KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Završena dvadeset šesta sjednica Vijeća

31.01.2019. - Usvojeno niz izvještaja i programa, neki uz konstruktivne i korisne zaključke, a neki jednoglasno i bez diskusije

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu. Također na današnjoj sjednici bio je i Daut Bajramović, predstavnik OSCE-a.

Dostavljeni dnevni red u pozivima je dopunjen materijalom iz Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline: a riječ je o prijedlogu odluke o ustupanju na upravljanje i korištenje rekonstruisanog i dograđenog dijela objekta ambulante porodične medicine sa prostorijama MZ Zgošća. Koja je usvojena sa 25 glasova za, niko protiv i tri uzdržana.

Usvajanje izvještaja i programa

Nakon diskusije, Vijeće je sa 22 glasa za, tri protiv i dva uzdržana usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2018.godinu. Usvojen je i Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu. Nakon izlaganja pomoćnika općinskog načelnika, Rešada Zaimovića i odgovora na amandmane, Vijeće je sa 23 glasa za, tri protiv i jedan uzdržan usvojilo Program.

Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2018.godinu. Vijeće je usvojilo sa 21 glasom za, tri protiv i jedan uzdržan.

Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2018.godinu, a nakon što su u diskusiji učestvovali: Semir Mušija, Rizah Haračić, Slaven Katičić, Enes Piljug i Safet Šahman Vijeće je usvojilo sa 23 glasa za, tri protiv i niko uzdržan.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana za 2018.godinu, a u diskusiji nije niko učestvovao. Bez diskusije su prihvaćeni i Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2018.godini I Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2019.godini.

Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2018.godini, također je usvojen jednoglasno, a vijećnik Semir Mušija je pohvalio sadržaj i aktivnosti koje tretira izvještaj.

Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj uz prijedlog zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije usvojen je sa prijedlogom zaključka o visini naknade članovima Komisije (150KM za predsjednika i 100 KM za članove) sa 22 glasa za, tri protiv i dva uzdržana. U diskusiji su učestvovali Ahmed Begić, Senad Alajbegović, Elvedin Delić, Izudin Hrusto i Eldin Mijoč, a uglavnom se raspravljalo o novčanoj vrijednosti rada u komisiji, jer je vijećnik Ahmed Begić smatrao da je komisijski rad precjenjen u odnosu na uloženi rad i stručnost.

Bez diskusije i jednoglasno usvojen je i Prijedlog programa rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj sa prijedlogom finansijskog plana za 2019.godinu.

Infrastruktura u osnovnim i srednjim školama

Nakon što su korisnim prijedlozima u diskusiji o stanju infrastrukture u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj učestvovali: Rizah Haračić, Semir Mušija, Izudin Hrusto, Namir Talić, Slaven Katičić i Rešad Merdićž vijeće je ovu informaciju primilo k znanju. Usvojeni zaključcima se kaže da će se Vladi Kantona, nadležnom Ministarstvu uputiti pismo namjere u spremnosti na zajedničko sufinamnsiranje u školske objekte i da Uprave škola prate i javljaju se na javne pozive kojima se odobravaju sredstva za poboljšanje objekata školske infrastrukture. Vijećnik Rešad Merdić je predložio da jedan od zaključaka sadrži koliko je to novca, za koje projekte i u koje škole.

Imenovanja

Jednoglasno je usvojen Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu prijedloga poslovnika o radu Općinskog vijeća, koju sačinjavaju Slaven Katičić, predsjednik i članovi: Adnan Ibrahimspahić, Rešad Merdić, Elvedin Delić, Mujo Fafulić, Emin Čehajić, Semir Mušija i Nusret Muslić .

U Skupštinu JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj Vijeće je imenovalo Amela Gačića sa 17 glasova za, osam protiv i dva uzdržana.

U Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija imenovani su Emina Begić i Mujo Fafulića sa 19 glasova za, dva protiv i četiri uzdržana.

Vijećnička pitanja i inicijative

Na prošloj sjednici postavljeno je 6 vijećničkih pitanja i podneseno je 17 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.
Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug i Rizah Haračić.
Komentare na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative su dali: Izudin Hrusto, Safet Šahman, Enes Piljug, Rizah Haračić.
Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Ahmed Begić, Enes Piljug, Rešad Merdić, Rizah Haračić, Namir Talić, Semir Mušija
Vijećničke inicijative su podnijeli: Mejrema Purišević, Jasmin Mušanović, Rizah Haračić, Enes Piljug, Safet Šahman, Rešad Merdić, Slaven Katičić, Evelin Bitić, Namir Talić, Semir Mušija, Nusret Muslić, Amar Selimović.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u