KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Održana Deseta sjednica Općinskog vijeća

27.07.2017. - Deseta sjednica Općinskog vijeća Kakanj održana je u četvrtak 27. jula 2017. godine. Vijećnici su razmatrali 13 tačaka dnevnog reda. Na sjednici su se našli izvještaji o poslovanju javnih preduzeća Grijanje i Vodokom. Grijanje je prošlu godinu ostvarilo pozitivan rezultat u iznosu od 159.564 KM, dok je Vodokom u 2016. godini poslovao negativo, minus 488.596 KM

Usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice počela je i deseta sjednica općinskog vijeća Kakanj. Nakon toga su uslijedili komentari na dostavljena vijećnička pitanja i inicijative sa prethodne sjednice, a potom i nova pitanja inicijative. Ranije predloženi dnevni red od devet tačaka je dopunjen sa četiri nove: Prijedlog odluke o produženju važenja Strategije razvoja općine Kakanj 2007 – 2017, Usvajanje izvještaja o radu komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavaca sa prijedlogom Zakljčka o visini naknade za rad članovima Komisije, Usvajanje izvještaja o radu komisije za sprovođenje javnog nadematanja-licitacije pri prodaji nekretnina-poslovni prostora u vlasništvu Općine Kakanj i Prijedlog odluke o dopuni odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima. Ovaj prošireni dnevni red Vijećnici su jednoglasno usvojili.

Vijećnici su na početku sjednice jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o produženju važenja Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2017 kao i Prijedlog odluke o dimnjačarskoj djelatnosti. Ovom djelatnošću se smatra provjeravanje ispravnosti i funkcioniranje dimovodnih objekata i uređaja za loženje i čišćenje dimovoda te obavljanje dimnačarskih poslova. Ovu djelatnost može obavljati pravna ili fizička osoba koja je registrovana za obavljanje ove djelatnosti, ima stručno osposobljene zaposlene, te posjeduje opremu i sredstva za obavljanje ove komunalne djelatnosti. Dimnjačarska služba će vršiti pregled odnosno kontrolu dimovodnih obekata na svim objektima neovisno od vrste vlasništva objekta, te na novoizgrađenim, rekonstruirsanim, nadzidanim ili dograđenim dimovodnim objektima.

Izbori u mjesnim zajednicama

Vijećnici su jednoglasno usvojili i izvještaj o provedenim izborima u mjesnim zajednicama općine Kakanj. Izvještaj o provedenim izborima podnio je pomoćnik općinskog načelnika Bahrudin Arnaut. Ovo su bili treći izbori u mjesnim zajednicama provedeni u skladu sa Statutom općine Kakanj, održani na 114 lokacija bez ikakvih bezbjednonosnih problema. Izbori su imali dobru izlasnost budući da je 7.261 birač glasao, nije bilo ozbiljnih prigovora i primjedbi. Troškovi izbora u mjesnim zajednicama planirani su u budžetu općine Kakanj za 2017. godinu u iznosu od 8.000 KM. Iz ovih sredstava se vrše uplate članovima biračkih odbora, te troškovi nabavke potrošnog kancelarijskog materijala. Jednoglasno je usvojena i odluka o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Kakanj.

Stručno osposobljavanje za 64 VSS nezaposlene osobe

Potrebnom većinom usvojen je i izvještaj o radu komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavaca sa prijedlogom Zaključka o visine naknade za rad članovima komisije. Tako će predsjednik komisije dobiti 250 KM, dok će članovi dobiti 150 KM. Općina Kakanj i kakanjski poslodavci će u narednom periodu omogućiti angažman za 64 VSS nezaposlena lica, odnosno za sve prijavljene na javni poziv. Naime kakanjski poslodavci su tražili čak 87 nezaposlenih osoba radi angažmana, a Općina Kakanj je mogla finansirati tu brojku, ali je broj prijavljenih bio manji – 64 što je svakako interesanta i nesvakidašnja situacija.

JP ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj poslovalo pozitivno u 2016. godini

Na ovoj sjednici potrebnom većinom od 22 glasa za usvojen je i Izvještaj o poslovanju JP ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj za 2016. godinu. Ukupni prihodi u 2016. godinu iznosili su 3.088.604,21 KM, dok su rashodi u prošloj godini iznosili 2.929.039,90 KM. Poslovni rezultat na kraju godine je pozitivan. Ostvarena je dobit od 159.564, 31 KM. Ukupne bruto plaće zaposlenika u ovom javnom preduzeću u prošloj godini su iznosile 952.711,94 KM za 41 stalno uposlena radnika i nekoliko povremeno angažovanih radnika na bazi sati rada. Obraćun je vršen u iznosu od 80% isplate plaće od obaveze predviđene Pravilnikom o radu koji je u skladu sa zakonom o radu. Direktor JP ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj Mirnes Bajtarević ističe kako su pokazatelji poslovanja jasni i vidiljivi, a da su rezultat timskog rada, adekvatne edukacije, upornosti na rješavanju problema, provođenja određenih procedura i većem stepenu razumijevanja i podrške osnivača. Vijećnici su usvojili i odluku o izmjenama i dopunama odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i uslova za isporuku i preuzimanju toplotne energije iz daljinskog grijanja. Ovom odlukom isporuka toplotne energije daljinskog grijanja traje od 01. oktobra tekuće godine do 30. aprila naredne godine.

Negativno poslovanje JP ''Vodkom'' d.o.o. Kakanj u 2016. godini

Vijećnici su sa 19 glasova za i tri protiv usvojili i izvještaj o poslovanju JP ''Vodokom'' d.o.o. Kakanj za 2016. godinu. Poslovni rezultat ovog preduzeća je na kraju prošle godine negativan, odnosno iznosi minus 488.596 KM. Ukupni prihodi iznosili su 3.760.815 KM, dok su rashodi bili u iznosu od 4.249.411 KM. Direktor JP ''Vodokom'' d.o.o. Kakanj Sead Imamović je rekao kako ovo preduzeće tehnološki ispravno radi, kako nema redukcija vode i imaju pohvale građana za rad, pa i ne vidi razlog zašto Vijeće ne bi usvojilo izvještaj o poslovanju ovog javnog preduzeća. Izvještaj je usvojen uz tri glasa protiv, dok su vijećnici jednoglasno usvojili prijedlog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika komunalnog preduzeća JP ''Vodokom'' d.o.o. Kakanj.

Vijećnici su primili k znanju informaciju o radu Općinskog suda u Kaknju za 2016. godinu, dok je jednoglasno usvojen i Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća za period januar-juni 2017.godine. Izvještaj o radu komisije za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije pri prodaji nekretnina-poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj je jednoglasno usvojen kao i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima. Ovu tačku dnevnog reda je predložio vijećnik Edin Aliefendić (SDA) s obzirom da nas od 31.7. do 5.8. 2017.godine očekuje kulturno-sportska manifestacija ''Kakanjski dani'' pa će ugostiteljski objekti imati radno vrijeme od 07 do 02 sata. Usvajanjem ove tačke dnevnog reda završena je deseta sjednica Općinskog vijeća Kakanj.

E.Škulj/KakanjLive

 

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u