KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Usvojen prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja

31.03.2017. - Vijećnici su na šestoj sjednici Općinskog vijeća nakon dvosatne pauze usvojili prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju sportske dvorane kao i prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja

2

Nakon dvosatne pauze vijećnici usvojili i preostalih osam tačaka dnevnog reda

Nakon dvosatne pauze u 14 sati i 30 minuta nastavljena je šesta sjednica Općinskog vijeća, a vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o administrativnim taksama općine Kakanj. Ovom odlukom se umanjuje iznos za sklapanje braka izvan službenih prostorija sa 250 na 150 KM, kao i naknada za sklapanje braka izvan radnog vremena radnim i neradnim danima u službenim prostorijama Općine sa 80 na 50 KM.

Nova sportska dvorana

Na sjednici je jednoglasno usvojen i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju sportske dvorane za potrebe kakanjskog sporta i potrebe STŠ ''Kemal Kapetanović''. Ovom odlukom se daje saglasnot za izgradnju sportske dvorane u ulici Omladinska 32 u krugu srednjošklskog centra. Površina parcele na kojoj će se graditi dvorana je 6420 metara kvadratnih, a dio sredstava će se obezbjediti od prodaje krovne etaže CC1 kojom upravlja JU KSC Kakanj, a čija je vrijednost procjenjena na 2.083.086 KM, dok će se dodatna sredstva obezbjediti od viših nivoa vlasti (ZDK, Federacija BiH) kao i od domaćih i stranih donatora. Potreba za izgradnjom modernije dvorane ukazala se prvenstveno zbog toga što je Kakanj grad sporta, budući da sa svega nešto manje od 40.000 stanovnika ima čak četiri premijerligaša, dok su dva kluba na putu da uskoro steknu premijerligaški status. Nova dvorana će služiti i za potrebe učenika STŠ ''Kemal Kapetanović''.

Kanalizacioni sistem u Tršću

Jednoglasno je usvojen i prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacionog sistema u naselju Tršće, kao i Prijedlog upisnog/gravitacionog područja osnovnih škola u općini Kakanj.

Petnaestoaprilska priznanja

Potrebnu većinu od 18 glasova za, četiri protiv i četiri suzdržana dobio je i Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja Općine Kakanj. U povodu 15. aprila – Dana općine Kakanj GRB OPĆINE KAKANJ će biti dodijeljen JU KSC KAKANJ za afirmaciju i promociju općine Kakanj na kulturnom, sportskom i obrazovnom nivou kao i drugim segmentima društvenog i javnog života. Plaketa sa diplomom će biti dodijeljena Rudarskoj glazbi za afirmaciju kulturnog života u Kaknju kao i promociju općine na državnom imeđunarodnom nivou, dok će kao zaslužni građani plaketu dobiti Igor Andrijević za postignute privredne uspjehe i veliki nesebičan sportski, humanitarni i obrazovni angažman i Rešad Merdić za predan rad i veliki doprinos društvenoj zajednici kroz svoj politički i privredni angažman. Zahvalnice će biti dodijeljene Raifu Čehajiću za promociju i očuvanje historije i njegovanje kulturne baštine općine Kakanj, Hasanu Alajbegoviću za predan rad i veliki doprinos u razvoju poljoprivrede i stočarstva u Kaknju i Željku Kolakoviću za veliki angažman u poticanju povratka, obnove i izgradnje na području općine Kakanj naročito Kraljeve Sutjeske. Pored ovih građana zahvalnicu će dobiti i  Slovensko udruženju građana „Jožef Špringer“ za doprinos u cjelokupnom razvoju općine Kakanj i afirmaciji nacionalnih manjina u BiH i Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi RMU Kakanj za nesebičan i velikodušan doprinos očuvanja života građana općine Kakanj.

Izvještaj o finansijskom poslovanju vrtića ''Mladost''

Vijeće je jednoglasno usvojilo izvještaj o finansijskom poslovanju JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' Kakanj za prošlu godinu. U periodu od 1.1. do 31.12. ova javna ustanova je ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 664.641 KM, dok su rashodi u navedenom periodu bili u iznosu 650.313 KM. Višak prihoda nad rashodima je 14.326 KM.

Informacije o stanju sigurnosti i Informacija o radu komisije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć

Na kraju je Vijeće primilo k znanju i dvije informacije: Informaciju o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2016. godinu koju je prezentirao komandir PS Kakanj Vahidin Topalović, kao i Infromaciju o radu Komisije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć. Ova komisija je od kontsituirajuće sjednice 07. februara 2017. godine održala još šest sastanaka na kojima je obradila 282 zahtjeva za dodjelu interventnih sredstava za pomoć. Za 264 lica je odobrena interventna pomoć, dok za šest lica nije odobrena pomoć, a za 12 osoba je tražena dodatna dokumentacija. Do sada je dodijeljeno 44.235 KM interventnih novčanih sredstava. Primanjem k znanju ove informacije šesta sjednica Općinskog vijeća je završena u 15 sati i 40 minuta.

 E.Škulj/KakanjLive

 

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u