KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Rezultati na kraju godine

19.12.2018. - Najavljena stabilizacija poslovanja

presvelika

Rudnik Kakanj je imao veoma tešku godinu, posebno sa stanovišta ispunjavanja planova iz podzemne eksploatacije uglja. Manja proizvodnja od plana, uticala je i na finansijske tokove, ali su obaveze prema radnicima i državi ispunjavane. Zaustavljen je investicioni ciklus iz Vladajućeg društva. Pokrenute su neke investicije iz vlastitih sredstava. Poslovni rezultat na kraju godine će biti negativan, ali se u narednu godinu ulazi sa dosta povoljnijim ambijentom za eksploataciju uglja što bi trebalo omogućiti realizaciju plana za 2019. godinu.
Danas je održan i tradicionalni susret sa novinarima, na kojem su članovi Uprave Rudnika govorili o rezulatatima u ovoj i planovima za narednu godinu. Novinarima se prvo obratio v.d. direktor Rudnika mr.sci. Sead Imamović. Između ostaloga je rekao:

- Uz Dan rudara sumiraju se proizvodni rezultati u rudnicima. Kraj je fiskalne godine pa se zbrajaju paramteri koji su obilježili poslovni rezultat. U ovoj godini smo oprihodovali oko 70 miliona KM sa tri proizvodna kapaciteta: dva jamska i sa površinskog kopa. U subsektoru jama nismo ostvarili plan. Godinu ranije dat je akcenat na masovnu eksploataciju uglja, a zanemaren je aspekt otvaranja novih kapaciteta i to je osnovni razlog za minus u jamama. Podbačaj plana povlači i nelikividnost, odnosno finansijsku nesposobnost. To osjećaju prvenstveno naši dobavljači. Sve obaveze prema radnicima su ispoštovane. Ove godine je ostvareno i manje investiranja, a bez investicija nema razvoja i nema pripremljenih kapaciteta za trenutnu i buduću proizvodnju uglja. Svaki negativan rezultat povlači i uvođenje nekih mjere koje realiziramo kako bi stabilizirali poslovnme tokove. Na taj način pripremamo uvjete za narednu godinu koja bi trebala biti pozitivna i sa aspekta proizvodnje uglja ali i drugih elemenata koji će definisati ukupno stanje.

Proizvodnja uglja u ovoj i narednoj godini

U 2018. godini, do kraja decembra, prema procjeni biće ostvarena proizvodnja od 1.125.000 tona komercijalnog uglja. Plan je iznosio 1.386.000 tona. U podzemnoj eksploataciji, prema procjenama, biće ostvareno 268.000 tona, što je manje od plana za 301.796 tona. Do manje proizvodnje je došlo uslijed niza faktora, od kojih izdvajamo veoma teške uvjete za pripremanje novih kapaciteta, nedostatak radnika i pojavu jednog požarnog procesa koji je uspješno saniran.

Na površinskom kopu Vrtlište do kraja decembra se očekuje proizvodnja uglja od 856.796 tona, a godišnji plan od 816.000 tona uglja realizovan je 17 dana prije roka, u četvrtak 13. decembra u drugoj smjeni.

pressuprava

Prema trogodišnjem Planu poslovanja u narednoj 2019. godini planirana je proizvodnja uglja od 1.192.900 tona, od čega u podzemnoj eksploataciji 414.308, a na površinskoj 778.592 hiljada tona. – Izvršni direktor za proizvodnju mr.sc. Muhamed Plasto, posebno je govorio o teškoćama koje su uzrokovale manju proizvodnju uglja iz Pogona Haljinići, te naglasio šta se trenutno radi:

- Upravo se priprema novi širokočelni kapacitet u jami Begići-Bištrani. To je veoma složen i kompleksan posao. Angažovani radnici vrijedno rade kako bi već ovih dana, oko Dana rudara, krenula eksploatacioja uglja na ovom kapacitetu.

Od ukupno proizvedenih količina uglja, predviđeno je da se Termoelektrani Kakanj isporuči 1.115.000 tona, za ostale kupce uključujući i vlastitu potrošnju predviđeno je 77.900 tona uglja. Otkrivka čvrste jalove mase na PK Vrtlište planirana je u iznosu 4.950.000 m³, dok plan otvaranja novih jamskih prostorija iznosi 4000 metara.

Finansijski tokovi

Rudnik će na kraju ove godine imati negativno poslovanje. Bez obzira na to od 1. januara 2017. godine, pa sve do kraja ove, Rudnik mrkog uglja Kakanj uz redovnu isplatu plaća izvršava i sve obaveza po osnovu poreza i doprinosa. Uspjelo se u tome, mada su finansijski tokovi tokom godine bili dosta nepovoljni. Konsolidacijom proizvodnje očekuje se kontinuitet koji je ostvaren posljednje dvije godine. Kada su se ove obaveze počele izmirivati Rudnik je imao dugovanja od 82.076.604 KM. Pored izmirivanja redovnih obaveza, ovaj dug se uspio smanjiti i dodatnim uplatama tako da trenutno iznosi 75.560.510 KM. Uslijed nedovoljnih sredstava za izmirivanje svih tekućih obaveza imali smo veliko razumijevanje dobavljača, tako da smo na taj način uspjeli održati proizvodnju, i na tome se javno zahvaljujemo. Jedan od razloga za otežane finansijske tokove su i cijene uglja, koje se nisu mijenjale od 2009. godine, a došlo je do porasta cijena naših repromaterijala, posebno nafte, čelika i drveta. Nova finansijska obaveza nas čeka u narednoj godini a odnosi se na koncesije, a koje rudnici do sada nisu bili obavezni uplaćivati.

Investicije

Tokom 2018. godine iz vlastitih sredstava Rudnika realizirana je investicija na sanaciji odlagališta jalovine u Barama, a u toku je realizacija investicije na izgradnji zatvaračke komore i tunela Ribnica. Ovo je dio poslova vezanih za izgradnju hidrotehničkih objekata u dolini rijeke Ribnice, kako bi se moglo formirati glavno vanjsko odlagalište za eksploataciju i odlaganje čvrste jalove mase.
U ovoj godini JP Elektroprivreda BiH u Rudniku Kakanj nije realizirala nijednu od investicija. Odlukama o dokapitalizaciji, zaključno sa prošlom godinom EP BiH je investirala 79.220.499,25 KM. Dio odobrenih investicija od strane Skupštine EP BiH nije realizovan, mada su ukupno odobrena investicijska sredstva za Rudnik Kakanj 137.995,000 KM.

www.rmukakanj.ba

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u