KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

U četvrtak nastavak Četvrte sjednice Vijeća

31.01.2017. - Od 39 tački dnevnog reda, Općinsko vijeće Kaknja, završilo rad na ukupno trinaest. Nastavak zasjedanja zakazan u četvrtak 02. Februara, kada se očekuje privođenje sjednice konačnom kraju na preostalih 26 tački

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu, Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija, Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom ''Autobuska stanica'', Prijedlog odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave, Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima i Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport, su tačke dnevnog reda o kojima se izjasnilo Općinsko vijeće, do kraja današnjeg rada, koji je završen u 17 sati i 30 minuta.

Odluka o komunalnom redu

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu jednoglasno je usvojen. U ovoj odluci došlo je do izmjena u članu 105, 114, 115, 142 i 144. Odlukom se zabranjuje odlaganje krupnog otpada (kućanski aparati i njihovi dijelovi, otpad iz kotlovnica, otpad građevinskog materijala i slično) na mjesta koja za to nisu predviđena te u kontenjere i posude za kućno smeće i drugi komunalni otpad. Javno komunalno preduzeće je dužno na zahtjev i o trošku pravnog ili fizičkog lica organizirati odvoz krupnog otpada. Izmjenom ove odluke predviđene su kazne za one koji ne poštivaju odluku o komunalnom redu u iznosu od 40 do 100 KM, odnosno od 200 do 500 KM i od 500 do 1.000 KM.

Autobuska stanica

Vijećnici su potrebnom većinom usvojili Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom ''Autobuska stanica'' (zgrada i dvorište) u suvlasništvu i zajedničkom vlasništvu Općine Kakanj. Ovom odlukom daje se na prodaju pravo suvlasništva sa obimom ulaganja i izgradnje Općine Kakanj u idealnom dijelu nekretnine označene kao autobuska stanica – zgrada i dvorište.

Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem, a početna prodajna cijena suvlasničkog dijela nekretnine je 546.103 KM. Imenovana je i Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja u čiji sastav su ušli: Admir Čivić – predsjednik i članovi: Amar Selimović, Mirza Imamović, Sanel Alić, Irma Mušija, Amel Merdić i Ivica Petrović.  

Na ovoj sjednici Vijeće je usvojilo i Prijedlog odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave. Za ovu namjenu određen je prostor pomoćnog igrališta fudbalskog kluba ''Rudar'' Kakanj površine 4.889 metara kvadratnih.

Nacrt odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području Općine Kakanj je dobio potrebnu podršku 22 vijećnika, dok je šest vijećnika bilo suzdržano.

Potrebnu većinu od 23 glasa dobio je i Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2017. godinu. Dva vijećnika su glasala protiv ovog prijedloga dok su tri vijećnika bila suzdržana. Za boračka udruženja u ovoj godini budžetom općine Kakanj je predviđeno 120.000 KM.

Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2017. godinu je usvojen sa 21 glasom za i šest protiv. Planirano je izdvajanje ukupno 37.000 KM od čega najviše za obilježavanje 3. marta Dana Patriotske lige Kakanj – 10.000 KM i za Dan Općine – 6.000 KM.

Raspored sredstava za sport

Nakon jednosatne rasprave Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2017. godinu u iznosu od 750.000 KM je usvojen sa 22 glasa za, pet protiv i jednim suzdržanim. Najviše sredstava će dobiti Fudbalski klub ''Mladost DK'' – 220.000 KM, zatim Košarkaški klub ''Kakanj'' – 130.000 KM, Fudbalski klub ''Rudar'' – 120.000 KM, Odbojkaški klub ''Kakanj 78'' – 68.700 KM, Rukometni klub ''Kakanj'' – 57.750 KM...

Nakon usvajanja ovog prijedloga, četvrta sjednica općinskog vijeća Kakanj koja je počela u devet sati je prekinuta u 17 sati i 30 minuta, a nastavak sjednice će biti održan u četvrtak 2. februara 2017. godine u devet sati.

VEZANI ČLANAK: Do pauze za ručak odrađeno pet tački dnevnog reda

E.Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u