KakanjLive | Četvrtak, 06.08.2020. godine

Općinsko vijeće održalo tridesetprvu sjednicu

29.05.2019. - Vijećnici su razmatrali Dvdeset tački dnevnogreda od čega 18 koliko je ranije prihvaćenoi na sjednici Kolegija Vijeća i dvije nove koje su u međuvremenu stigle iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Sjednica je počela usvajanjem zapisnika sa prehodnog zasjedanja, komentarima na dostavljene odgovore povodom postavljenih vijećničkih pitanja i pokrenutih inicijativa, kao i postavljanjem novih pitanja i pokretanjem novih inicijativa.

Zapisnik sa 30. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave sa 23 glasa za i 1 uzdržanim, bez glasova protiv. Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Rizah Haračić, Rešad Merdić, Adisa Škulj i Mugdin Gorak, a vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Rizah Haračić, Enes Piljug i Evelin Bitić.


Zdravstvo i Dom zdravlja

Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2018. godinu sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2018.godinu Vijeće je prihvatilo jednoglasno sa 27 glasova za, bez glasova protiv i jedan uzdržan. Vijeće je dalo saglasnost na i Plan rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2019.godinu, sa 22 glasa, jednim uzdržanim i bez glasova protiv. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj za 2018.godinu je primlčjena k znanju, a u diskusiji nije niko učestvovao. Vijećnik Mirsad Tursum se izuzeo od glasanja kod sve tri tačke dnevnog reda.

Boračka sredstva

Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava budžeta Općine Kakanj u skladu sa Kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2018.godinu Vijeće je  primilo k znanju sa 25 glasova i jedan uzdržan.

Nove mjesne zajednice

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o šest tački dnevnog reda a koje se odnose na podnesene zahtjeve za formiranje novih mjesnih zajednica i to: MZ Bištrani, MZ Termoelektrana, MZ Plandište, MZ Gornja Ričica, MZ Kučići i MZ Tičići. U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić, Rizah Haračić, Enes Piljug, Safet Šahman, Slaven Katičić. Vijeće je prihvatilo inicijative i zaključak kojim se zadužuje Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da do naredne sjednice pripremi prijedloge odluka o formiranju novih mjesnih zajednica. Navedene inicijative i zaključak su usvojene sa 24 glasa za i 2 glasa uzdržana, bez glasova protiv.

Nove ulice

Prijedlog odluke o utvrđivanju naziva novih ulica na području općine Kakanj Vijeće je usvojilo sa 24 glasa za, jedan protiv i jedan uzdržan, a ovom odlukom nazivi novih ulica su: Eneza Neimarlije, Trstionička , Brežanska , Mustafe Muje Kulovića, Kraljice Katarine. Kotromanića
Trećeg Manevarskog bataljona . Deveti maj, Mehmedalije Sikira , Rahmana Kovača, Četa Bosna, Elvedina Šehagića, ZAVNOBIH, Prvi mart, Nedžada Čišije, Kemala Čelebića i Mukadesa Husagića.

Usvojene odluke

Vijeće je danas usvojilo prijedloge odluka o: dopuni Odluke o poticajima i pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj, davanju saglasnosti za utvrđivanje mikrolokaliteta za izgradnju poljoprivrednog centra (poslovna zgrada) na području općine Kakanj, izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu, isplati razlike sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2018/19.godinu i o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju.

Rješenja i izvještaji

Općinski v ijećnicu su usvojili i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju u čijem sastavu su:
Zerina Kovač – predsjednica i članovi: Melisa Trako, Emina Piljug, Sanel Alić, Elvedin Delić, Vinka Aletović, Nusret Muslić i Ivica Petrović .

Vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine kao i Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Proračuna Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine.

KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u