KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Vijeće se izjasnilo o klizištu u Ribnici

27.02.2017. - Informacija Rudnika usvojena jednoglasno, formulisan nacrt zaključaka, koje će stručne službe obraditi u konačnoj formi

vijecevrtlistePlasto, Alajbegović i Mandra, detalj sa Pete sjednice Vijeća

Najviše pažnje na petoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj izazvala je Informacija RMU Kakanj o stanju klizišta na području Ribnice. U ime Rudnika informaciju su prezentirali izvršni direktor za tehničke poslove, proizvodnju i održavanje: Muhamed Plasto i direktor ZD RMU Kakanj, Kasim Alajbegović. 

Sjednici Vijeća su prisustvovali i predstavnici Mjesne zajednice Mramor: Munir Husika i Elvedin Šišić. Nakon informiranja vijećnika o stanju klizišta na području Ribnice uslijedila je diskusija u kojoj su svoje mišljenje i sugestije dali vijećnici Elvedin Delić, Safet Šahman, Senad Alajbegović, Rizah Haračić i El dinMijoč, kao i direktor Zavoda za izgradnju i planiranje Zijad Neimarlija i općinski načelnik Nermin Mandra koji je o prijedlogu zaključaka koje će u konačnu formu pripremiti stručne službe rekao:

- Zadovoljan sam informacijom koju smo dobili od predstavnika RMU Kakanj, a koje su vezane za sve aktivnosti oko klizišta i eskalacije problema oko probijajna tunela. Izražavam zadovoljstvo i stavovima općinskih vijećnika koji su krajnje ozbiljno i profesionalno sagledali svu problematiku kako sa aspekta ugroženog stanovništva, tako i na ulogu Rudnika na očuvanju elektroenergetskog sektora BiH. Itekako smo zabrinuti za stajne i tražimo od svih aktera da se maksimalno uključe, od kantonalne i federalne Vlade, Elektroprivrede Bosne i Hercegovine prije svega na sanaciji klizišta i uređenju tunela i što bržem završetku poslova. Želimo da se uključe viši organi na finansiranju iseljenja kuća iz eksploatacionog i ugroženog područja. Ovo se odnosi na sela Mramor, Ribnica i Donji Kakanj u dijelovima koji su ugroženi. Kompletan iznos sredstava očekujemo od Elektroprivrede, a ako će pomoći Federalna vlada onda još bolje.

Općinski načalenik je u izjavi poslije ove tačke dnevnog reda govorio i o nastavku prijedloga zaključaka koje treba pripremiti i odasalti na niz relevabntnih adresa. Sadržaj ptijedloga zaključaka odnsi se i na zahtjeve da se svi akteri od Federalne vlade do Ministarstva okoliša, Elektroprivrede i Rudnika osvrnu i na druge proizvodne objekte koji su u fazi eksploatacije ili su završili eksploataciju kao što su deponija Bare, jezero Bistrik, odlagalište Bijele Vode i drugi. Treba sagledati stanje tih objekata i da poduzmu mjere za njihovu rekultivaciju, odnosno za dovođenje u takvo stanje koje neće biti prijetnja za lokalno stanovništvo.

Hitno se traži da stručne ekipe Elektroprivrede i Rudnika obiđu ova rizična područja i poduzmu mjere da rizik smanje na najmanju moguću mjeru.

- Obratit ćemo se i kantonalnoj direkciji za puteve. Mi znamo da je 2015. godine izvršena kategorizacija cesta i da je put Donji Kakanj – Kamenolom – Arnauti – Zenica kategorisan kao regionalni put, ali je odgođena primjena do marta 2018. godine, dakle za godinu dana tako da je to danas regionalni put kojeg održava Općina Kakanj i svjesni smo da on neće moći opstati na postojećoj koti i mi smo na prošloj sjednici vijeća donijeli odluku da idemo onom drugom stranom Ribnice i tražimo sada da se i u finansijskom i u stručnom smislu uključe oni koji su nadležni za regionalne ceste, rekao je Općinski načelnik Nermin Mandra.

I direktor Rudnika Kakanj Kasim Alajbegović zadovoljan je razumjevanjem ovoih problema od strane svih vijećnika, te izražava zadovoljstvo predloženim zaključcima i zahvalnost Općinskom vijeću.

E.Škulj i A. Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u