KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Općinsko vijeće-Budžet za iduću godinu 25 miliona KM

29.11.2018. - Danas je Općinsko vijeće sa početkom u 9:00 sati održalo 24. redovnu sjednicu, na kojoj je Aldin Šljivo izabran vršioc dužnosti općinskog načelnika i prihvaćen nacrt budžeta za narednu godinu uz petnaestodnevnu javnu raspravu o tome kako će se potrošiti planiranih 25 miliona KM u narfednoj godini

Nakon što je predsjedavajući Vijeća Slaven Katičić predložio dnevni red po pozivu za 24. Sjednicu od šesrt tački, došlo je do njegovog proširenja jer je u međuvremenu Komisija za izbor u regulirane organe dostavila prijedloge za imenovanje članova Nadzornog i Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Kakanj. U dnevni red je kao deveta tačka, uvršeten i izbor vršioca dužnosti općinskog načelnika.Za ovakav dnevni red, glasalo je 18 vijećnika dok je njih osam bilo protiv.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2018.godine. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 18 glasova za, 8 protiv i 1 uzdržan.

Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo zaključak o utvrđivanju nacrta budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu sa 18 glasova za, sedam protiv i dva uzdržana. Prema ovom nacrtu budžet općine Kakaknj u narednoj godini je 25.896.501,41 KM.

Vijeće je usvojilo i zaključak kojim se rok javne rasprave određuje na 15 dana. Klub vijećnika SBB-a je tražio da javna rasprava traje 30 dana, međutim vijećnici su glasanjem odlučili da to bude duplo kraće, kako bi se prema obrazloženju Džihada Berbića, pomoćnika općinskog načelnika za finansije, budžet moga naći na dnevnom redu do 30. decembra tekuće godine, što je zakonski rok za njegovo usvajanje. U diskusiji su o Nacrtu Budžeta učestvovali : Semir Mušija, Rizah Haračić i Ivica Petrović.
O Nacrtu odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu nije bilo diskusija, tako da je utvrđen sa 18 glasova - za, osam protiv i jednim uzdržanim.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama – prodaji neposrednom pogodbom zemljišta. Ovom Odlukom odobrava se kupcu Elvedinu Velispahiću iz Brežana,prodaja neposrednom pogodbom zemljišta radi oblikovanja građevinske čestice, i to građevinskog zemljišta, površine 71+138=209 m . Cijena zemljišta iznosi 60,00 KM/m2 tako da je ukupna kupoprodajna cijena za predmetno zemljište 12.540,00 KM. Prodajna cijena za predmetne nekretnine-zemljište utvrđena je od strane sudskog vještaka građevinske struke.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o prenosu prava upravljanja, korištenja i održavanja izgrađene sportske dvorane u Kaknju i to bez diskusije sa 26 glasova.
Stanje u osnovnim i srednjim školama

Stanje u osnovnim i srednjim školama

Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2018/19. Vijeće je primilo k znanju sa 25 glasova.U diskusiji su učestvovali. U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić te apelirao da se riješe infrastrukturni problemi u školama naročito oni koji se tiču pitke vode u područnoj školi Čelikovina, koja pripada centralnoj školi „Omer Mušić“ iz Brežana . Semir Mušija je predložio zaključak kojim bi nadležna služba pripremila dodatnu informaciju o infrastrukturama škola i njihovim potrebama kako bi se ista razmatrala na sjednici Vijeća sa programima utroška sredstava. Vijeće je ovaj i zaključak usvojilo jednoglasno. Rešad Merdić je sugerirao da se pojačaju policijske patrole u školama prilikom večernjih sati.
Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora JU Centar za socijalni rad Kakanj Vijeće je usvojilo sa 18 glasova za, 7 protiv i 1 uzdržan.

Izbor vršioca dužnosti općinskog načelnika

Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja saopštio je osnovne činjenice o izboru vršioca dužnosti. Govor kontinuiteta i zahvalnosti održao je Nermin Mandra, načelnik koji odstupa sa dužnosti poslije čega je uslijedila pauza u radu Vijeća. Nakon pauze Edin Aliefendić je obrazložio mišljenje Komisije za izbor i imenovanje i za vršioca dužnosti općinskog načelnika predlažio Aldina Šljivu. Također, rekao je da je Komisija imala dva kandidata: Eldina Mijoča i Aldina Šljivu. Sa 16 glasova za, tri protiv i šest uzdržanih Vijeće je za vršioca dužnosti izabralo Aldina Šljivu.
Današnjoj sjednici, s obzirom na odlazak dosadašnjek načelnika Nermina Mandre na novu dužnost i imenovanje vršioca dužnosti, odazvali su se predstavnici iz privrede, boračkih udrženja i političkog i vjerskog života: Sead Imamović, Iso Zaimović, Sejad Zaimović, Vahidin Topalović, Izudin Neimarlija, Almedin Trako, Branimir Muidža, Mirnes Bašić, Mirza Zaimović, Haris Veispahić, Enver Merdić, Mirnes Bajtarević, Fakir Ajdinović, paroh kakanjski Dragiša Cvjetković, Eniz Čurić, Omer Odobašić i Tahir Mandžuka.

a.z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u