KakanjLive | Četvrtak, 28.01.2021. godine

Više od dva miliona za zaštitu okoliša

31.03.2019. - Prema programu utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline planirana je realizacija 2,2 miliona KM.

kakanjzgradaopcinePredviđena je realizacija 35 projekata, od čega je deset započetih i prenesenih projekata iz 2018. godine i 25 projekata koji imaju karakter redovnog održavanja.

Ukupan iznos planiranih sredstava u Budžetu Općine Kakanj za Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019. godinu, iznosi 2.200.000,00 KM. Raspoređen je prema projektima u skladu sa strateškim dokumentima usvojenim od strane Općinskog vijeća Općine Kakanj: Revidirana Strategija razvoja općine Kakanj 2007 – 2020, Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) i Akcioni plan za održivi energetski razvoj (SEAP).

Nadležna Služba, zadužena za realizaciju Programa, poduzet će sve neophodne aktivnosti na realizaciji Programa poštujući pozitivne zakonske propise. Realizacija sredstava iz Programa će pratiti priliv namjenskih sredstava u Budžet Općine Kakanj, te će u kontinuitetu sa prilivom sredstava, biti realizovani navedeni projekti iz Programa.

U ukupnom iznosu planiranih sredstava po ovom Programu 2.200.000,00 KM uključena  su i sredstva u iznosu od 306.236,85 KM, a koja su bila planirana Programom utroška namjenskih sredstava za 2018. godinu (prenesena sredstva, projekti i uštede).

Pregled Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj uz obrazloženja, možete pogledati klikom na  PROGRAM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u