KakanjLive | Nedjelja, 28.11.2021. godine

Vijeće usvojilo Odluku o privremenom finansiranju

30.12.2020. - Općinsko vijeće je na Drugoj sjednici, koja je održana u srijedu 30. 12.2020. godine, većinom glasova, usvojilo Odluku o privremenom finansiranju, kao i sve ostale tačke dnevnog reda do kraja sjednice

vijecedomkultureSedam tački dnevnog reda našlo se na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj. Kako bi se nesmetano nastavili finansijski tokovi poslije 31. decembra 2020. godine, Vijećnici su usvojili Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Općine Kakanj za period 1.1. - 31.3.2021. godine. Kada je riječ o finansijama Vijeće je većinom glasova prihvatilo i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 1.1.- 30.9.2020. godine.

Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030, Vijeće je usvojilo sa 23 glasa, četiri protiv i dva uzdržana. Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026.

Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju, označenog kao k.č.br. 1966/27 zv. „Površinski kop“ Vijeće je usvojilo sa 26 glasova.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju, označenog kao k.č.br. 1053/43 zv. „Dvorište za džamiju“.

Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2021. godini usvojen je sa 26 glasova.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u