KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Održana Tridest treća sjednica Vijeća

14.08.2019. - Svi predloženi dokumenti za ovu sjednicu usvojeni su od strane vijećnika. Neki jednoglasno, a drugi većinom glasova

vijece32

Općinsko vijeće je u srijedu 14.08.2019. godine održalo svoju 33. redovnu sjednicu. Sjednici je prisustvovalo 27 vijećnika i vijećnica tako da su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 05.08.2019.godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 33. sjednicu.

Usvojeni dokumenti

Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo sa 26 glasova, bez glasova uzdržanih i protiv.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije privrednom subjektu ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj, Vijeće je usvojilo sa 20 glasova, bez glasova uzdržanih i sa četiri glasa protiv. U diskusiji su učestvovovali: Semir Mušija, Eldin Mijoč, Safet Šahman, Rizah Haračić, Slaven Katičić, Rešad Merdić i Semir Mušija.

Prijedlog zaključka o prezimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine – mrkog uglja, Vijeće je usvojilo sa 20 glasova, jednim uzdržanim i pet glasova protiv.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu i Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu, usvojen je sa 21 glasom, bez glasova uzdržanih i sa tri glasa protiv.

Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići, i Plandište usvojen je sa 24 glasa, bez glasova uzdržanih i protiv.

Inicijativa građana Koprivnice i Donjeg Banjevca za osnivanje MZ Koprivnica.U diskusiji je učestvovao: Eldin Mijoč i Vijeće je sa 22 glasa bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo ovu inicijativu.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2018. godine. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je sa 23 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Zaključak.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja imao je Enes Piljug.Komentare na dostavljenja mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Rizah Haračić, Semir Mušija i Enes Piljug.Vijećnička pitanja su postavili:Ahmed Begić, Semir Mušija, Rešad Merdić, Safet Šahman i Enes Piljug.Vijećničke inicijative su podnijeli:Semir Mušija, Eldin Mijoč, Nusret Muslić, Enes Piljug, Rizah Haračić, Amar Selimović, Adnan Ibrahimspahić, Safet Šahman i Izudin Hrusto.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u