KakanjLive | Utorak, 19.01.2021. godine

Nepovratna novčana sredstva za zapošljavanje

09.10.2017. - Oglas za dodjelu poticaja upošljavanju braniteljske populacije: 6.000 KM poticaja po jednom uposlenom NK, KV, SSS ili VŠS radniku, 7.200 po jednom uposlenom VSS radniku, rok za prijave 16.10.2017.godine

003_ulicabranilazazgradaopcine

Temeljem dijela 5. Programa poticaja upošljavanja pripadnika braniteljske populacije Zeničko-dobojskog kantonaputem upošljavanja u pravnim osobama broj 02-34-6685/17 od 26.04.2017. (u daljem tekstu Program), Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj objavljuje

OGLAS
za dodjelu poticaja upošljavanja braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

I Predmet oglasa
Obavještavaju se branitelji i članovi njihovih obitelji sa prebivalištem na području općine/grada Kakanj, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite u općini/gradu Kakanj i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Kakanj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu poticaja upošljavanja.

Programom poticaja upošljavanja povećava se konkurentnost podnositelja zahtjeva, pripadnika braniteljske populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže uposlenje uz bjanko primjerak Ugovora u uposlenju kojim će se precizirati obveze poslodavca, podnositelja zahtjeva i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obvezuje isplatiti gore navedeni iznos poticaja poslodavcu, a poslodavac se obvezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od 24 mjeseca.

II Pravo učešća na oglasu imaju:
– Dobitnici ratnih odličja
– Ratni vojni invalidi.
– Razvojačeni branitelji, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, osim lica koja su OS pristupili kao malodobni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
– Djeca poginulih branitelja do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nositelja najviših ratnih odličja, do navršenih 30 godina života.
– Udovice poginulih branitelja.
– Udovice ratnih vojnih invalida koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
– Djeca umrlih razvojačenih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom kućanstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
– Udovice umrlih razvojačenih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
– U posebnim slučajevima, razvojačene branitelje, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program.

III Dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava
(original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva):
a) za fizičke osobe:
uvjerenje (rješenje) o statusu pripadnika braniteljske populacije;
ovjerena kopija osobne iskaznice;
prijava prebivališta/boravišta (CIPS);
uvjerenje o kretanju – kao dokaz prebivališta na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, osim povratnika u RS;
uvjerenje sa evidencije neuposlenih – kao dokaz da se nalaze na evidenciji neuposlenih osoba kod službe za zapošljavanje ZDK, u trajanju od najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva; ili ne kraće od 3 mjeseca uz pismeno obrazloženje podositelja zahtjeva sa navedenim razlogom raskida prethodnog zaposlenja;
uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju poreskih obveza.
b) za pravne osobe: (dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o uposlenju)
dokaz o ispunjenosti obveza u vezi sa plaćanjem mirovinskog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja;
dokaz o ispunjenosti obveza u vezi sa plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, u skladu sa važećim

IV Visina sredstva
za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 6.000,00 KM po jednom novouposlenom radniku;
za osobe sa VSS 7.200,00 KM po jednom novouposlenom radniku.

V Postupak odobravanja sredstava
Zahtjev za poticaj upošljavanja zainteresirani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, sve potrebite informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi braniteljsko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

VI Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 16.10.2017.godine (ponedeljak).

VII Podnošenje zahtjeva
Obrasce zahtjeva zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj. Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebitu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).
Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine / grada.
Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u