KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Održana četrnaesta sjednica Općinskog vijeća

30.11.2017. - Vijećnici su na ovoj sjednici razmatrali zahtjev Ministarstva za privredu ZDK za izdavanje saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju uglja ZD RMU ''Kakanj'' d.o.o. Kakanj i Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije. Usvojen je i rebalans budžeta za ovu godinu kao i nacrt budžeta Općine Kakanj za narednu godinu i nacrt odluke o izvršenju. S druge strane odgođeno je izjašnjavanje o prijedlozima odluka o izmjenama i dopunama odluka o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Kakanj

Usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice i komentarima na dostavljena vijećnička pitanja i inicijative započela je i nova sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Uslijedila su potom nova pitanja i inicijative, a potom i usvajanje dnevnog reda.

Ranije predloženi dnevni red koji je dostavljen u pozivima za ovu sjednicu je izmjenjen. Sa dnevnog reda je izbačena tačka Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila JU KSC Kakanj, dok je dnevni red dopunjen sa pet novih tački: Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnina – poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Općine Kakanj, Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje procedure prodaje nekretnina – poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Općine Kakanj, Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o kriterijima za finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'', Izvještaj o radu konkursne komisije za konačno imenovanje UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje u ovoj javnoj ustanovi i Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju uz prijedlog zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije. Ovaj dnevni red je usvojen sa 19 glasova ''za'', pet ''protiv'' i četiri ''suzdržana''.

Razmatranje zahtjeva Ministarstva za privredu ZDK za izdavanje saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju uglja ZD RMU ''Kakanj'' d.o.o. Kakanj i Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije je očekivano privuklo najviše pažnje vijećnika na ovoj sjednici i nakon dva sata rasprave je doneseno čak 10 zaključaka koje su vijećnici jednoglasno usvojili. Usvojeni su slijedeći zaključci:


1. Općinsko vijeće Kakanj smatra da postoji javni interes za dodjelu koncesije privrednom subjektu ZD RMU Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina uglja na području općine Kakanj;
2. Zadužuju se Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina da provedu javnu raspravu u vezi zahtjeva Ministarstva za privredu ZDK za izdavanje saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju uglja ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj i Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije;
3. Rok javne rasprave u vezi sa zahtjevom Ministarstva za privredu ZDK za izdavanje saglasnosti za dodjelu koncesije je 15 dana od dana donošenja zaključka;
4. Na javnu raspravu pozvati predstavnike ZD RMU Kakanj, Ministarstva energetike, rudarstva i industrije F BiH, Ministarstva privrede ZDK, predstavnike mjesnih zajednica, udruženja i NVO, te druga pravna i fizička lica;
5. Svi sudionici u postupku javne rasprave svoje primjedbe, mišljenja i sugestije u navedenom roku mogu dostaviti nosiocima aktivnosti provođenja javne rasprave;
6. Obavezuju se nosioci javne rasprave da razmotre sve prijedloge, mišljenja i sugestije prispjele u toku javne rasprave i o provedenoj javnoj raspravi podnesu izvještaj Općinskom vijeću; 
7. Zahtjev Ministarstva za privredu ZDK za izdavanje saglasnosti dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju uglja ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj i Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Kakanj i na web-stranici Općine Kakanj;
8. Kontakt osoba za provođenje javne rasprave je Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina;
9. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Općine Kakanj i
10. Za člana Komisije koja se imenuje ispred Ministarstva za privredu a u vezi utvrđivanja javnog interesa imenuje se Mirza Fazlić.

-Uprava RMU Kakanj je od oktobra 2015. godine sebi dala zadatak da zaustavimo trend negativnog poslovanja Rudnika Kakanj i uspjeli smo da iz minus 21.5 miliona KM gubitka Rudnik dovedemo do 4-5 miliona KM pozitivnog poslovanja koje očekujemo u toku ove godine. U skladu sa Zakonom o rudarstvu, Rudnik Kakanj i svi ostali rudnici moraju da imaju potpisan ugovor o koncesijama. U našem ZDK nijedan rudnik nije potpisao taj ugovor iz razloga što su visoke tarife koje je Vlada ZDK donijela, a na osnovu zakona iz 2003. godine. Rudnik je podnošenjem ove samoincijativne ponude za koncesije prema resornom ministarstvu za privredu ZDK iskazao svoju želju i namjeru da uđe u okvire zakona kada su u pitanju koncesije respektujući sve one zadatke koje mi imamo, a to je da iskopamo dovoljne količine uglja za termoelektranu Kakanj, da obezbjedimo 1.700 ličnih dohodaka koliko trenutno imamo zaposlenih i naravno da očuvamo dostignuta prava rudara, ali i da odgovorimo potrebama lokalne zajednice i okruženja jer rudnik Kakanj obavljajući ovu djelatnost kopanja uglja ima određen utjecaj na okruženje i oko toga treba naći određen konsenzus sa lokalnom zajednicom i stanovništvom koje stanuje u neposrednoj blizini ugljenokopa, rekao je direktor RMU Kakanj Kasim Alajbegović u izjavi za KakanjLive.

Rebalans budžeta za 2017. godine

Usvojen je i rebalans budžeta za 2017. godinu koji sada iznosi 23.319.383 KM, odnosno 89.30 % od prvobitno planiranih 26.113.321 KM. Neki od razloga za donošenje Izmjena i dopuna Budžeta su da je trend ubiranja prihoda pokazao da je veće ostvarenje prihoda ostvarenih radom termoelektrana, zbog povećanog obima proizvodnje i presude Općinskog suda u Zenici u korist općine Kakanj u iznosu od 373.822 KM. Takođe, pojedini projekti neće biti zaopčeti u ovoj godini zbog problema oko tenderskih procedura ili objektivnih okolnosti na terenu-pribavljanja odobrenja, klizište u Malješu i slično. Razlozi su i veće ostvarenje prihoda od indirektnih poreza i poreza na dohodak što je iniciralo povećanje plana za ove budžetske pozicije. Za prodaju etaže u trgovačkom centru CC1 nije bilo interesanata i ova aktivnost se neće realizovati do kraja budžetske godine. U javnim ustanovama u toku ove godine došlo je do povećanja sredstava opredijeljenih za plaće i nakadne zaposlenih (npr. U JU KSC Kakanj zbog dužeg odsustva zbog bolovanja uposlenice angažovano je jedno lice na određeno vrijeme). U JU Mladost je došlo do povećanja broja korisnika ustanove te je bilo potrebno oformiti novu grupu i uposliti još dva odgajatelja. Planirana je i otpremnina za jednog uposlenika ove ustanove zbog odlaska u prijevremenu penziju te razlika neisplaćenog dijela regresa. U tekuću budžetsku rezevru za ovu godine izdvojit će se 70.000 KM a koristit će se za pokriće budžetom nepredviđenih i nedovoljno planiranih izdataka koji se finansiraju iz budžeta Općine.

Izvršenje Budžeta za prva tri kvartala ove godine

Vijećnici su sa 18 glasova ''za'', pet ''protiv'' i četiri ''suzdržana'' usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01. – 30.09. 2017. godine. Izvršenje budžeta za prva tri kvartala ove godine iznosi 14.924.237 KM, odnosno 57,15%. U ovom periodu Općina Kakanj je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.609.278 KM, a ovaj rezultat je iskazan sa namjenskim sredstvima u iznosu od 2.286.358 KM. Po odbitku namjenskih sredstava rezultat je negativan i iznosi minus 677.080 KM.

Nacrt Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu

Vijećnici su na ovoj sjednici uz potrebnu većinu od 22 glasa ''za'' usvojili i nacrt budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu u iznosu od 21.138.735 KM uz zaključak da se javna rasprava provede u roku od 15 dana. Isti broj vijećnika glasao je i za Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu.

Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2017. godinu usvojena je potrebnom većinom od 19 glasova ''za'', pet ''protiv'' i četiri ''suzdržana''. U članu 5. Programa iznos od 3.800.000 KM mijenja se i glasi 4.197.483 KM. Došlo je i do određenih promjena u članovima 6 i 7.

Odgođeno je izjašnjavanje na prijedloge odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju učenika i studenata uz zaključak da se Komisija za mlade uključi u izradu akta za stipendiranje.

Na sjednici je sa 22 glasa ''za'' usvojen i Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnina-poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Općine Kakanj, a imenovana je i Komisija za provođenje ove procedure. U komisiju su imenovani: Sanel Alić  (predsjednik komisije) i članovi: Izudin Hrusto, Elmir Škulj, Sejda Bečirhodžić, Ivica Petrović i Amela Karahodžić.
Jednoglasno je usvojen Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Aide Delibašić iz Kaknja. Nakon toga su vijećnici potrebnom većinom od 21 glasa ''za'' usvojili Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o kriterijima za finasiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' uz zaključak da se javna rasprava održi u narednih 15 dana.

Usvojena tri izvještaja

Usvojen je i izvještaj o radu Konkursne komisije za konačno imenovanje UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' Kakanj uz prijedlog odluke o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora ove ustanove. Na kraju sjednice su vijećnici usvojili i Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju uz prijedlog zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima komisije kao i Izvještaj o radu Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavaca uz prijedlog zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije. Iz ove komisije od plaćanja su izuzeti državni službenici na prijedlog općinskog načelnika Nermina Mandre. Usvajanjem ova tri Izvještaja sjednica koja je počela u devet sati završena je u 15 sati i 40 minuta.

E.Škulj/KakanjLive

 

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u