KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Vijeće-Nova poduzetnička zona i Razvojni centar

26.04.2018. - Na devetnaestoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj je između ostalog usvojen izvještaj o izvršenju Budžeta općine Kakanj za 2017. godinu. Općina Kakanj je poslovala pozitivno i ostvarila suficit od 152.907,56 KM u prošloj godini. Imenovana su i dva nova člana općinske izborne komisije, dok je vijeće usvojilo i zabrinjavajući izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj za 2017. godinu.

U četvrtak 26. aprila 2018. godine održana je devetnaesta sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Jednoglasnim usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednica počela je i ova sjednica Općinskog vijeća. Uslijedili su potom komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i inicijative, a potom nova pitanja i inicijative.

Ranije predloženi dnevni red dopunjen je sa četiri nove tačke: Prijedlog odluke o uspostavljanju poduzetničke zone ''Modrinje'' općina Kakanj, Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica, Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju ''Razvojni centar općine Kakanj'' i Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana UO JU Dom zdravlja Kakanj. Dopunjeni dnevni red usvojen je sa 24 glasa ''za'' i četiri ''protiv''.

Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026. godine usvojen je bez diskusije jednoglasno sa 28 glasova ''za''. Usvajanjem prijedloga ove odluke usvaja se izmjena i dopuna Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026. godine na lokalitetu Povezica (lokalitet iza objekta Robot). Usvaja se izmjena i dopuna tako što se i u tekstualnom  i grafičkom dijelu Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026. proširuje zona stambeno-poslonih sadržaja za 3403 metra kvadratna, a smanjuje zona poslovnih sadržaja za istu navedenu površinu. U tekstualnom dijelu plana u zoni stambeno-poslovnih sadržaja povećava se bilans površina, dok se bilans površina smanjuje u zoni poslovnih sadržaja.

Poduzetnička zona Modrinje

Jednoglasno je usvojen  i Prijedlog odluke o uspostavljanju poduzetničke zone ''Modrinje'' općina Kakanj. Ova poduzetnička zona nalazi se u obuhvatu Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030, a riječ je o površini od cca 6 ha koja se nalazi u naseljenom mjestu Modrinje. Komunalnu infrastrukturu za potrebe poduzetničke zone ''Modrinje'' će obezbjediti općina Kakanj i drugi nivoi vlasti, dok će se gradnja i njeno opremanje i uređenje vršiti na osnovu važeće planske dokumentacije.

Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica je takođe dobio jednoglasnu podršku vijećnika, kao i Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju ''Razvojni centar općine Kakanj''  u ulici Alije Izetbegovića S-3 prizemlje. Ovo Udruženje ima za cilj pomoći razvoj lokalne samouprave, pomoć javnim ustanovama, investitorima, privredenim i poljoprivrednim društvima, nevladinim druženjima i drugim organizacijama na području Općine Kakanj.

Raspored sredstava za NVO i udruženja građana

Vijećnici su jednoglasno usvojili i Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacionog sistema MZ Haljinići kao i Prijedlog programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana za 2018. godinu. Planirana sredstva budžetom Općine Kakanj za ovu namjenu su 30.000 KM, a najviše će dobiti KUD ''Fadil Dogdibegović – Dikan'' za projekat ''Podizanje svijesti kod djece, omladine i starijih o značaju očuvanja i razvoja nematerijalne kulturne baštine i tradicije naroda BiH'' – 7.850 KM.

Izvještaji o poslovanju i radu JU KSC i JU Dom zdravlja

Izvještaj o poslovanju i radu za 2017. godinu JU KSC Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu i Prijedlog plana i programa ova Javne ustanove sa finanijskim planom za ovu godinu jednoglasno je usvojen.

Jednoglasno je usvojen i Izvještaj o radu JU Dom zdravlja za 2017. godinu sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju, kao i Prijedlog plana i rada za 2018. godinu. Ovim prijedlogom plana i rada navedeno je 30 ciljeva za ovu godinu koji imaju za cilj dostupniju, efektivniju i svrsishodniju zdravstvenu zaštitu koja je okosnica posla zdravstvenih radnika i na osnovu kojih JU Dom zdravlja može konkurisati u odnosu na vanjsko okruženje.

Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu i izvještaj o realizaciji budžetske rezerve

Potrebnu većinu od 20 glasova ''za'' dobio je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu. Prihodi i primici u 2017. godini iznosili su 20.701.462,26 KM, što je za 2.617.920,96 KM manje u odnosu na plan. Rashodi su bili u planu sa prilivom sredstava i ukupni rashodi za prošlu godinu iznosili su 20.548.554,69 KM, što je manje za 2.770.828,53 KM u odnosu na plan. Poslovni rezultat na kraju budžetske godine je pozitivan i ostvaren je suficit od 152.907,56 KM. Potrebnom većinom usvojen je i Izvještaj o realizaciji tekuće budžetske rezerve za 2017. godinu u iznosu 69.185,75 KM. Iz budžetske rezerve za prošlu godinu izdvojeno je 15.000 KM rukometnom klubu Kakanj za podršku zbog roškova takmičenja u višem rangu, 5.000 KM kuglaškom klubu ''Rudar'' za pomoć za odlazak na takmičenje u Njemačku, dodatnih 5.375 KM za dodatnu finansijsku podršku RK Kakanj, 5.000 KM Atletskom klubu Zenica za organizaciju Međunarodnog atletskog mitinga itd.

Vijećnici su potrebnom većinom usvojili dva prijedloga odluke o imenovanju dvoje članova Općinske izborne komisije, a riječ je o Kristini Šain i Almi Neimarliji.

U konkursnu Komisiju za provođenje konkursne procedure za imenovanje direktora JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' Kakanj imenovani su Esmin Čobo – predsjednik i članovi Suad Čeliković i Šemsa Gadžun. Za ovaj prijedlog rješenja glasao je 21 vijećnik, dok  su četiri viječnika bila ''protiv''.

Za privremenog člana Upravnog odboa JU Dom zdravlja Kakanj imenovan je Haris Kozlo, a ovaj prijedlog rješenja podržalo je 17 viječnika, četiri su bila ''protiv'', a tri ''suzdržana''.

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništa Kaknja za 2017. godinu

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj za 2017. godinu i Izvještaj o epidemijama za 2017. godinu, kao i Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 01. aprila 2017. godine – 27. mart 2018. godine usvojeni su jednoglasno od strane Vijeća. Izvještajem o zdravstvenom stanju utvrđeno je da je najveći broj oboljelih na području općine Kakanj od hipertenzivnih oboljenja – 4.394, zatim od akutnih infekcija gornjih respiratornih puteva – 4.074. Posebno zabrinjavajući podatak je da je tokom 2017. godine registrovano 300 oboljelih od neoplazmi (tumora), što je za 56 više nego u 2016. godini.

Na kraju su vijećnici primili k znanju i Informaciju o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa kriterijaima i pozitivnim zakonskim propisima za prošlu godinu u Informaciju o stanju u sportu na području općine Kakanj za 2017. godinu čime je sjednica koja je počela u 9 sati završena u 13 sati i 10 minuta.

E.Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u