KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Vijeće usvojilo rebalans budžeta

31.03.2017. - Rebalansirani budžet, uvećan za više od tri miliona maraka i sada iznosi 26.090.321 KM

 Sa današnje sjednice Vijeća/Foto: Mirsad Mujagić

Održavanje sjednice Općinskog vijeća u posljednjem danu mjeseca postala je praksa tako da je i danas u Sali Općinskog vijeća počela Šesta sjednica, a na dnevnom redu su se našle 23 tačke. Ranije predloženi dnevni red sa 21 tačkom je dopunjen sa dvije nove tačke i usvojen jednoglasno. Dnevni red je dopunjen Prijedlogom odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu i Informacijom o radu Komisije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć.

Rebalans budžeta Općine Kakanj

Vijeće je potrebnom većinom od 25 glasova i četiri suzdržana usvojilo Prijedlog izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu. Nakon tri mjeseca od usvajanja budžeta došlo je do prvog rebalansa tako da je ranije predloženi budžet od 22.920.699,57 KM uvećan za 3.169.622,11 KM i sada iznosi 26.090.321,68 KM.
Općinsko vijeće je na prethodnoj sjednici donijelo odluku o prodaji etaže na CC1, sadašnjem Real Centru.Planirano je da ta etaža bude prodata za 2.083.086 KM, a nakon što bude prodata etaža taj iznos se usmjerava za izgradnju sportske dvorane u Kaknju. Osim toga postoji i grant ZDK za ovu namjenu u iznosu od 400.000 KM.
Do rebalansa budžeta je došlo i zbog klizišta na PK RMU Kakanj i klizišta u Malješu i Općina Kakanj u saniranju ova dva klizišta učestvuje sa oko 400.000 KM iz više izvora (fond zaštite okoliša, civilne zaštite, iz programa termoelektrana ...), a upućeni su i zahtvjevi ZDK i Federaciji da učestvuju u sanirajnu ovih klizišta.
Osim toga dosadašnji trend ubiranja prihoda pokazao je veće ostvarenje prihoda ostvarenih radom termoelektrana (u 2016. godini za prvi kvartal uplaćeno 741.639 KM, a u istom periodu tekuće godine 967.345 KM) što je takođe dalo osnove za povećanje budžeta.

Izmjene i dopune programa

Potrebnom većinom usvojen je i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu. Riječ je o osnovici za obračun plaće u iznosu od 315 KM i vrijednost boda 1.00 koji će se primjenjivati pri obraćunu plaće, a koji su utvrđeni pregovorom sa sindikatom uposlenika Općine Kakanj.
Jednoglasno je usvojen prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda ostvarenih radom termoelektrana za 2017. godinu. U članu pet Programa iznos od 3.800.000 KM mijenja se i sada iznosi 3.880.000 KM. U članu sedam je došlo do određenih promjena i iznos od 70.000 KM će se utrošiti za saniranje posljedica na klizištu Malješ ukoliko sredstva koja se očekuju sa viših nivoa vlasti ne budu dovoljna.

Nakon toga Vijeće je objedinilo raspravu o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030. i Prijedlogu odluke o izmjeni odluke o provođenju Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026, a obje tačke su jednoglasno usvojene.

Izmjene utroška sredstava za zaštitu okoline

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu je jednoglasno usvojen. Pojavom klizišta na području naselja Malješ kojim su ugrožene porodične kuće dijela naselja Malješ, a koje se nalaze neposredno ispod zone zahvaćene klizištem iskazala se hina potreba za saniranjem istog. Shodno tome predložena je izmjena i dopuna Programa utroška namjesnkih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu pa se dosadašnja tačka 5. Uređenje obala rijeke Zgošće na potezu od mosta od Spomen parka do mosta kod objekta ''Real centar'' u iznosu od 145.000 KM briše, a umjesto nje predlaže tačka 5. pod nazivom ''Sanacija klizišta u mjestu Malješ u iznosu od 115.000 KM''. Preostali iznos od 30.000 KM se preusmjerava na tačku 2. Rekonstrukcija dijela sistema daljinskog grijanja-vrelovod radi potrebne hitne sanacije vrelovoda ispod mosta na rijeci bosni, gdje je zbog učestalih puknuća otežano funckioniranje sistema daljinskog grijanja.

Nove površine za stambeno zbriunjavanje Roma

Većinom od 24 glasa usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta. U obuhvatu Romskog naselja Varda daje se zaglasnot za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta za dvije građevinske parcele u svrhu izgradje dva objekta kolektivnog stanovanja za stambeno zbrinjavanje Romske populacije.

Usvojeni izvještaji

Vijeće je potom usvojilo i tri izvještaja: Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća i Izvještaj o radu pravobranilaštva za 2016. godinu kao i Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o nacrtima odluke o utvrđivanju registra mjesnih zajednica, naseljenih mjesta i dijelova naseljenih mjesta na područj općine Kakanj i odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj.

Usvojeni i registri o mjesnim zajednicama i ulicama

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o utvrđivanju registra mjesnih zajednica, naseljenih mjesta i dijelova naseljanih mjesta na području općine Kakanj, dok je potrebnom većinom usvojen i Prijedlog odluke o utvrđivajnu registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj. Jednoglasno je usvojen i prijedlog odluke o postupku registracije i načinu vođenja Registra mjesnih zajednica Općine Kakanj zajedno sa prilozima nakon čega je uslijedila dvosatna pauza za ručak i džumu namaz.

E.Škulj/KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u