KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Vijeće-Usvojen budžet za narednu godinu

31.12.2018. - Vijeće Općine Kakanj, posljednjeg dana 2019. održalo je 25 sjednicu, usvojilo budžet za narednu godinu te izmjene i dopune budžeta za 2018. godinu

Vijeće je radilo po dopunjenom dnevnom redu i to sa dvije nove tačke u odnosu na dnevni red koji je dostavljen u pozivima. Dnevni red je dopunjen: Prijedlogom odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2019.godinu i prijedlogom odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ PK „Vrtlište“ lokalitet Stupe . Tako je Vijeće ukupno razmatralo 13 tačaka dnevnog reda.

Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu viećnisi su usvojili jednoglasno, zajedno sa prijedlogom predsjednika Kluba Stranke za BiH Rešada Merdića, da se u program Vijeća, a za mjesec mart, uvrsti rasprava o stanjuokoliša na području Kaknja. U predloženom okvirnom programu nije bilo predviđeno rasprave o ekologiji, te je to bio osnovni razlog za Merdićevu intervenciju.

Usvojene su izmjene i dopune budžeta za 2018. godinu. Neki od vijećnika su smatrali da nije opravdano posljednji dan u godini vršiti izmjene i dopune budžeta te tražili dodatna pojašnjenja (Enes Piljug i Eldin Mijoč – SDP). Šef službe za finnasije Džihad Berbić je dao tražena obrazloženja te je Vijeće sa 18 glasova usvojilo ovaj dokument. Osam vijećnika iz SDP-a i SBB-a je bilo protiv, dok su se dva izjasnila suzdržano.

Usvojen Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

Vijeće je usvojilo Budžet i Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu sa 17 glasova za, tri protiv i sedam uzdržanih. Budžet za 2019.godinu iznosi 26.799.847,19 KM i jednak je prošlogodišnjem. Prema riječima predlagača, vršioca dužnsti općinskopg načelnika Aldina Šljive, razvojna komponeta budžeta je 10 miliona KM, kapitalne investicije su sedam miliona maraka, dok je socijalna komponenta budžeta više od dva miliona maraka. Eldin Mijoč (SDP) je izrazio sumnju u mogućnost prihoda po osnovu koncesija za Rudnik Kakanj, jer se prema njegovom mišljenju ovo preduzeće nalazi u stanju kada „Rudniku treba pomoći“. Semir Mušija je rekao da nijedan amandman Kluba SBB-a nije prihvaćen i da su se vijećnici ovog političkog subjekta zbog toga izjasnili protiv. Samostalni vijećnik Evelin Bitić je tražio pojašnjenja o samnjivanju transfera za studentske stipendije u iznosu od 30 hiljada maraka, na što je komentar dao šef Službe za finansije, Džihad Berbić, rekavši da je transfer za studentske stipendije izmjenjiv i podložan promjenama, pa i povećanju kroz rebalans, zavisno od ostvarenih stipendija aplikacijama na Kantonalni budžet. Ivica Petrović je imao repliku na diskusiju Eldina Mijoča, smatrajući da nije došlo do povećavanja plaća u općinskoj administraciji, kako se to predstavlja za govornicom, već je riječ o usklađivanju sa pravima po ovom osnovu, posebno najnižih zarada koje imaju radnice na održavanju čistoće. Rizah Haračić (SBB) smatra da prihodi po osnovu zaštite okoliša, odnosno obeštećenja građana po tom osnovu, mogu biti veća i da u tom smislu treba sve privredne subjekte koji zagađuju okolinu staviti u istu poziciju. U raspravi su još učestvovali: Slaven Katičić, Adnan Ibrahimspahić i Edin Aliefendić.

Otplata kredita za rehabilitaciju vodosnabdijevanja

Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana otplate neizmirenih kreditnih obaveza utrošenih za „Rehabilitaciju vodosnabdijevanja grada Kaknja“ Vijeće je usvojilo sa 20 glasova za, dva protiv i pet uzdržanih. U skladu sa ovom odlukom J.P. „VODOKOM d.o.o. Kakanj će iz svog knjigovodstva isknjižiti kreditnu obavezu na teret Općine Kakanj u iznosu od 4.204.347,82 KM (glavnica 3.271.144,62 KM i kamata 933.203,20 KM), a Služba za finansije Općine Kakanj će navedeni iznos uknjižiti kao obavezu Općine Kakanj za izmirenje kredita, te će uz dio koji Općina Kakanj već izmiruje ukupna obaveza Općine Kakanj na dan donošenja Odluke iznositi 5.604.347,92 KM. Kredit treba biti isplaćivan u dvije godišnje rate u rasponu od 326.125 KM, što je zadnja rata 03.10.2025.godine, do 399.177 KM, što je prva rata u apriu 2019. godine.

Do kraja sjednice Vijeće je usvojilo i Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2019.godini; Prijedlog odluke o o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ PK „Vrtlište“ lokalitet Stupe na području općine Kakanj; Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju; Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu uređenja desne obale rijeke Zgošće; Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Šemsudina (Šefkije) Hodžića iz Kaknja

Vijeće je imenovalo Maju Benić za člana Općinske izborne komisije i Nadinu Kovač u Komisiju za ljudska prava i ravnopravnost spolova, uz istovremeno razrješavanje Dalile Subašić člana komisije.

biticinamirNovi vijećnici: Bitić i Talić

Odlukama Centralne izborne komisije od 3.12.2018.godine prestali su mandati vijećnicima Sedmedinu Amidžiću i Aldinu Šljivi, a dodijeljeni su slijedećim kvalificiranim kandidatima sa liste DF: Evelinu Bitiću i sa liste SDA: Namiru Taliću. Oni su danas položili zakletvu, Talić se priključio Klubu SDA, dok je Bitić samostalni vijećnik.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u