KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Vijeće završilo tridesetdrugo zasjedanje

27.06.2019. - Usvojeni izvještaji o izvršenju budžeta, zatim javnih preduzeća Grijanje i Vodokom, donesene odluke o formiranju novih mjesnih zajednica, predložen način rješavanja vlasništva nad imovinom između Centrotransa i Općine

vijece32

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 20.06.2019.godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 32. sjednicu. U međuvremenu su pristigla dva materijala iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korsit „Trgošped“ d.o.o Kakanj i Informacija u vezi statusa nekretnine u suvlasništvu kompanije „Centrotrans Eurolines“d.d. Sarajevo i Općine Kakanj te iz Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline – Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na privremeno korištenje dijela parking prostora kod Sportske dvorane KSC Kakanj za poligon i polazno mjesto za praktični dio ispita za vozače motornih vozila. Navedeni materijali su jednoglasno uvršteni u dnevni red i Vijeće je raspravljalo o 15. tačaka.

Nove mjesne zajednice

Prihvatanjem prijedloga odluka Općinsko vijeće je dalo zeleno svjetlo za formiranje novih šest mjesnih zajednica. Nove mjesne zajednice su: MZ Bištrani, MZ Gornja Ričica, MZ Kučići, MZ Plandište, MZ Termoelektrana i MZ Tičići.

Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“ usvojen je jednoglasno, a u skladu sa utvrđenom Rang listom korisnika projekta pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma u prijedlogu je navedeno da će stanove na korištenje dobiti: Devleta (Šaban)Ramić, Alen (Huso) Sejdić, Šaban(Smajo) Ramić , Remzija (Salem) Sejdić , Nataša(Salih) Sejdić , Nusreta (Safet) Ramić, Almir (Raif) Fafulić , Elvir (Hajrudin)Crnojević, Hanija(Alija) Husejinović i Fadila (Kasim) Ramić.

Usvojeni izvještaji

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2019.godine Vijeće je usvojilo sa 24 glasa, dva protiv i bez uzdržanih a u diskusiji nije niko učestvovao.

Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem vanjskog revizora za 2018.godinu. te Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem vanjskog revizora za 2018.godinu Vijeće je usvojilo većinom glasova.

Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije Vijeće je usvojilo uz zaključak poslije petominutne pauze. U diskusiji su učestvovali Rešad Merdić i Ivica Petrović. Nakon pauze Vijeće je sa 23 glasa za, bez glasova protiv i jednim uzdržanim usvojilo Izvještaj i zaključak kojim se naknada članovima Komisije utvrđuje u iznosu od 150 KM za predsjednika i 100 KM za članove s tim da članovi koji nisu učestvovali u radu Komisije nemaju pravo na naknadu.

Status imovine Centrotransa i Općine

Informacija u vezi statusa nekretnine u suvlasništvu kompanije „Centrotrans Eurolines“ d.d. Sarajevo i Općine Kakanj. U diskusiji je učestvovao Semir Mušija. Nakon diskusije Vijeće je jednoglasno Informaciju primilo k znanju sa zaključcima da se ovlasti općinski načelnik da sa resornim službama pokrene inicijativu za zamjenu nekretnina (udio u suvlasništvu autobuske stanice za nekretninu zvanu “autopark” kod Stare jame te da Općina Kakanj od Centrotrans Eurolinesa traži povlačenje prijedloga koje je Centrotrans tražio pred Općinskim sudom u Kaknju.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na privremeno korištenje dijela parking prostora kod Sportske dvorane KSC Kakanj za poligon i polazno mjesto za praktični dio ispita za vozače motornih vozila. Vijeće je jednoglasno sa 24 glasa usvojilo Odluku.
Kriteriji za dodjelu novčanih pomoći, pomoći u građevinskom materijalu i drugih vidova pomoći za potporu povratku Vijeće je usvojilo jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug i Safet Šahman.Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Enes Piljug, Edin Aliefendić i Semir Mušija.Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Enes Piljug, Izudin Hrusto, Semir Mušija, Muhamed Kubat.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u