KakanjLive | Nedjelja, 05.07.2020. godine

Sufinansiranje prevoza za srednjoškolce

05.09.2019. - Općina Kakanj sufinansira troškove prevoza za učenike srednjih škola, a rok za prijave je 16. septembar

busdjaci
Obavještavaju se učenici srednjih škola sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje troškova prevoza za školsku 2019/2020. godinu.

Pravo na sufinansiranje troškova prevoza, prema kriterijima koji su utvrđeni odlukom Općinskog vijeća, imaju sljedeće kategorije učenika srednjih škola čije je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 km:

- učenici čiji roditelji su nezaposleni ili su na čekanju
- učenici iz porodica s prihodom do 200,00 KM po članu domaćinstva
- djeca nezaposlenih demobilisanih boraca, djeca sa posebnim potrebama, djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH, djeca povratnika i raseljenih osoba koji žive na području općine      Kakanj i
- Učenici iz porodica čiji je prihod veći od 200,00 KM po članu domaćinstva i učenici koji stanuju u đačkom domu ili privatnom smještaju nemaju pravo na sufinansiranje troškova prevoza.

Za ostvarivanje prava kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- zahtjev za ostvarivanje prava
- prijavu prebivališta za korisnika povlastice (učenika)
- potvrdu o redovnom školovanju
- izjavu o zajedničkom domaćinstvu
- dokaz o prihodima punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenom prosječnom ličnom dohotku za posljednja tri mjeseca, posljednji ček od penzije, za privatne poduzetnike
  uvjerenje Porezne uprave, i drugi dokazi)
- dokaz da su članovi domaćinstva nezaposleni (uvjerenje Službe za zapošljavanje, za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje
  kopija zdravstvene knjižice), odnosno dokaz da su roditelji na čekanju  knjižice),
- dokaz da je učenik dijete RVI, umrlog pripadnika OS BiH, nezaposlenog demobilisanog borca, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, povratnika, civilnih žrtava rata
- rodni list za djecu do polaska u školu
- potvrda o školovanju za članove domaćinstva koji se školuju
- izjavu da učenik ne stanuje u domu ili privatnom smještaju i da svakodnevno putuje do škole
- uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu učenika (za djecu koja imaju invaliditet)
- potvrda o otvorenom tekućem računu
- fiskalni račun za kupljenu mjesečnu kartu

Ukoliko učenik ostvari pravo na povlasticu, a utvrdi se, argumentirano, da su dostavljeni podaci (dokumentacija) netačni, isplata naknade na ime sufinansiranja troškova prevoza se obustavlja.

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj do 16.9.2019. godine.

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u