KakanjLive | Subota, 06.06.2020. godine

Održana redovna Skupština Sportskog saveza

28.09.2017. - Usvojeni izvještajni dokumenti i posebno skrenuta pažnja na obavezno popunjavanje upitnika za prikupljanje podataka o sportskim kolektivima na području Ze-do kantona

Na dnevnom redu Skupštine našle su se uobičajene tačke, radno protokolarne, te Izvještaj o radu Predsjedništva i Finansijski izvještaj.Izvještaji su, usvojeni od strane Skupštine, a odnose se na period 2015-2016. Pored toga u okviru posljednje tačke dnevnog reda posebno se govorilo o nužnosti Evidencije sportskih klubova, koju zahtjeva i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

U Izvještajima o radu koji su arađeni po godinama navedene su sve značajne aktivnosti Sportskog saveza od masovnih i rekreativnih sportskih sadržaja do podrške i organizacije reprezentativnih događaja u individualnim i koletivnim sportovima. Između ostaloga u ovim izvještajima je navedeno: „ Ugostili smo kadatske košarkaške reprezentativce BiH, Egipta i Turske za Svjetsko prvenstvo u Španiji, direktno ili indirektno smo pomagali navijačke skupine, Atletski miting u Zenici na kojem je nastupao i Kakanjac Amel Tuka. Pomagali su se sportski klubovi i pojedinci putem računa Sportskog saveza. Maksimalno smo bili angažovani kroz Kakanjske dane kulture i sporta, kaom i u Biznis ligi i novitetu ligi Mjesnih zajednica. Podržali smo niz humanitarnih sportskih događaja“.

Konstatovano je i povećavanje broja sportista na području Kaknja, posebno mlađih uzrasta. Registrovano je 35 sportskih klubova i društava sa oko 2500 sportista.

Tokom rada Skupštine posebno je akcentirana nužnost popunjavanja i dostavljanja upitnika koji su upućeni sportskim kiolektivima a odnose sa na podatke o Evidenciji sportskih klubova. U ovim upitnicima između ostalog se traže osnovne činjenice, od adrese i sjedišta do pripadnosti sportskim savezima na višim nivoima sa dokazima o registraciji i osiguranju takmičara. Postoje upitnici za opčćinski i kantonalni nivou na osnovu kojih će se uraditi baza podataka. Sportske organizacije, koje dostave upitnike sa tačnim podacima i dokazima moći će aplicirati na budžetska sredstva.Rok za dostavu popunjenih upitnika je 16.oktobar 2017. godine.

O finansijskim tokovima posebno je istaknuto da se Sportski savez često pojavljivao kao karika između izvora za sponzorstva i donacije, odnosno pomoći i podrške na jednoj strani, a za sportiste individualce i klubove na drugoj strani.

Delegatima Skupštine se u ime Općine Kakanj, odnosno načelnika Općine obratio, Šef službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Mirza Fazlić, koji je između ostaloga rekao: „ Sportski savez je organizacija koja znatno olakšava i unaprjeđuje odnose između sportista, sportskih klubova i Općine Kakanj. Predsjedništvo saveza i komisije sa nadležnom općinskom službom imaju dobru saradnju i znaju biti kvalitetan koretivni faktor“. Fazlić je još istakao da u nove projekte Općina Kakanj ulazi konsultirajući i Sportski savez, a u ovom trenutku aktuelne su pripreme za osvjetljavanje SKI-staze na Ponijerima, izgradnju, odnosno proširenje Sportske dvorane i izgradnja pomoćnog nogometnog terena o okviru projekta Oaza.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u