KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Općinsko vijeće održalo četrdesetu redovnu sjednicu

10.06.2020. - Za razvoj poduzetništva i obrta usvijen Program vrijedan preko 400 hiljada KM. Pored toga razmatrane i dodatne tačke dnevnog reda vezane za COVID-19

vijecedomkulture

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 01.06.2020. godine, pa je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 40. sjednicu, s tim da je načelnik dostavio i Izvještaj o poduzetim mjerama na sprečavanju širenja pandemije Covid 19. Izvještaj je usvojen sa 24 glasa i dva glasa protiv. Također, dostavljen je i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije, što je također prihvaćeno od strane vijećnika i to bez glasova protiv.

Program podsticaja razvoju poduzetništva i obrta

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Program usvojilo sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.Refundacija troškova registracije novoosnovanih poslovnih subjekata 20.000,00; Projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“ 60.000,00; Sufinansiranje troškova zapošljavanja u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj 45.000,00; Sufinansiranje projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start up-ima“ 10.000,00; 5. Sufinaniranje projekta u saradnji sa njemačkom nevladinom organizacijom HELP 30.000,00; Sufinansiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 5.500,00; Učešće na sajmovima i promocija razvoja poduzetništva i obrta 15.000,00; Ugovorene obaveze prema korisnicima podsticajnih sredstava za projekte „Pokreni svoj posao u Kaknju“ i „Regresiranje kamata za kredite odobrene u komercijalnim bankama za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj“, te ugovorena obaveza za simulator vožnje 213.000,00 i Neisplaćeni podsticaji iz 2019. godine 25.895,66. Rezervna sredstva su 15.604,34što sve ukupno iznosi 440.000,00 KM.

Imenovanje članova komisije

Vijeće je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, da se Amar Selimović i Slaven Katičić imenuju za članove Stručnu komisiju za davanje saglasnosti na idejni projekat stambeno-poslovnog objekta sa zatvorenom gradskom pijacom u ulici 7.muslimanske brigade.

Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora

Udruženju građana pčelara „Bagrem“ Kakanj daje se poslovni prostor na privremeno korištenje u trajanju od pet godina. Poslovni prostor se nalazi u ulici Rudi Čajavec L-C – prizemlje. Korisnik poslovnog prostora dužan je da plaća komunalne naknade, kao i usluge individualne komunalne potrošnje (usluge održavanja zajedničkih prostorija i uređaja zgrade, usluge grijanja, električne energije, vode, odvoza smeća, usluge korištenja telefona kao i internet usluge. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.


Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Utvrđuje se da je izgubila status javnog dobra nekretnina u općoj upotrebi, k.č.br. 2177/3 površine 1,0 m² , u posjed u DS Javno dobro putevi. Katastar nekretnina Općine Kakanj izvršit će brisanje upisa nekretnine u općoj upotrebi - javno dobro putevi i upisati kao državna svojina Općina Kakanj sa dijelom što je preduslov kako bi zemljište moglo biti u prometu. Riječ je o 1,0 m² za čiju dodjelu je zahtjev podnio Elvir Kozica. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 28 glasova za.
Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine

Vijeće je usvojilo Odluku o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine - javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta za parcelu označenu kao: - k.č.br.329 zv.“Povezice“, dvorište, površine 407 metara kvadratnih, k.o.Doboj (novi premjer) državna svojina Općine Kakanj 1/1. Početna prodajna cijena parcele iznosi 50,00 KM/m², odnosno ukupno 20.350,00 KM (407 m 2 x 50,00 KM). Početna prodajna cijena za predmetnu parcelu utvrđena je od strane sudskog vještaka građevinske struke.

Komisija za provođenje javnog nadmetanja

Imenovana je komisija za licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju. U njenom sastavui su: Semka Neimarlija – predsjednica, Safet Šahman, Emina Fejzović, Vinka Aletović, Dženita Kurešepi-Rahman , Ivica Petrović i Emina Aljukić – članovi.

Utvrđivanje prava vlasništva

Vijeće je objedinilo raspravu o utvrđivanju prava vlasništva u korist Alena Josipovića Kaknja i u korist Elvira Fafulić-Matića i pošto niko nije učestvovao u istoj, usvojilo Rješenja jednoglasno sa 28 glasova.
Alen Josipović je dužan platiti naknadu za dodijeljeno zemljište ukupne površine 9 m² , koja se sastoji od naknade za preuzeto zemljište, u iznos od 3.150,00 KM, naknadu za rentu (pogodnost) iznos od 691,20 KM i za uređenje građevinskog zemljišta iznos od 311,00 KM. Elvir Fafulić-Matić dužan je platiti naknadeza dodijeljeno zemljište ukupne površine 244 m² , koja se sastoji od naknade za preuzeto zemljište, iznos od 15.860,00 KM, naknade za rentu (pogodnost) od 5.442,60 KM i za uređenje građevinskog zemljišta iznos od 2.044,90 KM.

Izvršenju Budžeta Općine Kakanj za prošlu godinu

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o dva izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine i o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine u kojoj je učestvovao Semir Mušija koji je predložio zaključak u vezi otpisa obaveza u 2020.godini po kreditu JP “Vodokoma” prema Vladi Federacije BiH. Oba Izvještaja uz ovaj zaključak su usvojena sa 26 glasova i dva protiv.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2020.godine

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 26 glasova i dva protiv. Općina Kakanj je u periodu od 01.01.-31.03.2020. godine ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 5.189.771,92 KM i realizovala ukupne rashode i izdatke u iznosu od 4.131.029,99 KM. Učešće namjenskih sredstava u prihodima i primicima iznosi 799.992,93 KM.

Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2019.godinu

Ukupno je planirano da se za sport utroši 730.000,00 KM, a na kraju godine realizacija je iznosila 728.984,05 KM. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 25 glasova i tri uzdržana. U diskusiji je učestvovao Semir Mušija te predložio zaključak da se malim sportskim klubovima ubuduće osigura veća finansijska podrška.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u