KakanjLive | Ponedjeljak, 10.08.2020. godine

Sjećanje na najtužniji ratni dan

28.04.2020. - Dvadesetosmi april 1993. godine je ostao zabilježen kao najtužniji dan za za Kakanj u ratu. Ove godine neće biti organizovan memorijalni pohod „Stazama kakanjskih šehida“. Načelnik općine Kakanj i predstavnici boračkih organizacija polaganjem cvijeća na spomen-obilježja u Zavidovićima i Kamenici odat će počast šehidima i poginulim borcima

kamenicaijmena

Dvadesetosmi april 1993. godine je ostao zabilježen kao najtužniji dan za za Kakanj u ratu. Toga dana, na vozućkom ratištu na lokalitet Popova Luka, općina Zavidovići, u jutarnjim satima, poginulo je 19 boraca iz sastava Trećeg bataljona koji su krenuli da izvrše zamjenu boraca na položaju. Motorno vozilo u kojem su bili borci nagazilo je na mine i naišlo na zasjedu koju su postavili pripadnici agresorskih snaga.

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj je u proteklim danima radio na uređenju spomen-obilježja u Luci šehida (Kamenica, Zavidovići).

Ove godine neće biti organizovan memorijalni pohod “Stazama kakanjskih šehida” zbog situacije u kojoj se nalazimo izazvane pandemijom COVID-19, kao ni Program na samom spomen obilježju.

Načelnik općine Kakanj i predstavnici boračkih organizacija polaganjem cvijeća na spomen-obilježja u Zavidovićima i Kamenici odati će počast šehidima i poginulim borcima vozućkog ratišta.

Na pločama spomen-obilježja u Luci šehida (Kamenica, Zavidovići) uklesana su imena 107 šehida i poginulih boraca.

Njihova imena su:
Delić Zemin, Šemić Nijaz, Skeledžija Refik, Odobašić Safet, Šahinović Zihnija, Nukić Šekib, Čizmić Muhamed, Ćajo Enver, Čehajić Nermin, Čeliković Ekrem, Đino Midhat, Hadrović Alija, Husika Maid, Husetović Semir, Husagić Mukades, Kićo Edin, Karamuja Zijad, Mašić Halim, Sikira Alija, Silajdžić Džemil, Smolo Enver, Smaka Nail, Šišić Nisvet, Bešić Ekrem, Čizmić Enver, Omerović Vehid, Karzić Nakib, Sejdić Enver, Spahić Osman, Demir Nermin, Kadrić Zakir, Turudija Meho, Alispahić Selverzin, Ćosić Elvedin, Čelebić Edin, Hasagić Almir, Ajanović Šemsudin, Delibašić Bajazid, Gadžun Jasmin, Hukić Mirsad, Kovač Zahid, Kulović Enver, Karahodžić Esad, Delić Almir, Habibović Semin, Merdić Šaban, Merdić Hakija, Selimović Zijad, Škulj Esad, Škulj Zihnija, Beganović Elvedin, Bešić Mehmed, Delibašić Enhar, Haračić Esad, Hrustanović Ševal, Kobilica Zulfo, Ramić Hamza, Stupar Faruk, Šljivo Esad, Tursum Mustafa, Terzić Iso, Zukić Izudin, Husagić Fadil, Odobašić Refik, Aliefendić Bečir, Mrkonjić Mufid, Delić Šaban, Čišija Hamza, Neimarlija Senad, Škulj Nihad, Brka Samir, Gadžun Samir, Ljubinac Jusuf, Šahinović Nijaz, Sabljaković Vadan, Omerspahić Ševal, Kevilj Elvir, Bečirhodžić Hamid, Čolak Ešref, Čizmić Hasib, Sarač Samir, Sejdić Salko, Berbić Irnas, Delić Safet, Mandžuka Ramiz, Alibašić Hariz, Škulj Ibro, Duraković Rešad, Husanović Nedžad, Gorak Husein, Čatić Mensud, Mušija Fahrudin, Neimarlija Zijad, Čišija Izudin, Smaka Midhat, Kovač Fehim, Haračić Adnan, Ramić Abdulah, Smolo Sejad, Kadrić Jusuf, Odobašić Hamid, Breščić Halid, Kulović Senahid, Odobašić Hajder, Husika Redžib, Kobilica Ekrem, Ahmetović Dževad.

Neka im je rahmet i neka njihovo herojsko djelo nikada ne bude zaboravljeno.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u