KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Održana petnaesta sjednica Općinskog vijeća Kakanj

28.12.2017. - Na petnaestoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je Prijedlog budžeta općine Kakanj za 2018. godinu u iznosu od 24.036.887, 42 KM. Vijećnici su između ostalog na ovoj sjednici dali saglasnost na Pravilnik o formiranju cijena usluga u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj, a cijena usluga na mjesečnom nivou bit će samo 50 KM

Petnaesta sjednica Općinskog vijeća Kakanj održana je u četvrtak 28. decembra 2017. godine. Usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice započela je i ova sjednica Općinskog vijeća Kakanj, a potom su uslijedili komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i inicijatve, te nova pitanja i inicijative. 

Ranije predloženi dnevni red koji je dostavljen u pozivima za ovu sjednicu je izmijenjen tako što je na prijedlog kluba SDA sa dnevnog reda izbačena tačka ''Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Haračić (Abdulaha) Emina iz Kaknja, dok je predloženi dnevni red dopunjen sa dvije nove tačke: Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansiranje sportske dvorane u Kaknju i Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Općine Kakanj sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije.

Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plate zaposlenika u jedinstvenom organu uprave Općine Kakanj za budžetsku 2018. godinu nije dobio potrebnu većinu vijećnika budući da je podršku prijedlogu dalo 15 vijećnika dok je 13 bilo suzdržano, ali je usvojen zaključak da se ovlasti općinski načelnik da sa sindikatom postigne dogovor o usklađivanju plate sa zakonskim minimumom.

Budžet Općine Kakanj za 2018. godinu u iznosu od 24.036.887, 42 KM

Vijećnici su usvojili Prijedlog Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu u iznosu od 24.036.997,42 KM zajedno sa prijedlogom odluke o izvršavanju budžeta. Prijedlog budžeta i prijedlog odluke o izvršavanju usvojeni su sa 24 glasa za i pet suzdržanih.

Vijeće dalo saglasnost za finansiranje izgradnje sportske dvorane u Kaknju

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finasiranje sportske dvorane u Kakanju je usvojen sa 24 glasa za i pet suzdržanih. Radi se o projektu koji će u konačnici koštati oko 1.500.000 KM. Uz kapacitete postojeće dvorane, nova će u skladu sa raspoloživim prostorom kakanjskom sportu donijeti još jedan teren za basket te teren za mali fudbal/rukomet/odbojku, ali i svlačionice, kao i fitnes/teretanu/. Posebne zasluge za izgradnju nove sportske dvorane u Kaknju ima Vlada ZDK koja je u ovu svrhu do sada odobrila 700.000 KM (isplaćeno 200.000 KM, a poslije još pola miliona KM) obzirom da će nove dvoranske kapacitete koristiti i učenici srednje tehničke škole ''Kemal Kapetanović''.

Jednoglasno usvojen prijedlog odluke za dodjelu koncesije Rudniku

Vijeće je jednoglasno usvojilo i Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije privrednom subjektu JP ''Elektroprivreda'' BiH ZD RMU ''Kakanj'' d.o.o. Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj. Odlukom se daje prethodna saglasnost za dodjelu koncesije privrednom subjektu ZD RMU Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj unutar granica eksploatacionog polja utvrđenih Prostornim planom općine Kakanj 2010.-2030. godine i Odlukom o provođenju Prostornog plana općine Kakanj za period 2010.-2030. godine. Područje eksploatacionog polja je ukupne površine 5.187 ha. Nakon usvajanja ove tačke uslijedila je jednosatna pauza u radu vijeća, a sjednica je nastavljena u 13 sati i 30 minuta.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o vrijednosti boda naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2018. godini. Prvom odlukom se utvrđuje vrijednost boda za određivanje mjesečne visine naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta u iznosu od 0.00057 KM (bod x metar kvadratni). Utvrđena je i vrijesnot boda za određivanje mjesečne visine komunalne naknade u 2018. godini u iznosu od 0.00426 (bod x metar kvadratni).

Stipendiranje učenika i studenata sa područja općine Kakanj 

Potrebnom većinom usvojeni su i Prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Kakanj. Na ovoj sjednici vijećnicu su jednoglasno podržali i nacrt odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj uz zaključak da se javna rasprava provede u roku od 30 dana.

Usluge obdaništa Mladost samo 50 KM mjesečno

Vijećnici su jednoglasno dali saglasnost na Pravilnik o formiranju cijena usluga u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj, a cijena usluga na mjesečnom nivou bit će samo 50 KM ( za djecu od 6 mjeseci do navršene tri godine, za djecu od 4 godine do polaska u školu, za poludnevni boravak djece jasličkog i vrtičkog uzrasta). Obzirom na ograničene kapacitet od 1. aprila 2018. godine prijem djece će biti vršen prema prioritetima koji će se definisati na osnovu socijalne karte porodice kojoj dijete pripada.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o kriterijaima za finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj nije dobio potrebnu većinu budući da je dobio samo podršku jednog vijećnika, 13 je glasalo protiv, a 11 je bilo suzdržano.

Novi mandat za Fakira Ajdinovića

Vijećnici su jednoglasno dali saglasnost na Prijedlog odluke o imenovanju direktora JU Centar za socijalni rad Kakanj. Ovom odlukom Upravni odbor ove javne ustanove je dobio saglasnost za imenovanje Fakira Ajdinovića, diplomiranog socijalnog radnika, za direktora Javne ustanove na mandatni period od četiri godine.

Okvirni program rada Općinskog vijeća za narednu godinu je jednoglasno usvojen na ovoj sjednici.

Vijećnici su jednoglasno podržali Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Salema Alajbegovića i Amera Mujanovića iz Kaknja, a potom je usvojen i Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Općine Kakanj sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije čime je sjednica koja je počela u 9 sati i 15 minuta završena u 14 sati i 50 minuta.

Edis Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u