KakanjLive | Subota, 06.06.2020. godine

Općina Kakanj stipendira treći ciklus studija

17.05.2017. - Općina Kakanj raspisala javni poziv za dodjeljivanje novčanih sredstava nadarenim studentima za doktorski studij

konkursstipendije

U skladu sa članom 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 2/17) i članom 3. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava studentima III ciklusa studija broj: 02/1-2707/17, objavljuje se

Javni poziv
za dodjelu sredstava studentima III ciklusa studija za studijsku 2016/17. godinu

Budžetom Općine Kakanj za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 KM za sufinansiranje troškova studija studentima koji su u studijskoj 2016/17. godini upisali godinu na III ciklusu studija na fakultetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Najveći iznos sredstava koji student može ostvariti na godišnjem nivou je 6.000,00 KM (sa uračunatim porezima).
Pravo na dodjelu sredstava imaju studenti III ciklusa studija na fakultetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, koji su u zadnje tri godine (do dana objavljivanja javnog poziva) završili master/magistarski studij na fakultetima u BiH i koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da imaju prebivalište na području općine Kakanj;
- da su tokom drugog ciklusa studija (master/magistarski studij) dobili najveće priznanje za uspjeh na Univeritetu u Bosni i Hercegovini (Zlatna značka i sl).

Prijava na Javni poziv se podnosi na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na protokolu Općine ili klikom ovdje

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
- prijavu prebivališta /CIPS
- potvrdu/uvjerenje da je kandidat upisan na III ciklus studija
- dokaz da je kandidat tokom drugog ciklusa studija (master/magistarski studij) dobio najveće priznanje za uspjeh na Univeritetu u Bosni i Hercegovini (Zlatna značka i sl).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči i Službenoj stranici Općine Kakanj (do 31.5.2017. godine).
Komisija koju imenuje Općinski načelnik utvrđuje Preliminarnu listu korisnika sredstava i pismeno obavještava sve prijavljene kandidate o rezultatima poziva. Na Preliminarnu listu kandidati mogu podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti. Prigovor se podnosi Komisiji u pisanom obliku. Nakon razmatranja prigovora utvrđuje se Konačna lista korisnika sredstava na koju saglasnost daje Općinski načelnik.

Prijava sa traženom dokumentacijom se podnosi u zatvorenim kovertama lično na protokol Općine ili poštom na adresu: Općina Kakanj, Ulica branilaca bb, Kakanj
sa naznakom:
Prijava na Javni poziv
za dodjelu sredstava studentima III ciklusa studija za studijsku 2016/17. godinu
(Ne otvaraj – za Komisiju)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u