KakanjLive | Ponedjeljak, 01.03.2021. godine

Zakazana je Četvrta sjednica Vijeća

21.02.2021. - Četvrta sjednica Općinskog vijeća Kakanj planirana je za u četvrtak 25.2.2021. godine s početkom u 9:00 sati u Maloj sali JU KSC Kakanj

vijecenajava

Prema Poslovniku o radu Vijeća, Predsjedavajući je na sjednici Kolegija Vijeća predložio dnevni red koji sa pripadajućim materijalima nije prihvaćen i to je razlog šte će se utvrđivati na samoj sjednici.
Prijedlog predsjedavajućeg sadržavao je, pored uobuičajenih uvodnih aktivnosti vezanih za inicijative i pitanja, 18 tački dnevnog reda.

Predloženo je da prva tačka dnevnog reda bude: Prijedlog budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2021. godine sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi, pregledom amandmana i prijedloga na Nacrt budžeta i Mišljenjem Ministarstva finansija ZDK o prihodima u Nacrtu budžeta. Rasprava o budžetu sasvim sigurno će biti zanimljiva i od većeg interesa, kako vijećnika tako i javnosti.

Predloženo je da Vijeće u dnevni red uvrsti i nekoliko izvještaja, kao što su: Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline, Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi, Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu.Tu je i Izveštaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020.godini.

Vijeće bi trebalo da u dnevni red uvrsti i razmatra više odluka: Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2021. godine; Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju poduzetničke zone „Modrinje“, Prijedlog odluke o davanju naziva sportskoj dvorani u Kaknju; Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostorija i garaže vatrogasanog doma Doboj Udruženju „Vatrogasno društvo Kakanj“ Kakanj te Zahtjev Skupštine JP „Vodokom“ za davanje saglasnosti na Odluku o smanjenju osnovnog kapitala.

Vijećnicima jeponuđenu da u dnevni red ove sjednice uvrste i: Prijedlog zaključka o usvajanju Akcionog plana razvoja općine Kakanj za 2021.godinu;Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2021.godnu i Finansijski plan za 2021.godinu.

Planirano je i da se na dnevnom redu nađu tri informacije:Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj z 2020.godini; Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ (juni-decembar 2020) te Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2020.godinu.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u