KakanjLive | Četvrtak, 06.08.2020. godine

U toku prijave za dodjelu stanova raseljenim licima

22.05.2019. - Javni poziv je raspisan do 10. juna 2019. godine, a mogu se prijaviti interno raseljene osobe u BiH ili izbjegla osoba iz Republike Hrvatske iz perioda od 1991. do 1995. Ukoliko nisu vlasnici ili suvlasnici stambene jedinice koja se smatra dovoljnoim za stanovanje i ukoliko ranije nisu koristili pomoć dovoljnu za stambeno zbrinjavanje

stanoviraseljeniZabilježeno tokom svečanosti početka izgradnje zgrade od 20 stanova

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica  objavljuje JAVNI POZIV za korištenje 20 stanova raseljenim osobama u općini Kakanj. Stanovi koji će biti na raspolaganju, trenutno se grade na lokaciji u neposrednoj blizini trgovačkog centra Robot.

Javni poziv je otvoren od 21.05.2019. godine do 10.06.2019. godine (15 radnih dana), od dana objavljivanja na oglasnim pločama općine Kakanj, Federalnog ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i na web stranici  općine Kakanj

Definisani su  opći i posebni kriteriji za odabir korisnika. Jedan od općih uvjeta je da korisnik može biti interno raseljena osoba u BiH ili izbjegla osoba iz Republike Hrvatske iz perioda od 1991. do 1995. godine neovisno od trenutnog formalno-pravnog statusa. Još jedan od općih uvjeta je da korisnik i članovi korisničkog domaćinstva nisu vlasnici/suvlasnici ili posjednici stambene jedinice koja se smatra uslovnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova kako na teritoriji BiH tako i u Republici Hrvatskoj te da nisu ranije primili pomoć za stambeno zbrinjavanje dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uslova.

Posebni kriteriji vezani su za stambeni status, socijalni status i pripadnost ranjivim grupama.

Ukoliko se prilikom dodjele pomoći, u bilo kojoj fazi, utvrdi da su pojedini korisnici namjerno ili svjesno dali netačne ili neistinite podatke u prijavi  ili izjavi takva prijava će biti diskvalificirana po službenoj dužnosti.

Potencijalni korisnici o svemu se detaljno mogu upoznati klikom na JAVNI POZIV.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u