KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Vijećnici najviše diskutovali o putu Kondžilo - Donji Kakanj

31.05.2016. - Informacija o aktivnostima na iznalaženju rješenja trase dionice Donji Kakanj-Kondžilo izazvala najviše diskusija, koje su rezultirale prihvatanjem treće, od tri ponuđene varijante

rasprava_put

Vijećnici su na današnjoj sjednici prihvatili Informaciju o aktivnostima na iznalaženju rješenja trase dionice Donji Kakanj-Kondžilo, uz zaključke da se izabere varijanta broj tri uz obavezu Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj da poduzme potrebne aktivnosti za izradu idejnog projekta, dok Služba za finansije općine Kakanj treba osigurati novčana sredstva za njegovu izradu. Na ovu temu svoje mišljenje iznosili su vijećnici: Fahrudin Buza, Elvedin Delić, Rešad Merdić, Huso Lihović i Ahmet Alajbegović, općinski načelnik Nermin Mandra, direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Zijad Neimarlija i predstavnik predlagača idjenog rješenja Modus Projekta, Nedžad Rožajac. Do izjašnjavanja je došlo tek nakon dvije pauze.

Razlozi za izmještanje puta

Više je razloga koji su opredjelili Općinu Kakanj da pripremi ovu informaciju kako bi se o budućnosti putne komunikacije Donji Kakanj - Kondžilo pravovremeno donijele odgovarajuće odluke i potrebna projektna dokumentacija. Naime ovaj put često je, a posebno u kišnom vremenskom periodu poplavljen. Pored toga nalazi se na lokaciji buduće akumulacije na kojoj će biti građena mala hidrocentrala. Dosadašnja rješenja su planirala put na desnoj obali Ribnice, međutim u tom području se nalazi kamenolom Tvornice cementa. Dobar dio puta prolazi kroz odlagalište Površinskopg kopa Vrtlište. Ovo su najbitniji razlozi, koji zahtjevaju izmještanje postojeće putne komunikacije. Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća, predstavljene su tri varijante za moguću izgradnju nove saobraćajnice. Prihvaćena je treća varijanta.

Treća varijanta - tehnički i ekonomski najprihvatljivija

Početak trase, prema varijanti broj tri, ne prati postojeću saobraćajnicu, nego su na tom dijelu horizontalni elementi trase poboljšani. Budući da će nakon izgradnje brane taj dio trase predstavljati ”staro korito” rijeke Ribnice, jer se rijeka u budućnosti upušta u hidrotehnički tunel koji je u izgradnji, a trebao bi biti završen do kraja ove godine. Sadašnje korito ispod budućeg tunela i brane biće popunjeno čvrstom jalovom masom. To se može iskoristiti za prolazak saobraćajnice. Ova varijanta pri samom kraju trase spušta se prema postojećoj saobraćajnici, tako da se smanjuje područje koje je potrebno eksproprisati.

Ukupna dužina saobraćajnice po Varijanti III je 2.597 metara i predstavlja varijantu sa najkraćom saobraćajnicom. Prema procijeni troškova i ukupnoj analizi sve tri varijante, ovo rješenje predstavlja tehnički najpovoljnije rješenje i ekonomski najprihvatljiviju varijantu.

Dužina saobraćajnice prema prvoj varijanti iznsila bi 4.140 metara, a prema drugoj 2.803 metra.I jedna i druga saobraćaijnica bi prolazila kroz zone klizišta i imale značajne troškove eksproprijacije privatnih posjeda. Ove i još neke činjenice bile su ključne kod opredjeljenja za treću varijantu.

Pozitivno poslovanje u prvom kvartalu

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Kakanj za prvi kvartal 2016. godine usvojen je sa 23 glasa za i pet suzdržanih. Prihodi i primici u prvom kvartalu 2016. godine iznosili su 5.500.484 KM, dok ukupni rashodi za ovaj period iznose 4.183.631 KM. Poslovni rezultat na kraju prvog kvartala 2016. godine je pozitivan, odnosno ostvaren je suficit u iznosu od 1.316.853 KM.

Vijeće nije podržalo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela vijeća. Izmjene su se odnosile na povećanja naknada članovima izborne komisije.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po metru kvadratnom korisne stambene površine na području općine Kakanj (prosječna građevinska cijena iz 2015. godine po metru kvadratnom korisne stambene površine iznosi 750 KM).

Prostorije vatrogasnog doma u Kraljevoj Sutjesci jednoglasnom odlukom vijećnika ustupljene su na korištenje Udruženju žena UŽOK Kakanj.

Rebalansom finansijskog plana za 2016. godinu Općinsko vijeće je omogućilo Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” povećavanje izdvajanja za bruto plate u iznosu od 19.500 KM. Ova sredstva će se utrošiti za sklapanje Ugovora o radu u trajanju od tri mjeseca za stručna lica koja će raditi na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u