KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Vijeće usvojilo niz izvještaja i programa

28.02.2019. - Vijeće je radilo u skladu sa dnevnim redom dostavljenim u pozivima i usvojilo niz izvještaja i programam a koji se tiču djece i omladine, poljoprivrednika i poduzetnika, dok je izjašnjavanje o nazivima ulica odgođeno

Vijeće je usvojilo Odluku o donošenju LAP za zaštitu djece i mladih na području općine Kakanj sa 21 glasom za, bez glasova protiv i  3 uzdržana.Projekat za cilj ima da kroz set intervencija na lokalnom nivou osigura da su sve djevojčice i svi dječaci sigurni, kako kroz unapređenje kvalitete referalnih mehanizama, tako i kroz kreiranje lokalnih politika koje mogu djelovati preventivno i smanjiti sigurnosne rizike, a povećati prilike za smisleno i zabavno učešće za svu djecu unutar jedne lokalne zajednice.

Odgođeno izjašnjavanje o nazivima ulica

O Prijedlogu odluke o nazivima ulica na području općine Kakanj sa Izvještajem o radu Komisije i prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije vijećnici se nisu izjašnjavali,  obzirom da su se u toku rasprave  iznijeli i prijedlozi za imenovanjem još ulica. Sa  ponuđenim prijedlogom  uglavnom su svi saglasni ali će i svi  amandmani iz rasprave biti upućeni  Komisiji kako bi ih razmotrila, a onda  dopuznjen prijedlog ponudila Vijeću. Također, općinski načelnik, Aldin Šljivo je sugerirao da se i građanima omogući učešće tako što će, u okviru svog rada, Komisija  uputiti poziv građanima da daju svoje prijedloge i sugestije.  Ovaj zaključak Vijeće je usvojilo sa 23 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan.

Informisanje i zaštita okoline

Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Program o utrošku sredstava za informisanje za 2019.godinu sa 20 glasova za, 3 protiv  i 1 uzdržan.  Vijeće nije usvojilo  zaključak da se prilikom rebalansa Budžeta neutrošena sredstva iz Programa rasporede na medije koji prate sjednicu Vijeća.Vijeće je sa 18 glasova za, 3 protiv i 1 uzdržan usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu

Poljoprivreda

Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018.godinu, Vijeće je usvojilo sa 22 glasa, a za ovu tačku dnevnog reda nije bilo prijavljenih diskutamnata.Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019.godinu. U Budžetu Općine Kakanj za 2019. godinu planirano  je 555.000,00 KM za podsticanje poljoprivredne proizvodnje.

Poduzetništvo

Vijećnici su jednoglasno  usvojili Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu

Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu, vijeće je usvojilo jednoglasno.Općine Kakanj  je za 2019. godinu planirala iznos od 429.000,00 KM za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta.

Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2019.godini. U diskusiji nije niko učestvovao i Program je usvojen jednoglasno.

 JU Mladost Kakanj

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o koeficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj usvojen je jednoglasno.Jednoglasno je usvojen i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Informacije primljene k znanju

Dvije informacije vijećnici su primili k znanju i to: Informaciju o stanju javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine za 2018.godinu na području općine Kakanj i o poduzetim operativnim, sanacionim mjerama i drugim aktivnostima u periodu stanja prirodne nesreće na cjelokupnom području općine Kakanj, primljena je k znanju.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u