KakanjLive | Utorak, 02.06.2020. godine

Oslobađanja Kaknja u Drugom svjetskom ratu

07.04.2019. - Kakanj je u Drugom svjetskom ratu dva puta oslobađan i to juna 1943. i u aprilu 1945. Oslobađanje Kaknja, od 8. aprila 1945. godine obilježava se kao Dan oslobeđenja Kaknja

003Iz akcije 29.06.-30.06.1943. godine kada je Peta Krajiška divizija zauzela Kakanj

U antifašističkoj borbi, tokom Drugog svjetskog rata 1941-1945. godine Kakanj gubi administrativno-upravni i političko-kulturni značaj. Cijelo područje bilo je, odranije, uključeno u Visočki i Zenički srez, a jedan dio naselja bio je upravno politički uključen u kotarsku ispostavu Vareš, koji je pripadao Visočkom kotaru. Pred naletom fašizma iz Trećeg rajha koji je pregazio gotovo cijelu Evropu, goloruki bosanskohercegovački narodi su pokrenuli ustanak. Na poziv da se pokrene ustanak odazvao se i narod kakanjskog kraja pa je u Viduši, Ponihovu, Dračiću i drugim mjestima kakanjsko-zeničkog područja došlo do prvih oružanih akcija i formiranja partizanskih jedinica koje su na području Dračića i Osretka formirale prvu slobodnu teritoriju.

Kakanj je za okupatora imao poseban značaj. Uglja je trebalo mnogo, prvenstveno za željeznicu. U svojoj okupacionoj zoni nacisti su požurivali uspostavljanje ustaške vlasti, naročito u regionima Bosne, gdje su se nalazila industrijska postrojenja i rudna bogatstva.

 

Oblikovanje mehanizama vlasti ustaške Nezavisne države Hrvatske (NDH) otpočelo je u junu 1941. godine, kada je 10. juna Ante Pavelić donio zakonsku odredbu o podjeli NDH na velike župe. Na osnovu te odredbe uslijedila su imenovanja nosilaca vlasti u župama, kotarima i opštinama. Cijelo područje ondašnje kakanjske opštine uključeno je u veliku župu Lašva i Glaž sa sjedištem u Travniku. Zadatak pristalica okupacione vlasti, po instrukcijama viših organa bio je u pronalaženju pristalica iz reda muslimana i Hrvata, koje će zatim imenovati kao čelne funkcionere opštinskih uprava u Kaknju, Kraljevoj Sutjesci kao i u onim opštinama koje su bile uključene u zenički srez.

Na osnovu raspoložive dokumentacije nije moguće precizno utvrditi kada je osnovan ustaški tabor u Kaknju... Isključivo se govori: „poslije aprilskog rata“, „po zavođenju okupacije“ i slično. Na osnovu opće analize prilika u Kaknju i široj okolini, tj. na područjima Visočkog i Zeničkog sreza, ustaški tabor u Kaknju najvjerovatnije je osnovan krajem maja ili početkom juna 1941. godine. Na čelu tabora kao tabornik, bio je Viktor Penc, koji je prije rata u Napretkovom podrumu u Sarajevu na zabavi ubio nožem jednog brijačkog radnika i bio osuđen na robiju. Ubrzo po okupaciji zemlje postavljen je za ustaškog tabornika u Kaknju. Penc je boravio u Kaknju do ljeta 1943. godine kada je Prva krajiška brigada, krajem juna oslobodila Kakanj.

Kakanjski antifašisti su djelovali u partizanskim jedinicama Zeničkog narodnooslobodilačkog pokreta-odreda. U nekim od jedinica ovog pokreta tokom maja mjeseca 1942. godine doći će do izdaje, odnosno puča kojeg organiziraju četnici koji su do tada uživali ugled partizanskih boraca. Napadaju štabove, članove komandi, političke komesare i sve one za koje su znali da će im se suprotstaviti. U ovom puču pridobili su i veći broj boraca iz Prve čete Zeničkog NOP-odreda u selu Bijela Voda. (Bijela Voda (Bijele Vode); Kroz pisanu istoriju spominje se uvijek kao Bile Vode. Selo se nalazisjeveroistočno od Zenice, u Babinskom slivu ispod planinskog prevoja Kraljevine (1115 m/m). Nije riječ o Bijelim Vodama sa područja Općine Kakanj. Selo je dobilo ime po izvoru Bijela Voda (Bila Voda), koja ističe iz krečnjačke stijene. Prvi pisani spomen sela je u „Sumarnom popisu sandžaka Bosna iz 1468/9. g.“ gdje se spominje selo Bila Voda sa 4 doma i 3 neoženjena stanovnika.)
U četi koja je bila na kakanjskom sektoru Osredak nije došlo do puča. Završni čin ove izdaje uslijedio je 14. Juna 1942. godine potpisivanjem sporazuma o međusobnom nenapadanju, zajedničkoj
saradnji i borbi Zeničkog četničkog odreda i ustaško domobranskih snaga protiv narodnooslobodilačkog pokreta. Četnici su se obavezivali da će prekinuti sva neprijateljstva protiv vlasti NDH i da će se zajednički s oružanim snagama tzv. NDH boriti protiv partizana. Bez obzira na tu činjenicu, u Kaknju je posebno bio živ ilegalan rad pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta koji su partizanskim jedinicama slali oružje, eksploziv iz Rudnika, hranu, sanitetski materijal...

002Iz akcije 29. 6. – 30. 6. 1943. godine kada je Peta krajiška divizija zauzela Kakanj i porušila značajne privredne objekte i saobraćajne komunikacije

U Drugom svjetskom ratu Kakanj je dva puta oslobađan. Poslije uspješnih borbi koje su vodile brigade Pete divizije narodnooslobodilačkog pokreta protiv njemačkih snaga, u noći 28./29. juni 1943. godine kod Jehovine su prešle rijeku Bosnu i oslobodile Kakanj. Kada su oslobodioci napustili Kakanj, svi organi NDH i njemačkog okupatora našli su se pred gotovo nerješivim problemima – kako se obezbijediti od budućih napada partizana?

Drugi put, u Drugom svjetskom ratu, Kakanj je oslobođen 8. aprila 1945. godine. Prije 8. aprila 1945. godine i konačnog razbijanja neprijateljskih snaga na području Kaknja, dogodilo se nekoliko važnih akcija partizanskih jedinica. Krajem 1944. i početkom 1945. godine, Kakanj i druga mjesta u dolini Bosne su bila krcata njemačkim vojnicima. Na svom dugom putu od Grčke, Albanije, Makedonije, Kosova i juga Srbije, preko Sarajeva prema Doboju i dalje na sjeverozapad dolinom Bosne, povlačili su se vojnici njemačkih divizija iz sastava Grupe armija „E“ pod komandom generala Lera. Bio je slomljen nekadašnji moral tih vojnika, osvajača mnogih evropskih zemalja. Oslanjali su se na obezbjeđenja ustaško-domobranskih i često četničkih jedinica. Desetog marta 1945. godine, njemački okupatori su izvršili iz pravca Zenice napad na područje Brnjica gdje se nalazio pripremljeni teren na koji su saveznici dopremali naoružanje, opremu, odjeću i obuću za grupu udarnih bataljona partizanskih snaga koje su se nalazile na ovom području. U isto vrijeme njemačkim okupatorima pomažu četničke jedinice koje izbijaju na područje Turalića.
Partizanske snage uspijevaju odbiti ovaj napad, kao i napad četničkih snaga, tako da Brnjic ostaje pod kontrolom antifašista. Saznavši da su četničke snage formirale logor na području Bijelih Voda (Kakanj) partizanski komandanti šalju Treći bataljon Jedanaeste krajiške narodnooslobodilačke brigade da razbije spomenute četničke formacije.

004Deveta krajiška narodnooslobodilačka brigada 1945. godina u borbi za drugo oslobođenje Kaknja

Operacija oslobođanja Kaknja počela je 29. marta 1945. godine u 18:00 sati. Jedna od najtežih borbi bila je borba u naselju Doboj. Peti bataljon Devete krajiške udarne brigade je nastupao lijevom obalom rijeke Bosne preko brisanog prostora na kojem nije bilo zaklona od neprijateljskih rovova iz kojih su virile puščane i mitraljeske cijevi. U silovitom jurišu zauzeti su neprijateljski rovovi, te je likvidirana baterija protivavionskih topova. Nakon uspjeha Devete, uslijedio je i uspjeh Šeste krajiške narodnooslobodilačke udarne brigade koja je uspjela zauzeti Željezničku stanicu u Kaknju.

001Željeznička stanica, 1943. godine prilikom prvog oslobađanja Kaknja u Drugom svjetskom ratu

Nakon upada boraca Šeste brigade u stanične zgrade i dejstva topova u oklopne vozove, buknuli su prvi zapaljeni objekti, a onda i vagoni na tračnicama. Razbijena je i posada oklopnog voza koji se nalazio na izlazu prema Visokom. Oko 11:00 sati, 30. marta 1945. godine, slomljen je i otpor neprijateljskih jedinica koje su obezbjeđivale most u Kaknju na lijevoj obali Bosne. Nakon toga uništene su i neprijateljske snage koje su obezbjeđivale most sa desne obale, tako da je oko 12 sati, 30. marta 1945. godine, počeo prelazak Šeste krajiške narodnooslobodilačke udarne brigade preko mosta na desnu obalu rijeke Bosne.

Ove borbe i žrtve nisu bile posljednje u konačnom oslobođenju Kaknja i njegove okoline. Odstupajući iz Sarajeva, poslije 5. aprila 1945. godine, neprijatelj je ponovo kratko držao uži dio kakanjskog područja na kojem su ga 8. aprila 1945. godine u potpunosti razbile jedinice Desete krajiške divizije.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u