KakanjLive | Utorak, 20.04.2021. godine

Usvojen budžet i ostali dokumenti

25.02.2021. - Danas je Općinsko vijeće održalo Četvrtu redovnu sjednicu. Svi planirani dokumenti su usvojeni ili primljeni k znanju

vijecenajava
Uobičajeno, počelo je vijećničkim pitanjima i inicijativama.Komentare na dostavljene odgovore vijećnička pitanja i inicijative su dali: Dževdet Huskić, Eldin Mijoč, Behija Kulović, Sabit Čehajić i Armin Bašić.
Vijećnička pitanja postavili su: Mejrema Purišević, Dževdet Huskić, Eldin Mijoč, Behija Kulović, Armin Bašić i Fakir Ajdinović.Vijećničke inicijative su podnijeli: Eldin Mijoč, Armin Bašić, Enver Merdić, Safet Šahman, Mediha Mamaela, Edin Aliefendić, Ahmed Begić, Izudin Puščul i Fakir Ajdinović.

Utvrđivanje dnevnog reda

Predsjedavajući je za sjednicu predložio dnevni red po pozivu koji nije usuglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 17.02.2021. godine.
U raspravi o dnevnom redu su učestvovali: Ahmed Begić i Slaven Katičić. Ahmed Begić je tražio da se na pauzi održi sastanak Komisije za Statut i propise te da utvrdi da li je predloženi dnevni red u skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća.Uslijedila je pauza u radu Vijeća na prijedlog kluba vijećnika SDP-a. Nakon pauze riječ je dobio Eldin Mijoč. U daljoj diskusiji su učestvovali Slaven Katičić i Dževdet Huskić. Vijećnik Huskić je predložio da se tačka Zahtjev Skupštine JP „Vodokom“ za davanje saglasnosti na Odluku o smanjenju osnovnog kapitala skine s dnevnog reda, što nije dobilo većinu. Vijeće je usvojilo dnevni red sa 18 tačaka sa 20 glasova, dva protiv i četiri uzdržana.

Tok sjednice po dnevnom redu

Vijeće je usvojilo Budžet za 2021. godinu sa 18 glasova tri protiv i pet uzdržanih.
Nakon toga i Odluku o izvršrenju Budžeta sa 19 glasova tri protiv i pet uzdržanih. U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Behija Kulović, Mujo Fafulić, Sabit Čehajić , Slaven Katičić i Armin Bašić. Odgovore i obrazloženja na pitanja, amandmane i prijedloge dao je općinski načelnik, Mirnes Bajtarević.

Na Zahtjev Skupštine JP „Vodokom“ za davanje saglasnosti na Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova, dva protiv i pet uzdržanih.U diskusiji nije niko učestvovao. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju poduzetničke zone „Modrinje“ Vijeće je usvojilo sa 24 glasa, niko protiv i uzdržan.

Prijedlog zaključka o usvajanju Akcionog plana razvoja općine Kakanj za 2021. godinu
Vijeće je usvojilo sa 23 glasa. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo i Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu. Bez diskusija usvojeni su je Izvještaj o realizaciji Programa o utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za poticaje u poljoprivredi za 2020.godinu te Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za poticaje razvoja poduzetništva i obrta za 2020. godinu.

Sa 25 glasova Vijeće je usvojilo Odluku da naziv sportske dvorane u Kaknju bude „Arnes Begić“ U diskusiji su učestvovali Izudin Puščul i Dževdet Huskić. Vijećnik Puščul je predložio da Vijeće oda počast Anesu Begiću, minutom šutnje ili učenjem Fatihe, što su vijećnici i i vijećnice i učinili. Vijećnik Huskić je predložio da se ubuduće, prilikom davanja naziva ostalim objektima u Kaknju omogući javna rasprava kako bi se i šira javnost uključila, što je također usvojeno.

Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostorija i garaže vatrogasanog doma Doboj Udruženju „Vatrogasno društvo Kakanj“ Kakanj Vijeće je usvojilo sa 24 glasa.

Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020. godini.

Vijeće je primilo k znanju Informaciju o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj za 2020.godini.

Vijeće je sa 25 glasova dalo saglasnost na o izmjenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj uz zaključak da se u narednom periodu i dalje radi na poboljšanju standarada uposlenika ove Javne ustanove.

Vijeće je sa 25 glasova zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2021.godinu i Finansijski plan za 2021.godinu.

Vijeće je usvojilo Rješenje o razrješenju Adisa Spahića, predsjednika Komisije za ekologiju kao i Rješenje o imenovanju Delile Nokto za novog predsjednika ove komisije.

Vijeće je Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ (juli-decembar 2020) primilo k znanju. 

Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2020.godinu Vijeće je usvojilo jednoglasno.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u