KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Vijeće usvojilo rebalans općinskog budžeta

31.05.2018. - Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Kakanj donijela nam je drugi rebalans budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu koji je sada povećan za više od milion maraka. Jednoglasno je usvojen prijedlog odluke o davanju na korištenje šest stambenih jedinica Romima u naselju Varda, dok su vijećnici usvojili i Prijedlog odluke o dodjeli poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika i angažovanje lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

U četvrtak 31. maja 2018. godine održana je dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Ranije predloženi dnevni red koji je dostavljen u pozivima za ovu sjednicu dopunjen je sa četiri nove tačke: Informacija u vezi ''Eurogroup'' d.o.o. Kakanj, Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora KUD Dikan na privremeno korištenje, Nacrt revidirane ''Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020 sa akcionim planom za period 2018-2020 i Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU Dom zdravlja Kakanj. Dopunjeni dnevni red usvojen je sa 23 glasa ''za'' i pet ''protiv'. Protiv su glasali vijećnici SDP-a i DF-a iz razloga jer je po ko zna koji put materijal za dopunjene tačke dnevnog reda dostavljen tek pred sam početak sjednice Općinskog vijeća.

Prijedlog odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji je usvojen potrebnom većinom od 22 glasa ''za'', jednog ''protiv'' (Nusret Muslić – DF) i jednog ''suzdržanog'' (Mujo Fafulić – nacionalne manjine). Ovom odlukom se utvrđuje sadrđaj i postupak Javnog poziva, kriteriji i način ocjenjivanja, kao i praćenje realizacije projekata nevladinih/neprofitnih ogranizacija koji će se sufinansirati iz Budžeta Općine Kakanj. Aplikanti će morati zadovoljiti sljedeće osnovne uslove: da su osnovani i registrovan u BiH, da su vođeni od strane državljana BiH, da svoje aktivnosti realizuju na području općine Kakanj, da su projekti namijenjeni građanima općine Kakanj, da se projekti odnose na oblasti koje Općina Kakanj odredila kao prioritetne prema strateškim dokumentima i da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija.

Drugi rebalans budžeta

Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01. – 31.03. 2018. godine  usvojeni su potrebnom većinom od 21 glasa ''za''. Raniji budžet od 24.760.101,97 KM povećava se za 1.178.165,74 KM i sada iznosi 25.938.267,71 KM. Pomoćnik općinskog načelnika Džihad Berbić je u svom izvještaju naveo da je Općina Kakanj zahvaljujući angažmanu izvršne vlasti dobila značajna finansijska sredstva sa viših nivoa vlasti za čak osam projekata. Projekti su uvršteni u budžet i općina Kakanj može pristupiti njihovoj realizaciji. Dodao je da su izvršene i manje korekcije na rashodima pojedinih općinskih službi i javnih ustanova, a sve to je doprinijelo da budžet Općine Kakanj bude uvećan za više od milion maraka. Gospodin Bebić je istakao kako je zadovoljan i izvršenjem budžeta Općine Kakanj za prvi kvartal 2018. godine naglasivši da on iznosi 26% što je za 1% više od optimalnih 25%.

Stambeno zbrinjavanje Roma

Vijećnici su na ovoj sjednici jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu projekta ''Stambeno zbrinjavanje Roma 2016-2017 u općini Kakanj''. Na osnovu Ugovora o saradnji potpisanog dana 30. decembra 2016. godine između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Kakanj i Sporazuma o međusobnim odnosima potpisanog dana 23. 12. 2016. godine između Općine Kakanj i Caritasa Švicarska u realizaciji Projekta ''Stambeno zbrinjavanje Roma 2016-2017 u općini Kakanj'' u naselju Varda, izgrađena je jedna stambena zgrada spratnosti suteren plus prizemlje plus sprat plus potkrovlje. Stambena jedinica je vlasništvo Općine Kakanj i sastoji se od šest stambenih jedinica koje će biti dodijeljene na korištenje bez naknade sljedećim licima: Ramić Ajka (stan površine 44.74 metra kvadratna), Vehabović Senija (stan površine 37.74 metra kvadratna), Sejdić Safija (stan površine 46.68 metara kvadratnih), Sejdić Sulejman (stan površine 64.36 metara kvadratnih), Omerović Mujo (stan površine 46.68 metara kvadratnih), Vehabović Šahida (stan površine 58.36 metara kvadratnih).

Pripravnici i lica na stručnom osposobljavanju

Potrebnu većinu od 21 glasa dobio je i Prijedlog odluke o dodjeli poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika i angažovanje lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Ovom odlukom utvrđuje se postupak dodjele poticaja iz budžeta Općine Kakanj poslodavcima za zapošljavanje pripravnika i angažovanje lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa završenim VII stepenom stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova koji imaju prebivalište na području općine Kakanj, a nemaju radnog iskustva/staža u struci i koji se primaju kao pripravnici ili lica na stručnom osposobljavanju za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju najduže od godinu dana. Općina Kakanj će poslodavcu koji primi pripravnika ili angažuje lice na stručno osposobljavanje mjesečno isplaćivati iznos od 500 KM u periodu od najviše 12 mjeseci. Licu na stručnom osposobljavanju poslodavac je dužan iz ovih sredstava isplaćivati naknadu za njihov rad i ostale obaveze u skladu sa Zakonom o radu i propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Poslodavac može iz svojih sredstava isplaćivati licu na stručnom osposobljavaju i veći iznos od 500 KM. Ostale zakonske obaveze regulišu se ugovorom između poslodavaca i pripravnika ili lica na stručnom osposobljavanju.

Helmina Murtić dobila jednoglasnu podršku Vijeća za novi mandat

Nakon toga je uslijedila jednosatna pauza u radu Vijeća, a sjednica je nastavljena u 13 sati i 10 minuta imenovanjem Helmine Murtić za direktoricu JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' Kakanj. Potom je podnesen izvještaj o radu konkursne komisije za imenovanje direktorice Helmine Murtić sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju novčane naknade od 150 KM za Esmira Čobu koji je bio predjednik komisije i po 100 KM za Suadu Čeliković i Šemsu Gadžun, članice komisije. Obje tačke dnevnog reda vijećnici su jednoglasno usvojili.

Imenovana Komisija za utvrđivanje naziva novih ulica

Na ovoj sjednici Vijeća imenovani su i članovi Komisije za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj. U Komisiju su imenovani: Adnan Ibrahimspahić (predsjednik komisije) i članovi: Kubat Adi, Škorić Dženana, Kubat Mubera, Ganić Kasim, Kubat Lejla, Ivica Petrović i Ilhana Alajbegović.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Informaciju u vezi ''Eurogroup'' d.o.o. Kakanj uz saglasnost da se produži rok za okončanje svih stavki iz ugovora sa Općinom Kakanj do 31.12.2018. godine. Podsjećamo Društvo Eurogroup d.o.o. Kakanj je sa Općinom Kakanj potpisalo ugovor o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta radi građenja poslovnog objekta na lokaciji poduzetničke zone ''Vrtlište'', ali u navedenom roku Eurogroup nije uspio ispoštovati sve obaveze definirane ugovorom pa je bilo potrebno da isplate stvarnu naknadu za preuzeto zemljište. Budući da je ovo Društvo prikupilo sve neophodne saglasnosti/odobrenja i da je nivo izgrađenosti objekata veći od 80%, te da je promijenjena namjena poslovnog objekta iz skladišta u proizvodni prostor – proizvodnja papirne galanterije i da je u radni odnos već primljeno 16 radnika vijećnici su prihvatili informaciju koju im je dostavio Eurogroup i rok je produžen do 31. decembra 2018. godine.

Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora KUD Dikan na privremeno korištenje nije usvojen jer je protiv prijedloga ove odluke glasalo 11 vijećnika, a 12 je bilo suzdržano. Vijećnici su usvojili zaključak da se ovlasti Uprava JU KSC i direktor ove javne ustanove da potpišu ugovor sa KUD ''Fadil Dogdibegović'' Dikan na privremeno korištenje.

Nacrt revidirane ''Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020'' sa Akcionim planom za period 2018-2020 dobio je podršku 19 vijećnika, dok su tri bila suzdržana. Na kraju je Vijeće usvojilo prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Abdulaha Imamovića za člana UO JU Dom zdravlja Kakanj čime je sjednica koja je počela u devet sati završena u 13 sati i 55 minuta.

E.Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u