KakanjLive | Subota, 06.06.2020. godine

Radno u Stranci za Bosnu i Hercegovinu

01.08.2016. - Proteklog vikenda Općinski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Kakanj je održao radno-konsultativni sastanak sa kandidatima koji se nalaze na listi za Općinsko vijeće Kakanj na narednim lokalnim izborima Cilj prvog radnog s

Cilj prvog radnog sastanka je bio međusobno upoznavanje kandidata, kao i prezentacija odluka o Izbornom štabu, i odluka o finansiranju izborne kampanje.

Kandidati su imali priliku da iznesu svoje stavove i mišljenja na Program Stranke za Bosnu i Hercegovinu namjenjen za razvoj lokalne zajednice koji se primjetno temeljio uglavnom na iznalaženju mogućnosti zapošljavanja, kao i nastavka konstantnog pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima sa tendnicijama rasta. Primjetno je također da se kroz program nameće i sve bitniji ekološki aspekt i zaštita okoliša.

Lista kandidata Stranke za Bosnu i Hercegovinu prezentovana je i kroz određene statističke pokazatelje, pa je primjetno da se radi o spoju iskustva i mladosti što pokazuje prosjek starosti od trideset pet godina. Na listi se nalazi devet kandidata sa srednjom stručnom spremom i dvadeset pet visokoobrazovnog kadra, od koji je 11 diplomiranih inženjera raznih struka, dva diplomirana socijalna radnika, tri bach. inžinjera, četri diplomirana ekonomista, dva magistra, dva doktora medicine i jedan doktor tehničkih nauka, što je garancija da ovi kandidati sigurno mogu odgovoriti svim izazovima i zadacima.

Dvadeset i jedan kandidat/kandidatkinja imaju zasnovan bračni odnos, a na listi je i četrnaest kandidata bez radnog odnosa.

Kancelarija Općinskog savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja se nalazi u ul.Osmana Džafića P+2 u Kaknju je otvorena svakim radnim danom od 11-15 sati, i građani svoje prijedloge za bolji i prosperitetniji napredak lokalne zajednice, zapažanja i kritike na rad općinskog vijeće u kojem participira i Stranka za Bosnu i Hercegovinu mogu uputiti i dostaviti u istu, a to mogu učiniti putem Facebook stranice OS SBiH Kakanj ili na e-mail szabihkakanj@hotmail.com.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u