KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Prepoznavanje i prevencija nasilja u školam

16.02.2016. - U gimnaziji “Muhsin Rizvić” realizirane su neke od osnovnih aktivnosti predviđene za prevenciju među vršnjacima, a urađeni Plan aktivnosti kontinuirano će se primjenjivati do kraja školske godine

vildana_neimarlijaVildana Neimarlija, pedagog i psiholog u gimnaziji "Muhsin Rizvić"

Krajem prošle i početkom ove godine u žiži medijskog interesovanja bilo je vršnjačko nasilje u školama. Početak drugog polugodišta u ovoj školskoj godini, obilježen je aktivnostima stručnih lica, posebno pedagoga na prepoznavanju i prevenciji nasilja, posebno u školama. Jedan takav projekat, u kojem su ciljane grupe učenici, roditelji i nastavnici realizira se u gimnaziji “Muhsin Rizvić”, a osmislila ga je pedagog i psiholog ove škole Vildana Neimarlija.

Edukacija nastavnika na Nastavničkom vijeću na temu: Kako prevenirati nasilje i boriti se protiv njega, realizirana je u drugoj polovini mjeseca januara. Ovom edukacijom nastavnici su upoznati sa suštinom nasilja, posebno vršnjačkog u školama. Tokom edukacije elaborirano je prepoznavanje učenika nasilnika, žrtava nasilja i kako reagovati u prevenciji nasilja.

Edukacija roditelja

Obavljena je i edukacija roditelja u okviru Vijeća roditelja na na temu: Prevencija nasilja i kako se boriti protiv njega“ s ciljem upoznavanja roditelja učenika o vršnjačkom nasilju, kako ga prepoznati i kako reagovati, te kako kao roditelj preuzeti svoju odgovornost za prevenciju.
Edukacije roditelja na odjeljenskim roditeljskim sastancima na temu :Uloga roditelja u prevenciji nasilja među mladima, održene su u periodu od 27. januara do 12. Februara. Na ovaj način željelo se postići poticanje svih roditelja na uključivanje u borbu protiv nasilja od porodice do škole i s ciljem preuzimanja odgovornosti za prevenciju i borbu protiv nasilja.

Razgovori sa učenicima

Otvoreni razgovor sa učenicima obavljani su na prvom času u svakom odjeljenju škole . Vodili su ih predmetni nastavnici koji su imali čas u tom odjeljenju. Cilj je bio poticati učenike na odgovorno ponašanje po pitanju nasilja, na miroljubivo rješavanje sukoba uz jačanje ličnosti, samopouzdanja i odgovornosti te da prijave nasilje. Istaknuta je potreba za stvaranje moroljubivog okruženja i razreda bez nasilja.

Na časovima odjeljenske zajednice realizirane su edukativno-iskustvene radionice sa temom: Nasilje u našem razredu i naša (učenička) odgovornost s ciljem analize odnosa među vršnjacima i pravljenja Pravila nenasilnog ponašanja u odjeljenju. Cilj ovih radionica bio je osnaživanja učenika da reaguju na nasilje, da ga ne tolerišu i da ga prijave.

Sve do kraja školske godine zadatak iz Plana aktivnsoti je redovno praćenje učenika i nastavnika, savjetodavni rad i kontinuirane reakcija na pojave nepoželjnih oblika ponašanja.
U intersu kontinuiteta realizacije ovog projekta i upoznavanja što većeg broja ljudi sa sadržajem obavljenih edukacija i razgovora, a uz saglasnost pedagoga i psihologa gimnazije “ Muhsin Rizvić”, Vildane Neimarlija, objavljujemo sljedeće dokumente:

Prezentacija - kako prevenirati nasilje

Smjernice-razgovor sa učenicima i

Uoga roditelja u prevenciji nasilja.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u