KakanjLive | Subota, 06.06.2020. godine

Zasjedalo vijeće - Budžet rebalansiran na veću vrijednost

30.06.2016. - Budžet iznosi više od 22 miliona KM. Doneseno niz odluka, a između ostaloga i novo konceptualno rješenje gradske jezgre, zatim nova povoljnost za investitore u poduzetničkoj zoni, a date su saglasnosti i za novu namjenu prostora ispred bivše zgrade penzionera

vijece_41_txDanas je održana 44. sjednica Općinskog vijeća Kakanj/Foto Arhiv

Ranije predloženi dnevni red dopunjen je sa četiri nove tačke. Odmah na početku sjednice u video 3D prikaz prezentirano je konceptualno idejno rješenja uže gradske jezgre. Rješenje koje je prezentirao domaći autor, mladi kakanjski arhitekta Ivan Bošnjak, inače vlasnik arhitektonskog studija Cubus, jednoglasno je usvojeno.

Rebalans budžeta

Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine Kakanj za 2016. godinuje usvojen sa 20 glasova ''za'' i četiri ''suzdržana''. Rebalansom je došlo do povećenja od 1.074.921 KM i budžet sada iznosi 22.142.128 KM.

Razlozi za donošenje odluke o povećanju budžeta su povećanje prihoda od Poreza na promet nepokretnosti, većeg ostvarenja povećanje vlastitih prihoda JU KSC Kakanj. Tu su i povećanja izazvana dodjeljenim sredstvima resornih federalnmih ministarstva za projekte na Industrijskog zoni, za izgradnju ambulante u Zgošći ukupno 150.000 KM, povećanje sredstava iz vodnih naknada, povećanje namjenskih sedstava za saniranje posljedica prirodne nesreće i za jednog korisnika iz 2015. u 2016. godinu.

Budžet je uvećan i za donaciju Tvornice cementa a za izgradnju dječijeg igralište na lokalitetu OŠ ''Mula Mustafa Bašeskija''.

Nova povlastica za gradnju u poduzetničkoj zoni

Vijećnici su jednoglasno usvojili i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za Investiranje na poduzetničkoj zoni ''Vrtlište'' u Kaknju. Riječ je o dopuni člana dva kojom se omogućava produžavanje roka za gradnju objeklata, a ko investitor od kantonalnog ili federalng organa nije pravovremeno dobio saglasnost za geradnju.

Nova namjena za prostor ispred bivše zgrade penzionera

Vijeće je jednoglasno usvojilo i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene i parcelaciju mikrolokaliteta ''prostor ispred bivše zgrade penzionera u Kaknju''. Ovom odlukom daje se saglasnost za utvrđivanje namjene i parcelaciju mikrolokaliteta u obuhvatu Regulacionog plana – izmjene i dopune Regulacionog plana ''Centar Kakanj'' i to za mikrolokalitet ''Prostor ispred bivše zgrade penzionera u Kaknju'' u svrhu izgradnje trotoara i poslovnog objekta.

Potrebnu većinu od 25 glasova dobio je i Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju. Riječ je o parceli površine 347 metara kvadratnih – lokacija u ulici Alije Izetbegovića u Kaknju, kod bivšeg Penzionerskog doma. Početna cijena je 450 KM /metru kvadratnom. Imenovana je i komisija za sporovođenje javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju: Sanel Alić, a članovi su:: Ivica Petrović, Asif Bliznović, Elmin Kadrić, Mugdin Gorak i Mubera Kubat.

Parking u MZ Kakanj 2

Jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene i parcelaciju mikrolokaliteta parkinga kod OŠ ''Mula Mustafa Bašeskija'' u Kaknju. Građevinska parcela za izgradnju parking prostora imat će površinu od 591 metara kvadratnih.

Održavanje nerazvrstanih cesta

Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Kakanj dobio je potrebnu većinu od 25 glasova ''za'' i jednog ''protiv''. Ovom odlukom uređuje se upravljanje, izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, održavanje, zaštita, korištenje, uređenje saobraćaja, finansiranje i poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području općine Kakanj.

Registrovane prijave osam povratničkih porodica

Vijeće je prihvatilo i Informaciju o obnovi i povratku izbjeglih i raseljenih lica/osoba na području općine Kakanj u 2015. godini U Službu za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, prijavilo se osam porodica povratnika sa devet članova domaćinstva.

Potrebnu većinu dobio je i prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kučićima. Radi se o prodaji radi postavljanja tipsko metalnog ormara za smještaj telekomunikacione opreme.

KaknjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u