KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Održana osma sjednica Općinskog vijeća

30.05.2017. - Dnevni red osme sjednice Općinskog vijeća dopunjen sa četiri nove tačke. Općina Kakanj je u prvom kvartalu 2017. godine ostvarila suficit u iznosu od 163.863 KM

Osma sjednica Općinskog vijeća Kakanj održana je u utorak 30. maja 2017. godine. Sjednica je počela jednoglasnim usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice, dok vijećnici nisu imali komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i inicijative. Postavljena su dva nova pitanja i podneseno 13 inicijativa na ovoj sjednici od kojih izdvajamo inicijativu vijećnika Enesa Piljuga (SDP) o postavljajnu displeja na sahat kuli koji će prikazivati emisije zagađujućih materija u zraku.

Ranije predloženi dnevni red koji je dostavljen u pozivima za ovu sjednicu dopunjen je sa četiri nove tačke: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava od koncesionih naknada, Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća, Prijedlog odluke o utvrđivajnu javnog interesa u svrhu izgradnje hidrotehničkih objekata u dolini rijeke Ribnice – prelivni kanal i vanjsko odlagalište Ribnica i Prijedlog rješenja o utvrđivajnu prava vlasništva u korist Kapo Hate iz Kaknja. Dopunjeni dnevni red usvojen je sa 21 glasom za, pet protiv i jednim suzdržanim.

Općina Kakanj ostvarila suficit u prvom kvartalu 2017. godine

Vijeće je sa 23 glasa za i pet protiv usvojilo Razmatranje izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za prvi kvartal 2017. godine. Prihodi i primici u prvom kvartalu 2017. godine iznose 5.118.373 KM, dok ukupni rashodi u ovom periodu iznose 3.936.556 KM. Poslovni rezultat na kraju prvog kvartala je pozitivan, ostvaren je suficit u iznosu od 1.181.816 KM. Suficit je najvećim dijelom sadržan od namjenskih sredstava čija će realizacija uslijediti u drugom kvartalu ove godine, te izmirenim obavezama viših nivoa vlasti iz ranijeg perioda , a koje su uplaćene tek u ovoj godini. Stvarni suficit bez namjenksih sredstava je 163. 863 KM.

Utrošak sredstava od koncesionih naknada

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava od koncesionih nakanda. U tabeli prioritetnih projekata za realizaciju u ovoj godini su učešće u rekonstrukciji i proširenju glavne gradske saobraćajnice u ulici Alije Izetbegovića - 200.000 KM, za rekosntrukciju lokalnog puta Zgošća – Tršće (III faza) 300.000 KM, za izradu glavnog projekta i izgradnje dionice ceste D.Kakanj – Kondžilo sa nadzorom 426.172 KM, za učešće u izgradnji mosta u Brnjicu 25.241 KM, dok će po 10.000 KM biti izdvojeno za hitne intervencije i projektovanje i nadzor.

Potrebnu većinu od 21 glasa za dobio je i Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća. Usvajanjem ove odluke stavlja se van snage odluka donesena na prethodnoj sjednici, a u članu tri se dodaje nova tačka koja glasi: ''Općinskom vijećniku koji neopravdano odsustvuje sa sjednice Općinskog vijeća neće biti isplaćen mjesečni paušal.'' U članu pet dodaje se novi stav koji glasi: ''Članu kolegija koji neopravdano odsustvuje sa sjednice Kolegija Općinskog vijeća neće biti isplaćena dodatna naknada''.

Javni interes u svrhu izgradnje hidrotehničkih objekata u dolini rijeke Ribnice

Jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o utvrđvanju javnog interesa na nekretninama koje se nalaze k.o Donji Kakanj kao i prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje hidrotehničkih objekata u dolini rijeke Ribnice – prelivni kanal i vanjsko odlagalište ''Ribnica''.  Jednoglasnu podršku Vijeća dobio je i Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – zamjena zemljišta sa Islamskom zajednicom u BiH – Medžis islamske zajednice Kakanj.

Raspisivanje i održavanje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica

Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zjednica općine Kakanj je jednoglasno usvojen uz zaključak da se obavezuje nadležna služba da izradi prijedloge statuta mjesnih zajednica kojim će se poboljšati efikasnost organa mjesnih zajednica. Nakon što Kolegij nije uspio imenovati Komisiju za provođenje ovih izbora općinski načelnik Nermin Mandra je predložio komisiju u sastavu Sedin Karahodžić – predsjednik i članovi: Alisa Bećirhodžić, Meliha Neimarlija, Arnaut Bahrudin, Marijana Tomičić. Vijeće je usvojilo prijedlog rješenja o imenovajnu ove komisije sa 24 glasa za i četiri suzdržana.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju i postupku izbora i prijema volontera je jednoglasno usvojen, a Vijeće je jednoglasno usvojilo i prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za provođenje javne procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. U komisiju su imenovani Edin Bjelopoljak – predsjednik, članovi: Almedin Kovač, Ajla Kurešepi, Emina Veispahić, Izudin Hrusto, Ilhana Alajbegović, Slaven Katičić, Senaid Begić i Aldin Merdić.

Vijećenici su jednoglasno podržali i Prijedlog teksta Autentičnog tumačenja odluke o izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030 i odluke o izmjeni Odluke o provođenju urbanističnog plana općine Kakanj za period 2011-2026.

Na ovoj sjednici razmatrani su i jednoglasno usvojeni  izvještaji o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2016. godinu,  o radu JU ''Dom zdravlja'' Kakanj sa izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju u 2016. godini i Plan rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2017. godinu.

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovnštva Kaknja

Vijećnici su bili jednoglasni kod razmatranja i usvajanja Izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništa općine Kakanj i epidemijama u 2016. godini.

U protekloj 2016. godini u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pruženo je 305 192 liječnićkih usluga, što je u odnosu na 2015. godinu više za oko 4,28 %. Kada je u pitanju pojedinačni broj ljekarskih usluga treba naglasiti da je u 2016. godini taj broj iznosio 10 173, što je više za 418 usluge u odnosu na 2015. godinu, kada je taj broj ljekarskih usluga iznosio 9 755.

Na prvom mjestu su hipertenzivna oboljenja sa registrovana 4 558 oboljelih. Na drugom mjestu su akutne respiratorne infekcije kojih je registrovano 4 077 oboljelih osoba, na trećem mjestu su oboljenja mišićno-koštanog sistema sa registrovana 1 395 oboljelih, na četvrtom mjestu je dijabetes (šećerna bolest) sa 932 oboljelih, na petom mjestu su oboljenja jednjaka, želudca i duodenuma sa 500 oboljelih. Bolesti urinarnog sistema sa registrovana 409 oboljelih su su na šestom mjestu, dok su na sedmom mjestu oboljenja kože i potkožnog tkiva sa 307 oboljelih. Oboljenja uha i mastoidnog nastavka su na osmom mjestu są registrovanih 302 oboljelih. Drugi poremećaji i oboljenja štitne žlijezde sa 301 oboljelih su na devetom mjestu, dok su bronhitis, emfizem i druga hronična opstruktivna oboljenja pluća sa 244 oboljelih na desetom mjestu. U 2016. godini registrovano je 1 011 povrede, što je manje (122 povreda) nego u istom periodu prethodne godine kada je registrovana 1 133 povreda. Tokom 2016. godine registrovano je 244 oboljelih od neoplazmi (tumora ili novotvorina), što je manje (27 tumora) nego u istom periodu prethodne godine, kada je registrovano 271 oboljelih.

Imenovan privremeni UO Doma zdravlja Kakanj

Vijeće je na ovoj sjednici privremeno imenovalo i članove UO JU ''Doma Zdravlja'' Kakanj u čiji sastav su ušli Nisvet Trako, Nijaz Đokić i Salih Hasagić. Za ove članove UO Doma zdravlja glasalo je 19 vijećnika, 10 je bilo protiv, dok suzdržanih nije bilo.

Jednoglasno su usvojeni i prijedlozi rješenja o utvrđivanju prava vlasništa u korist Nermina Mušije i Hate Kapo, dok je Izvještaj o radu drugostepene komisije za žalbe za peirod januar-april 2017. godine dobio potrebnu većinu od 27 glasova za. Vijeće je na ovoj sjednici ponovo razmatralo Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika drugostepene komisije za žalbe. Ponovo je na dnevnom redu bio prijedlog Dine Mimća koji nije usovojen budući da je dobio pet glasova za, šest protiv, dok je 17 vijećnika bilo suzdržano. Drugi prijedlog SDP-a bio je Esmir Čobo. Vijećnici su ovaj prijedlog prihvatili sa 19 glasova, devet protiv i jednim sudržanim čime je sjednica koja je počela u devet sati okončana u 12 sati i 55 minuta.

E.Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u