KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

U Općini Kakanj saopšten rezime godišnjih aktivnosti

29.12.2017. - Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra sa saradnicima u petak 29. decembra održao je novogodišnji susret sa novinarima, na kojem su saopšteni podaci o godini na izmaku i dati odgovori na novinarska pitanja

Presjek svega urađenog tokom 2017. godine saopštili su državni službenici, svako iz svoga resora. Na ovaj način, naglašeno je u uvodu, daje se značaj saradnicima koji su tokom godine bili operativci na niz realiziranih projeklata. Načelnik Mandra je istako lokalni ekonomski razvoj kao poseban segment kojem su Općina i Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline posvetili posebnu pažnju. Međutim, analizom strukture preko šest hiljada nezaposlenih u Kaknju došlo se do zaključaka da u narednoj godini treba kreirati nove mogućnosti u podsticanju samozapošljavanja. Na Birou rada se nalazi 1600 ljudi sa osnovnom ili bez ikakve škole. Veliki broj je mladih lčjudi sa fakultetskim diplomama, a u privredi su najdeficitarnija zanatska zanimanja kojih nema na lokalnom tržištu rada. Zato se planira ulaganje više sredstava u prekvalifikacije, a od nezaposlenih lica sa akademskim obrazovanjem se očekuje da u narednoj godini dolaze u Općinu sakreiranim vlastitim rješenjima zapošljavanja kojima će Općina dati odgovarajući podsticaj.

presopcinamandraNermin Mandra, načelnik Kaknja

Zatim je o izgradnji i realizaciji infrastrukturnih projekata govorio Zijad Neimarlija. O finanisjama i budžetu govorio je Džihad Berbić. O ispunjavanju obaveza prema boračkoj populaciji, javnim manifestacijama, stipendijama, đacima i studentima, Rešad Zaimović. Inspekcijske akcije je predstavio Amir Dedić. O poslovima pravobranilaštva i sudskom zastupanju općinske imovine govorila je Vesna Ajanović navodeći brojku od 25 postupaka koji se vode ili su bili vođeni pred nadležnim sudovima i uglavnom su riješeni u korist Općine Kakanj. Šta se radilo u mjesnim zajednicama, koliko je građana ostvarili komunikaciju sa Općinom, o vjenčanjima i rođenjima govorio je Bahrudin Arnaut.Nurudin Hrusto je saopštio podatke o intervencijama Civilne zaštite i profesinalne vatrogasne brigade. Imovinsko pravne poslove, katastar i grunt tokom 2017. sa planovima za narednu godinu predstavio je Nurčo Kurtović.

Zahvalnost vijećnicima

Predsjedavajući Vijeća Općine Kakanj Slaven Katičić je istakao da je Općinsko vijeće pravovremeno usvojilo Budžet i da je dobro što ni ova ali i prethodna godina nisu počele sa privremenom odlukom o budžetu. Pored toga je naglasio da već godinama Vijeće radi bez potrebe za primjenu mjera koje definira Kodeks o radu vijećnika, što govori o međusobnom uvažavanju, toleranciji i demokrtaskom duhu na sjednicama. Općinski načelnik Mandra je iskoristio priliku i zahvalio vijećnicima na konstruktivnom radu, jer kako je rekao da nije ovakvog Vijeća ne bi bilo ni usvajanja ni tako uspješne implementacije svih programa kojiima je unaprijeđen život u lokalnoj zajednici.
Vijećnici su tokom godine bili aktivni jer je upućeno 121 vijećničko pitanje i podneseno 126 inicijativa.

presopcinaslavenSlaven Katičić, predsjedavajući Vijeća

Realizirani i planirani milionski iznosi

Iz Zavoda za izgradnju općine Kakanj su naglasili da je u 2017.godini Općina Kakanj u cestovnu infrastrukturu uložila više od dva miliona KM, i da je za narednu godinu ugovoreno još 11 projekata sanacije puteva.
Načelnik Nermin Mnadra je naglasio da se u narednoj godini novčane milionske cifre žele dostići i u poljoprivrednoj proizvodnji jagodičastog voća. Računajući prosječnu otkupnu cijenu maline u iznosu oko 1,90 KM/kg, te uz općinske i kantonalne podsticaje proizvođači jagodičastog voća na području općine Kakanj ostvarili su prihode od 606.500,00 KM.
Otkupljeno je i 763.857 litara svježeg kravljeg mlijeka, na osnovu čega su proizvođači ostvarili prihod od 656.917,02 KM. Cilj Općine Kakanj je da u 2018. godini na području Kaknja bude otkupljeno blizu 1.000.000 l svježeg kravljeg mlijeka.
Izdvajanje Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za boračku populaciju sa područja Kaknja u periodu 2013-2017.godina ima kontinuirani rast.U 2017.godini Ministarstvo za boračka pitanja borce i njihove porodice izdvojilo je ukupno 661.809,50 KM.
Općinski načelnik Mandra je istako zadovoljstvo sredstvima koja su sa kantonalnog nivoa realizirana za područje Općine Kakanj, ali je izrazio nezadovoljstvo sredstvima koja stižu sa federalnog nivoa vlasti posebno kod raspodjele sredstava od GSM licence.
Milion maraka uloženo je u sport i sportske klubove.

Digitalizacija podataka u katastru

Tokom 2017. godine u Odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina zabilježeno je 5.411 pregledanih, potpisanih i dostavljenih gruntu prijava za harmonizaciju. Od 40 katastarskih općina 30 je digitalizirano, što je preduslov za još kvalitetniji rad i poslovnost.

Veći broj rođene djece, a broj vjenčanja isti kao lani

Iz Službe za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice su istakli da je 105 hiljada građana tokom ove godine koristilo usluge prijemne kancelarije, da su uspješno oknčani izbori u mjesnim zajednica,a te da raste broj novorođenčadi, opada broj umrlih, a broj vjenčanja je ostao na istom nivou kao i prošle godine. Ova služba je izvršila i ažuriranje biračkog spšiska za područje Općine Kakanj i na njemu više nema nepravilnosti poput upisanih imena i prezimena osoba koje su preminule.

Inspekcijske preventivne i represivne mjere

Do kraja novembra ove godine Odsjek za inspekcije Općine Kakanj je izvršio 284 inspekcijska pregleda. Sačinjeno je i ispostavljeno 590 rješenja koja sadrže preventivne mjere, te 318 rješenja kojima su propisane represivne mjere.U pogledu broja poduzetih preventivnih mjera, zabilježeno je rast ukupnog broja za 65 u odnosu na 2016.godinu, a upogledu ukupnog broja poduzetih represivnih mjera zabilježen je rast, i to za 165 više u odnosu na 2016.godinu. Ukupna vrijednost novčanih kazni ispostavljenih po rješenjima općinskih inspektora iznosi 32.650 KM, što je za 5.070 KM više u odnosu na 2016.godinu. Tokom 2017.godine općinska inspekcija je izvršila uklanjanje 6 postavljenih predmeta i 19 građevina.
Borba protiv korupcije u skladu sa urađenim Akcionim planom biće dio posebnih aktivnosti u narednoj godini.

Iz Civilna zaštita izdvajaju sanaciju klizišta

Iz Službe Civilne zaštite novinarima su izdvojili angažovanje na dva klizišta. Jedno je Malješ, a drugo klizište odlagališta jalovine Površinskog kopa “Vrtlište” Rudnika mrkog ulja Kakanj.Nakon pokretanja klizišta na lokalitetu Malješ početkom marta 2017.godine, brzom i efikasnom akcijom Općinskog štaba civilne izvršeno je rasterećenje i stabilizacija te izgradnja velikog potpornog zida čime je spašeno 11 stambenih objekata u koje se vratilo evakuirano stanovništvo. Klizište u području Površinskog kopa Vrtlište izazvalo je niz indirektnih akcija Službe za civilnu zaštitu.
Došlo je i do velikog povećanja intervencija na gašenju šumskih požara i požara niskog rastinja od strane profesionalne vatrogasne brigade, saopšteno je novinarima na današnjoj konferenciji za novinare.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u