KakanjLive | Srijeda, 25.11.2020. godine

Zaključci sa Zbora građana MZ Kakanj-jedan

02.02.2017. - Građani traže uredno i kontinuirana snabdjevanje toplotnom energijom, rekonstrukciju vrelovoda, rješavanje problematike na putu prema Barama, te informacije o rasporedu sredstava koja se uplaćuju iz Fonda za zaštitu okoliša i od rada termoelektrana. Istaknut je i zahtjev za konačno rješavanje problema pasa lutalica te stavljanje na javnu raspravu dokumenta koji je po ovom osnovu planiran za Četvrtu sjednicu Općinskogh vijeća

grad

Zbor građana MZ Kakanj I, kojem su prisustvovala 54 stanovnika ovog područja, održan je krajem januara, a na dnevnom redu su bile četiri tačke. Razgovaralo se o grijanju, odnosno snabdjevanju potrošača toplotnom energijom, rješavanju problema pasa lutalica i problema na putu od raskršća kod fotografske radnje Kubura, pa dalje prema Barama. U skladu sa dnevnim redom sjednici je prisustvovao direktor JP Grijanje Kakanj Mirnes Bajtarević, kao i predstavnik Općine Kakanj Bahrudin Arnaut.

U zaključcima sa Zbora traži se kontinuirano isporučivanje dovoljnih količina toplote za sve korisnike, u svim stambenim objektima na području Mjesne zajednice, jer prema dostupnim informacijama usljed dotrajalosti sistema daljinskog grijanja postoji objektivna mogućnost za težim oštećenjima, što bi moglo dovesti do dužih zastoja u snabdijevanju korisnika toplotnom energijom. U tom smislu građani MZ Kakanj I pozivaju nadležne u Općini Kakanj da se suoči sa problemom ta da iz namjenskih sredstava ostvarenih radom Termoelektrane za rekonstrukciju vrelovoda na godišnjem nivou izdvaja oko 1,5 miliona KM. Od JP Grijanje i Općinskog vijeća Kakanj se traži modalitet za hitno izdvajanje sredstava za sanaciju mreže grijanja u gradu.

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama sa Zbora su upućeni i zahtjevi kojim se od Općinskog vijeća Kakanj traži informacija o rasporedu sredstava koja dolaze od Fonda za zaštitu okoliša FBiH, i namjenskih sredstava ostvarenih radom termoelektrana za 2017. godinu.Od JP Grijanje se traži informacija o planu rekonstrukcije vrelovoda, po godinama, novčanim iznosima i izvorima finansiranja, a za naredne tri godine (2017-2020).

Na osnovu informacije koju su građani dobili od predstavnika Općine Kakanj Bahrudina Arnaut, a vezano za prijedlog Odluke koja pravni osnov crpi iz Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, kao i informacije da će biti na dnevnom redu Četvrte sjednice Vijeća, Zbor građana traži da se po istoj sprovede Javna rasprava i pronađu modaliteti konačnog rješavanju problema pasa lutalica.

S obzirom da se direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj Zijad Neimarlija nije odazvao na poziv, ostala je nepoznata činjenica vezana za urađeni elaborat u vezi puta u licom Prvi maj. Donesen je zaključak da se sa direktorm Zavoda organizira sastanak na kojem će uz članove Savjeta biti prisutni i stanovnici naselja Bare, na kojem će se pokušati dogovoriti dalji koraci po pitanju ove tematike.

A.Zeklić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u