KakanjLive | Subota, 31.10.2020. godine

Vijećnici na kraju mandata usvojili izmjene budžeta

17.10.2020. - Općinsko vijeće je 16.10.2020 održalo svoju posljednju 44. sjednicu u ovom sazivu. Usvojen zaključak o budžetskom finansiranju proširenja daljinskog grijanja na prigradska naselja u vrijednosti 540 hiljada maraka

vijecekrajmandata
Predsjedavajući je za današnju sjednicu predložio dnevni red prema upućenom pozivu koji je jednoglasno usvojen od strane prisurtnih vijećnika.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu, usvojen je sa 18 glasova. U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić, Rizah Haračić i Slaven Katičić. Odgovore i pojašnjenja je dao, općinski načelnik, Aldin Šljivo. Usvojen je i zaključak u vezi proširenja daljinskog grijanja u prigradskim naseljima u iznosu od 540.000,00 KM za projekat toplifikacije prigradskih naselja u Kaknju.Iz JP Grijanje d.o.o. Kakanj su već ranije informisali da posjeduju Investiciono tehničku dokumentaciju za toplifikaciju MZ Povezice, pa bi ova sredstva trebalo utrošiti na toplificiranju u ovoj mjesnoj zajednici. Preporučena je izrada projektne dokumentacije i za druga općinska područja, s ciljem smanjenja aoerozagađenja.
Vijeće je sa 25 glasova usvojilo Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje poslovnog objekta sa sportskim igralištem u vikend naselju Ponijeri, općina Kakanj JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj.
Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o tačkama: Prijedlog odluke o izmjeni Kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj i Prijedlog odluke o izmjenama Programa rasporeda sredstva za sport za 2020.godinu U diskusiji je učestvovao Slaven Katičić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo obe Odluke jednoglasno.
Sa 20 glasova, dva protiv i jednim uzdržanim Vijeće je prihvatilo Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2019/2020. i Program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020/2021
U diskusiji o Godišnjem programu nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program sa 20 glasova za, 2 protiv i 2 uzdržana.
Vijećnici su primilik znanju Informaciju o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period uzdržan. januar-juni 2020.godine
Na kraju sjednice, Predsjedavajući Slaven Katičić se zahvalio za dobru četverogodišnju saradnju i istaknuo korektne odnose na današnjoj sjednici obzirom da je zvanično i počela predizborna kampanja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u