KakanjLive | Nedjelja, 17.01.2021. godine

Tokom cijele godine podsticaji za poduzetništvo

11.02.2018. - Općina Kakanj je u ovoj godini za podsticaj poduzetništva planirla sredstva u iznosu od 460 hiljada maraka. Potencijalni kandidati se mogu prijavljivati za korištenje sredstva konstantno sve do kraja novembra

poduzetnistvo_potivaj

Općinsko vijeće Kaknja, na prijedlog načelnika općine Kakanj, Nermina Mandre , na 16. sjednici krajem januara ove godine usvojilo je Program utroška sredstava iz budžeta općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu. Raspoloživi iznos sredstava je 460.000,00 KM. Period realizacije programa je od 01.01. - 31.12.2018. godine.

U okviru ovog programa ponovo je privlačan projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“ – preduzeće – d.o.o., obrt i srodnu djelatnost, apoteku i biro koji pruža stručne usluge.Za ovu namjeno predviđen je utrošak 120 hiljada maraka. Ovim projektom nije predviđeno pokretanje poljoprivredne djelatnosti jer je za te namjene Općina Kakanj kreirala poseban program.Također je 120 hiljada maraka planirano i za  sufinansiranje troškova obuke, dokvalifikacije i prekvalifikaciju za poslove zavarivača, krojača, bravara i drugih zanimanja prema potrebama tržišta rada. Pored ova dva projekta planirano je da sredstva budu utrošena na još 11 različitih stavki.

Refundacija troškova osnivanja, u osnovnom zanimanju, obrtničkih trgovačkih i ugostiteljskih radnji i dijela troškova osnivanja preduzeća – d.o.o. predviđena je u iznosu od 40.000 KM.
Regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2018. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj, osim za trgovine i ugostiteljstvo, planirano je u iznosu od 20 hiljada maraka.

Ukupno 35 hiljada maraka je planirano za sufinansiranje projekata u saradnji sa drugim institucijama, udruženjima i organizacijama, a u oblasti poduzetništva i obrta.

Dvadeset hiljada maraka ovim je programom predviđeno za sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i to refundacijom troškova obaveznih doprinosa i nabavke opreme i refundacijom troškova zakupa poslovnog prostora.

Općina će sufinansirati projeka „Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuku šivanja, tkanja, pletenja i dekupaž“ sa 15 hiljada maraka.
Razvijanje poduzetničke svijesti kod učenika završnih razreda srednjih škola sa područja općin Kakanj biće podržano sa deset hiljada maraka.

Deset hiljada maraka je planirano za sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora obrtničkim radnjama u osnovnom zanimanju i preduzećima d.o.o., koji su registrovali djelatnost i osnovali firmu na području općine Kakanj u 2017. i 2018. Godini.
Učešće na sajmovima i promocija poduzetništva i obrta općina Kkanaj će podržati sa 15 hiljada KM.

Za ugovorene obaveze prema korisnicima podsticajnih sredstava iz 2016.i 2017. godine odvojeno je 30 hiljada maraka, a za neisplaćene podsticaje iz 2017. godine 6.010 KM. Još su rezervisana sredstva u iznosu od 18.990,00 KM.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja će biti otvoren do utroška raspoloživih sredstva, a najduže do 30.11.2018. godine. Općina će sa odabranim poslovnim subjektima zaključiti ugovore kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.Jedan aplikant može ostvariti pravo na podsticaj maksimalno za dvije pozicije. Prednost pri odabiru korisnika općinskih podsticajnih sredstava imaju oni podnosioci zahtjeva koji prethodnih godina nisu bili korisnici istog.

Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu sa kriterijima raspodjele temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Općine Kakanj za 2018. godinu sa pozicije „Subvencije podsticaju razvoja poduzetništva i obrta – sredstva naknade od dijela prihoda TE“, a shodno Zakonu o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenim radom termoelektrana.

Saznajte detalje klikom na:PROGRAM PODSTIAJA U PODUZETNIŠTVU

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u