KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Završena Deveta sjednica Općinskog vijeća

28.06.2017. - Umjesto predviđenih 11, Vijećnici su dopunili dnevni red i razmatrali 12 tački. Posebnu pažnju izazvao komentar općinske pravobraniteljice o zakonskoj nužnosti potpisivanja ugovora o koncesiji kako bi se usvojila odluka o utvrđivanju javnog interesa nad parcelama koje su potrebne za razvoj rudarskih radova u području Ribnice

Za današnju sjednicu predložen je dnevni red koji je usaglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 21.06.2017. godine. U međuvremenu je pristigao i materijal prijedlog odluke o uspostavljanju prijateljstva i saradnje između Općine Kakanj i Općine Beylikduzu, Republika Turska te je predloženo da se isti uvrsti kao 9. tačka dnevnog reda. Sa ovom dopunom Vijeće će razmatrati 12 tačaka.

Utvrđen javni interes nad parcelama za izgradnju odlagališta Ribnica

Utvrđen je javni interes u svrhu izgradnje glavnog vanjskog odlagališta „Ribnica“na području općine Kakanj, kako bi se mogao provesti postupak potpune eksproprijacije na više desetina nekretnina, a u cilju nastavka razvoja rudarskih radova i odlaganja jalovine na već postojećem odlagalištu „Ribnica“.

Komentar je dala Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica, koja je rekla da nisu ispunjeni zakonski uvjeti, potpisan ugovor o koncesiji, kako bi se svrha utvrđivanja javnog interesa, ovako formulirana, opravdala. Također, komentar na situaciju u kojoj se nalazi trenutno Općina Kakanj i RMU Kakanj dao je i, općinski načelnik, Nermin Mandra. Uslijedila je petominutna pauza, nakon koje je pomoćnik općinskog načelnika Nurčo Kurtović, pročitao dopunu prijedloga za utvrđivanje javnog interesa prema kojoj se obavezuje ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj da prije početka izvođenja radova na nekretninama zaključi ugovor o koncesiji.

Uvođenje dimnjačarske djelatnosti

Prema podacima Vatrogasne jedinice, na području općine Kakanj se od ukupnog broja požara na objektima stanovanja oko 40 posto odnosi na dimnjake kao uzročnike izbijanja požara. Požari nanose veliku štetu domaćinstvima pa i društvu u cjelini. Neispravne peći i dimnjaci danas svakodnevno proizvode ogromne količine otrovnih materija koje utiču na zdravlje građana. Danas, na podruĉju općine građani nemaju koga zvati da im očisti dimnjak. Jedan broj građana sam sebi čisti dimnjake na veoma nestručan način. Sve su ovo bili dovoljni razlozi da se pripremi i danas razmatra Nacrt odluke o dimnjačarskoj djelatnosti. Vijeće je sa 25 glasova za usvojilo zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke sa rokom za javnu raspravu od 15 dana kako bi se prijedlog mogao usvojiti već na julskoj sjednici.

Izmjene Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline

Vijećnici su sa 21 glasom uz tri suzdržana prihvatili Odluku o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu, tako što je planirani iznos od 50 hiljada KM za energetsku efikasnost Mjesnog doma u Haljinićima umanjen za 15 hiljada KM, koji je preusmjeren za Povećanje energetske efikasnosti na objektu Mjesnog doma u Bjelavićima.
U 2016. godini realizovana je prva faza projekta „Povećanje energetske efikasnosti Mjesnog doma u Bjelavićima“ u kojoj su utrošena sredstva u iznosu od 12.564,11 KM za ugradnju termoizolacione fasade na vanjske zidove objekta. Zbog iskazane potrebe za završetkom II faze projekta odnosno stavljanja objekta u funkciju predložena je ova izmjena i dopuna Programa utroška namjenskih sredstava.

Dopuna Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Kakanj

U Odluci o pogodnostima za investiranje na području Općine Kakanj u članu 3. dodaje se novi stav 2. Kojim se kaže da Investitori koji su sagradili objekat bez odobrenja za građenje, te naknadno pribavili rješenje o legalizaciji bespravno izgrađene građevine po kantonalnom Zakonu o građenju ne stiču pogodnosti za investiranje propisane Odlukom o pogodnostima za investiranje na podruĉju Općine Kakanj. Dopuna je usvbojenba sa 24 glasa bez glasova protiv i suzdržan.

Dopuna Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća

Usvojenom odlukom o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća pored naknade utvrđene u stavu (1) ovog člana, članovima Drugostepene komisije za žalbe, pripada i naknada po obrađenom predmetu i to predsjedniku u iznosu od 35,00 KM, a članovima Komisije u iznosu od po 25,00 KM, što su neto iznosi bez poreza na dohodak.
Vijeće se prvo izjasnilo o prijedlogu kluba vijećnika S BiH da se mjesečna naknada za članove Drugostepene komisije za žalbe ograniči na iznos od 70 KM, sa 6 glasova za, 2 protiv i 17 suzdržanih.
Nakon toga Vijeće je sa 17 glasova za, osam protiv i niko uzdržan usvojilo prijedlog.

Prodaja poslovnih prostora

Donesena je i Odluka kojom se daje odobrenje za prodaju poslovnih prostora kao posebnih dijelova zgrade u vlasništvu Općine Kakanj. Poslovni prostori se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama u ulkucama: Alije Izetbegovića, Osmana Džafića, Rduija Čajevca i Melenta Bošnjak. Prodaja poslovnih biće izvršena javnim nadmetanjem.Najniža početna cijena je 800 KM/m² u Soliteru-1 (prodaje se 5m²), a najviša početna cijena je u Lameli-C 2000 KM/ m² (prodaje se 19,6 m²). Za prodaju ovih nekretnina predložena je komisija u sastavu: Sedmedin Amidžić – predsjednik, Izudin Hrusto, Azerin Salihbegović, Selvedin Helja, Ivica Petrović, Elvedin Delić, Rahman Kovač, Elvedin Gačić.

Elaborat o klizištu Malješ

Vijećnici su primili k znanju i Elaborat o procijenjenoj šteti usljed klizanja i slijeganja zemljišta na ograničenom području naselja „Malješ“ od 09.03.2017. godine.
U diskusiji su učestvovali Enes Piljug i Nusret Muslić.
Dodatna pojašnjenja i konkretne odgovore dao je općinski načelnik koji je pozvao vijećnike da diskutiraju o ovoj problematici na način da iznesu konkretna pitanja i argumente.
Informacija je primljena k znanju sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

Ukupan procijenjeni iznos šteta nastalih kao posljedica klizanja i slijeganja zemljišta na ograničenom području naselja „Malješ“ je 644.487,18 KM. Najveći iznos sredstava je utrošen za radove na sanaciji klizišta, pri čemu je urađeno: rasterećenje čela klizišta i odvoz klizne mase (cca 5.000 m3) drenažni sistem tzv. kamena rebra dužine oko 200 metara, dubine kanala do 3-5 metara i širine 3-4 metra u koji je dovezen krupni kameni materijal. Po završetku radova na izradi kamenih rebara i rasterećenju čela klizišta odmah se pristupilo izradi zaštitnog betonskog zida na kontraforima dubine 3-4 metra, a dužine cca 60 metara. Izgradnja navedenog zida je bila izuzetno zahtjevna zbog još uvijek aktivnog klizišta i nepristupačnosti terena. Istovremeno sa radovima u čelu klizišta rađen je i drenažni sistem iznad klizišta dubine do devet metara i dužine cca 350 metara.

Prijateljstvo sa Općinom Beylikduzu

Prijedlog odluke o uspostavljanju prijateljstva i saradnje između Općine Kakanj i Općine Beylikduzu, (Republika Turska) prihvaćen je jednoglasno i bez diskusije.

Inicijativa Sindikata Vodokoma

Sindikalna organizacija JP Vodokom d.o.o. Kakanj, ponovila je Inicijativu za usvajanje kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede J.P.Vodokom. Vijećnici su donijeli zaključak kojim se prihvata Inicijativa za zaključivanje Kolektivnog ugovora uz formiranje pregovaračkog tima ispred Općinskog vijeća u sastavu: Semir Mušija, Adnan Ibrahimspahić i Rešad Merdić, a koji će u razgovorima sa Sindikatom pripremiti konačan prijedlog Kolektivnog ugovora.

Pomoć povratnicima

Usvojena je i Informacija o obnovi i povratku izbjeglih i raseljenih lica na područje Općine Kakanj. U diskusiji nije niko učestvovao pa je Informacija prihvaćena sa 24 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.
Iz prezentirane informacije izdvajamo podatke o pomoći za najnužnije potrebe i podatke za pomoć u obnovi i izgradnji na teret Budžeta Općine Kakanj. Za 2016. godinu odobrena su sredstva za raseljena lica i povratnike, za njihove najnužnije životne potrebe: režijski troškovi, lijekovi, školske knjige, ogrijev i drugo u iznosu od 6.000,00 KM. Sredstva su dodjeljivana u skladu sa

Kriterijima o dodjeli novčanih pomoći raseljenim osobama i povratnicima iz Budžeta općine te je utrošeno ukupno 5.790,00 KM.Prema usvojenom Budžetu Općine Kakanj za 2016. Godinu sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima iznosila su 70.000,00 KM.U periodu od 01.01. – 31.12.2016. godine u Službi je zaprimljeno ukupno 28 novih zahtjeva podnesena za ovaj vid pomoći. Komisija je u posmatranom periodu održala pet sjednice na kojima su dodijeljivana sredstva povratnicima, a sve u skladu sa Kriterijima koje je usvojilo Općinsko vijeće. Tom prilikom Komisija je razmatrala ukupno 37 zahtjeva od čega je devet iz 2015. godine koji zbog nedostatka sredstava u Budžetu za 2015. godinu nisu mogli biti riješavani.

Od ukupnog broja razmatranih zahtjeva pozitivno je riješeno 32 zahtjeva, pet zahtjeva je odbijeno. Ukupno utrošena sredstva sa ove pozicije iznose 69.992,41 KM.

A.Zekić/KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u