KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Održana trinaesta sjednica Općinskog vijeća

30.10.2017. - Vijećnici su na trinaestoj sjednici Općinskog vijeća između ostalog usvojili Odluku o uslovima i način držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima, usvojili prijedloge o konačnom imenovanju Skupština Vodkoma i Grijanja, ali i jednoglasno prihvatili Informaciju o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj uz tri bitna zaključka

U ponedjeljak 30. oktobra 2017. godine održana je trinaesta sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Usvajanjem zapisnika sa prethodne dvije sjednice započela je i nova, trinaesta sjednica Općinskog vijeća. Nakon toga su uslijedili komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i inicijative, a potom i nova pitanja i inicijative.

Usaglašavanje dnevnog reda trajalo je 40 minuta. Predsjedavajući općinskog vijeća, Slaven Katičić je predložio dopunu dnevnog reda novom tačkom, dok su predsjednici klubova DF-a i SDP-a predložili uklanjanje prvih pet tačaka dnevnog reda sa sjednice zbog neblagovremenog dostavljanja materijala za neke od ovih tački. Prijedlog SDP-a i DF-a nije prihvaćen budući da je samo pet vijećnika glasalo za ovaj prijedlog, dok je 11 bilo ''protiv'', a čak 13 ''suzdržano'', a usvojen je ranije predloženi dnevni red koji je dostavljen u pozivima za ovu sjednicu. Za usvajanje dnevnog reda glasalo je 24 vijećnika, pet je bilo ''protiv'', a jedan ''suzdržan''.

Javna prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta na četiri lokacije

Rasprava o prvih pet tačaka dnevnog reda je objedinjena. Prve četiri tačke dnevnog reda usovojene su sa 25 glasova ''za'' i pet ''protiv''. To su Prijedlozi odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – javnom prodajom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju na četiri lokacije, ''Zgošćanska'', ''Ada'', ''Rudarska'' i ''Gradska pijaca-tezga''. Ove tačke dnevnog reda usvojene su uz zaključak da Vodokom uz predstavnike Općine Kakanj odredi komisiju koja će u roku od 10 dana odrediti novu lokaciju za ''pijacu'' dok izgradnja budućeg objekta zatvorene gradske pijace u sklopu budućeg stambeno-poslovnog objekta neto površine 600 metara kvadratnih ne bude završena. Vijeće je imeovalo i komisiju za prodaju ovog zemljišta u sastavu Naida Bukvić (Predjednik), Safet Šahman, Emina Begić, Ivica Petrović , Elvedin Delić i Sanel Alić. Predstavnici DF-a i SDP-a nisu željeli biti dio ove komisije budući da su prije samog usaglašavanja dnevnog reda predložili da se ove tačke uklone sa današnje sjednice.

Odluka o uslovima i način držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima

Prijedlog odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Kakanj vijećnici su usvojili sa 28 glasova ''za'' i jednim ''suzdržanim'' (Mujo Fafulić). Ovom odlukom propisuju se uslovi i način držanja pasa, kretanja pasa po javnim površinama i objektima javne namjene, obaveza cijepljenja, registracije i označavanja pasa, kontrola njihovog razmnožavanja, način postupanja sa napuštenim i izgubljnim psima, te psima lutalicama, osnivanje higijenskog servisa i skloništa za životinje na području općine Kakanj, nadzor i kaznene odluke.

Članovi Skupštine Vodokoma i Grijanja

Potrebnom većinom od 20 glasova vijećnici su usvojili prijedloge odluke o konačnom imenovanju članova Skupština javnih preduzeća ''Vodokom'' i ''Grijanje''. U Skupštinu JP ''Vodokom'' d.o.o. na mandat od četiri godine su imenovani: Magbula Ganić, Fahrudin Topalović, Aida Silajdžić, Nataša Šarić i Adnan Husika. U Skupštinu JP ''Grijanje'' d.o.o. na mandat od četiri godine imenovani su: Jasenko Beus, Elmir Škulj i Mahir Neimarlija.

Godišnji programi JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' Kakanj

Vijećnici su jednoglasno dali saglasnost na Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' Kakanj za školsku 2016/2017. godinu. Vijeće je dalo saglasnost i na Godišnji program rada za školsku 2017/2018. godinu. Ukupan broj djece u ovoj javnoj ustanovi u ovoj školskoj godini je 175, a broj uposlenih je 30. Upisana djeca žive u gradu Kaknju ili bližoj okolini. Mali broj djece je iz ruralnih dijelova općine Kakanj. Radno vrijeme ustanove je prilagođeno potrebama roditelja u vremenu od 6:00 do 16:30 sati.

Prijedlog rješenja o utvrđivanju parava vlasništva u korist Zakušek (Franje) Petra je jednoglasno usvojen na ovoj sjednici.

Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj

Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2017/2018 godine je jednoglasno prihvaćena uz tri zaključka: da se oforme stručni timovi za izbor najboljih autora udžbenika po kojima će se raditi u devetogodišnjem obrazovanju, da se iznađe mogućnost donošenja odluke da svi učenici imaju mogućnost upražnjavanja svojih vjerskih sloboda, prije svega klanjanje džuma namaza i da se osiguraju sredstva za rekonstrukciju mokrih čvorova u svim školama i njihovim podružnicama a koje do sada nisu rekonstruisane, kao i da se obezbjedi dodatnih 5.000 KM za nabavku potrebnih didaktičkih pomagala. U ovoj školskoj godini u šest osnovnih škola na području općine Kakanj upisano je ukupno 3.698 učenika koji nastavu pohađaju u 192 odjeljenja. U odnosu na prethodne dvije godine broj upisanih učenika je smanjen za 25, odnosno 38 učenika. Iz informacije o stanju u osnovnih i srednjim školama na području općine Kakanj izdvajamo i broj izostanaka iz prošle školske godine u kojoj su učenici u osnovnim školama prikupili 121.863 izostanka, što je oko 33 časa po učeniku u toku školske godine. U tri srednje škole na području općine Kakanj u ovu školsku godinu je upisano 1.376 učenika, što je za 42 manje u odnosu na prethodnu školsku godinu. U prošloj školskoj godini učenici tri kakanjske srednje škole su napravili 78.313 izostanaka, što je u prosjeku oko 57 časova po učeniku. Sjednica koja je počela u 9 sati završena je u 13 sati i tri minute.

E.Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u