KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća

28.03.2018. - Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća Kakanj održana je u srijedu 28. marta 2018. godine. Na dnevnom redu ove sjednice između ostalog našao se i prvi ovogodišnji rebalans budžeta Općine Kakanj koji je sada veći za 365.104 KM. Vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja, a Grb Općine Kakanj pripast će fudbalskom klubu Mladost Doboj-Kakanj za afirmaciju i promociju sporta općine Kakanj.

Usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice započela je i osamnaesta sjednica općinskog vijeća Kakanj koja je održana u srijedu 28. marta 2018. godine. Nakon toga su uslijedili komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i inicijative, a potom i nova pitanja i inicijative.

Prvi rebalans budžeta

Vijećnici su potrebnom većinom usvojili Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu. Raniji budžet od 24.394.997,42 povećan je na 24.760.101,97 KM, što je za 365.104,55 KM više od ranije planiranog budžeta. Ovo je prvi rebalans budžeta ove godine.

''Četiri su razloga za rebalans budžeta. Tu je prije svega odluka o naknadama JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' Kakanj jer je poznato da je OV Kakanj smanjilo tu naknadu pa će ova javna ustanova imati manje prihode za oko 70.000 KM. Druga izmjena su potrebna sredstva za izgradnju Sportske dvorane u Kaknju, povećanje sredstava za 200.000 KM, treća izmjena su dodatna sredstva u budžetu iz kantonalne uprave civilne zaštite za saniranje klizišta i četvrti razlog je povećanje sredstava za transfere za boračka udruženja u iznosu od 15.000 KM. Tu su i prihodi za pokriće ovih rashoda, naknada od sredstava rada termoelektrana i drugi prihodi u budžetu općine Kakanj, tako da za nabrojane rashode imamo dobro pokriće'', rekao je pomoćnik općinskog načelnika Džihad Berbić.

Izvještaj o realizaciji okvirnog programa rada Vijeća iz 2017. godine

Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu kojeg je prezentovao predsjedavajući vijeća Slaven Katičić jednoglasno je usvojen. U prošloj godini održano je ukupno 12 sjednica Općinskog vijeća, od čega je 11 redovnih, a jedna vanredna. Usvojeno je ukupno 211 tačaka dnevnog reda, od čega 26 programa, 47 izvještaja, osam informacija, a tri rebalansa budžeta.

Visina prosječne konačne građevinske cijene

Vijeće je jednoglasno usvojilo Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po metru kvadratnom korisne stambene površine na području općine Kakanj. Prosječna konačna građevinska cijena po metru kvadratnom stambene površine je 750 KM, a ova cijena će služiti kao osnovica za izračunavanje visine rente i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i građevinskog zemljišta na području općine Kakanj.

Odluka o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda

Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj je usvojen sa 19 glasova ''za'' i osam ''protiv'' uz zaključak da se zadužuje Općina Kakanj da iznađe sredstva za sufinansiranje legalizacije mjesnih vodovoda te napravi analizu svih troškova postupka.

Odluka o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju

Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2017/18 godinu vijeće je usvojilo jednoglasno. Studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, a na osnovu konačne liste studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2017/18 godinu, a u slučaju da visina stipendije bude manja od općinske , isplatit će se razlika iznosa sredstava do visine općinske stipendije, čime će visina kantolnalne i općinske stipendije biti izjednačene.

Petnaestoaprilska priznanja

Porebnom većinom od 19 glasova ''za'' vijećnici su usvojili Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja. Tri vijećnika (SBB) su glasala ''protiv'', a šest vijećnika je bilo ''suzdržano'' (SDP, DF, A-SDA). Odlukom Vijeća 15. aprila na Dan općine Kakanj Grb općine Kakanj će biti dodijeljen fudbalskom klubu ''Mladost Doboj-Kakanj'' za afirmaciju i promociju sporta općine Kakanj. Plaketa sa diplomom bit će dodijeljena Edinu Begovcu za postignute privredne uspjehe i veliki nesebičan sportski, obrazovni i humanitarni angažman, Draganu Ljubojeviću za predan rad i veliki doprinos društvenoj zajednici kroz svoj predagoški i sportski angažman i Muji Fafuliću za afirmaciju prava manjina, nesebičan aktivizam u njegovanju romske kulture i tradicije u Kaknju kako na državnom tako i na međunarodnom nivou. Zahvalnice se dodjeljuju Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH  za nesebičnu pomoć u realizaciji projekata unapređenja života građana naročito povratnika i nacionalnih manjina  na području općine Kakanj, Mreži mladih džemata Varalići za nesebičan i velikodušan doprinos u humanitarnom i društvenokorisnom radu na području MZ Varalići, Hasanu Alajbegoviću za predan rad  i veliki doprinos u razvoju pčelarstva na   području općine Kakanj, Šefiku Silajdžiću  za veliki angažman i za izuzetan doprinos u odbrani suvereniteta i integriteta R BiH te sakupljanja muzejske građe i Salihu Hasagiću za veliki doprinos u razvoju stočarstva na   području općine Kakanj, kao i za sportski i humanitarni angažman.

Potrebnom većinom usvojen je Izvještaj o osvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnopstima općinskog načelnika za 2017. godinu, kao i izvještaji o radu općinskog pravobranilaštva za prošlu godinu i Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2017. godinu.

Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu, kao i Prijedlog plana i programa rada za 2018. godinu. Na ovoj sjednici jednoglasno je usvojen i Izvještaj o radu JU ''Gradska biblioteka'' Kakanj za 2017. godinu i izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 1.1. do 31.12. 2017. godine. JU ''Gradska biblioteka'' Kakanj je u prošloj godini ostvarila ukupan prihod u iznosu od 197.515,71 KM.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Glušac (Mandice) Mladena iz Kaknja. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjeniu prometne vrijednosti nekretnina je nakon dvadesetominutne rasprave usvojen sa 19 glasova ''za'' i devet ''protiv''. U sastav komisije ušli su Amir Obralija (predsjednik) i članovi: Ernest Zakušek i Mirha Kulović.

Na kraju sjednice su vijećnici prihvatili Informaciju o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2017. godinu čime je sjednica koja je počela u devet sati završena u 12 sati i 30 minuta.

E.Škulj/KakanjLive

 

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u