KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Vijeće usvojilo sve predložene materijale

27.04.2016. - Održana je 42. Sjednica Općinskog vijeća, a vijećnicu su prihvatili sve prijedloge, izvještaje i informacije u okviru dvanaest tački dnevnog reda

Četrdeset druga sjednica Općinskog vijeća Kakanj, održana je u srijedu 27. Aprila, a vijećnici su razmatrali 12 tački dnevnog reda, u vremenskom periodu od 9,00 do 11,30 sati. Svi prijedlozi, izvještaji i informacije prihvaćeni su jednoglasno ili većinom glasova 23 prisutna vijećnika.

Usvojeni su prijedlozi odluka o davanju u zakup zemljišta u državnoj svojini Općine Kakanj u poljoprivredne svrhe, o utvrđivanju javnog interesa u svrhu uređenja 700 metara lijeve obale rijeke Bosne na dionici Industrijski most TC Kakanj - Most mladosti i prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Crnač i Čizmići, MZ-a Zgošća.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća kojim se mijenja član 33 Poslovnika koji nakon izmjene glasi: “U cilju unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada vijeća, vijeće uspostavlja Kolegij koga čine: predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg vjieća i predstavnici klubova vijećnika u vijeću. U radu Kolegija učestvuje i sekretar Vijeća, koji je dužan osigurati uvjete za rad Kolegija. Sjednicama Kolegija može prisustvovati i općinski načelnik po pozivu predsjedavajućeg vijeća ili na valstiti zahtjev”.

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Kakanj za 2015. godinu dobio je potrebnu većinu od 18 glasova za, četiri protiv i jednog suzdržanog. Prihodi i primici u 2015. godini iznosili su 19.331.994 KM. Rashodi su iznosili 19.248.454 KM tako da je na kraju 2015. godine realiziran suficit od 83.539 KM.
Izvještaj o utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve za 2015. godinu jednoglasno je usvojen.

Jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Kakanj sa izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu JU centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2015. godinu i Izvještajem o isplaćenim naknadama iz budžeta Federacije, Kantona, Općine.

Informacija o stanju sporta na području općine Kakanj za 2015. godinu i Informacija o realziaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj, također su jednoglasno usvojeni.
Uz zaključak da se zgrada koju koristi Općinski sud ponudi na korištenje pod zakup ili na prodaju od 1. januara 2017. godine prihvaćena je i Informacija o statusu zgrade koju koristi Općinski sud u Kaknju.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u