrnaest tački dnevnog reda, nilo je predmet razmatranje, a koje su vijećnici uscojili, uglavnom jednoglasno i bez diskusija

Prijedlozi za pet tački dnevnog reda vijećnici su usvojili uz diskusije, dok su priojedlozi za devet tački dnevnog reda usvojene bez diskusije.

Vijeće usvojilo uz diskusije

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za porođaj i opremu novorođenog djeteta. U diskusiji je učestvovao: Eldin Mijoč, Slaven Katičić, Nusret Muslić, Rizah Haračić. Vijeće je nakon rasprave usvojilo Odluku sa 22 glasa. Za zaposlene porodilje pomoć će iznositi 200 KM za prvorođeno dijete, 250 KM za drugorođeno, te 300 KM za treće i svako naredno dijete. Za nezaposlene porodilje pomoć će iznositi 250 za prvorođeno dijete, 350 KM za drugorođeno, te 500 KM za treće i svako naredno dijete. Novčana pomoć će se dodjeljivati putem Centra za socijalni rad Kakanj. Odluka će se primjenjivati retroaktivno od 1. januara 2019. godine.

Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica Vijeće je usvojilo sa 20 glasova, bez glasova protiv i dva uzdržana, diskutovao je Enes Piljug.

Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m kvadratnom korisne stambene površine na području općine Kakanj. Diskutovao je Enes Piljug.

Vijeće je Plan i program JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu usvojilo jenoglasno. U diskusiji je učestvovao Mujo Fafulić i Rizah Haračić.

Vijeće usvojilo bez diskusija

Devet tački dnevnog reda vijećnici su usvojili bez diskusija. To su: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj; Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radu i radnom vremenu i rasporedu radnog vremena; Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018.godinu; Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu; Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2018.godini Vijeće je primilo k znanju.

Vijeće je jednoglasno i bez diskusija usvojilo i: Izvještaj o poslovanju i radu JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018. Godinu, kao i zaključak o davanju saglasnosti na Program rada JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu.Na isti način usvojeni su i: Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2018.godinu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine.

Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2018.godinu Vijeće je usvojilo sa 19 glasova za i tri protiv, također bez diskusije.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u