KakanjLive | Utorak, 02.06.2020. godine

Naredni trogodišnji period prekretnica za Rudnik Kakanj

22.12.2015. - Na svečanoj sjednici povodom Dana rudara prezentirana poslovna i kratkoročna razvojna slika za period 2016.-2018. godina

008Vršioc dužnosti direktora Rudnika Kakanj, Kasim Alajbegović: Otvoreno o stanju jasno o planovima/Foto Kubura

Svečana sjednica Nadzornog odbora i Uprave Rudnika mrkog uglja Kakanj, povodom Dana rudara, završna je manifestacija, održana jučer u Kaknju povodom ovog rudarskog praznika. Mada je nazvana svečanom, imala je  više radni karakter, jer sve što se moglo čuti i vidjeti, ustvari su analiza poslovnog trenutka koji je daleko od ružičastog i poziv na mobilizaciju kako bi se  operativno što brže izašlo iz velikih dubioza i strateški ušlo u period podizanja proizvodnih kapaciteta za stabilnije i pozitivnije poslovanje. Ovo je  rezime onoga što su tokom sjednice govorili  vršilac dužnosti direktora Rudnika Kakanj Kasim Alajbegović, predsjednik Nadzornog odbora Rudnika Kakanj Emir Zaimović i v.d. izvršni direktor za proizvodnju Javnog preduzeća Elektorprivreda BiH,  Nevad  Ikanović.

Ovo je u odnosu na dosadašnje završne manifestacije obilježavanja Dana rudara, bio više interni, rudničko – kakanjski skup, kako bi se  tačno ciljanoj skupini ljudi saopštili ozbiljni i zabrinjavajući podaci o finansijskim tokovima, sa popisom obaveza i zadataka koje treba realizirati u narednom periodu. Sjednici su prisustvovali zaposlenici Rudnika Kakanj, njih nešto više od 200, i to sa odgovornih radnih mjesta, od nivoa zamjenika poslovođa, do direktora Rudnika. Pored  njih, tu su bili i predstavnici menadžmenta Elektroprivrede BiH i Termoelektrane Kakanj,  zato što svi zajedno imaju isti cilj – ozdraviti rudnike i proizvoditi konkurentnu električnu energiju. Bili su tu i vijećnici iz Općinskog vijeća Kakanj i Načelnik Općine Nermin Mandra, kako bi se oc jenio novi položaj Rudnika u odnosu na lokalnu zajednicu.

Gubitak 16 miliona KM

Konkretnije o stanju i planovima govorio je vršioc dužnosti direktora Rudnika Kakanj, Kasim Alajbegović. Iz njegovog govora izdvajamo nekoliko bitnih detalja, koji odslikavaju trenutno stanje i planske parametre za naredni trogodišnji period. „Deset dana prije  kraja ove godine, možemo reći da će naša proizvodnja na godišnjem nivou iznositi nešto više od mikliona tona, a planirali smo više od toga. Znači da  smo u količinama plan realizirali oko 90 odsto. To je manje i u odnosu na ostvareno u 2014. godini. Toplotna vrijednost proizvedenog uglja, koja ustvari  direktno određuje koliki ćemo prihod ostvariti također je ispod planiranih veličina.  Procjenjeni poslovni gubitak za ovu godinu je 16 miliona maraka. To je više nego na kraju 2014. godine. Očigledno je - proizvodnja pada, a poslovni gubitak raste“  Direktor Alajbegović je zatim naveo tri osnovna razloga za manji plan i manji prihod, rekavši da su osnovni uzroci u prirodnim nepogodama s početka godine kada je dva mjeseca, klizištem bila blokirana eksploatacija uglja na Površinskom kopu i da je od septembra rasjednom zonom usporena podzemna eksploatacija uglja u Haljinićima. Svemu tome dodao je i oktobarsku nesreću, u kojoj su poginuli rudari, što je također poremetilo dinamiku i planove otkopavanja.

Dugovanja za poreze i doprinose

Međutim, nije samo negativanposlovni rezultat omča oko vrata kakanjskih rudara. Velika dugovanja po osnovu poreza i doprinosa, ovako je  opisao direktor Alajbegović: „Krajem novembra ove godine, znači 30.11.2015. naše ukupno neizmirene obaveze su 109 miliona 720 hiljada i 469,00  maraka. Teško je pročitati ovu brojku sa jedanaest znamenki, a još je teže živjeti pri saznanju da ona postoji i da je teret kojeg  na svojim plećima nosi  1.800 radnika Rudnika. U strukturi ovih obaveza najviše je novca za plaće, naknade i ostala primanja radnika uključujući poreze i doprinose – ukupno 79 miliona maraka. Šta znači ne plaćati poreze i doprinose, posebno za zdravstveno i penziono osiguranje? Treba li odgovoriti i reći da se ne možemo liječiti i da naši radnici ne mogu biti penzionisani. Da ne možemo ovjeriti zdravstvenu knjižicu? Neplaćanjem ove obaveze naš rudnik direktno utiče na razvoj ili stagnaciju javnih ustanova koje pružaju usluge građanima. To su zdravstvo, školstvo, penzijski fond... Svjesni takvog stanja mi redovno, na osnovu sporazuma kojeg imamo  sa Zavodom za javno zdravstvo o otplati duga uplaćujemo 150 hiljada KM. Sličan je sporazum sa PIO-om, kome se mjesečeno plaća 200 hiljada maraka. Međutim naše su mjesečne obaveze oko 1 milion i 300 hiljada maraka. Znači svaki mjesec taj dug se povećava za milion KM. Nadležne institucije reaguju, traže da se ove obaveze redovno izvršavaju i mi smo dali određene garancije da ćemo to platiti. Planiramo to plaćati prodajom nekretnina. To je naša neperspektivna imovina, u zgradama i zemljištu. Međutim to neće biti dovoljno i zato je puno važno realizirati  naredne srednjoročne i dugoročne planove za čiju izradu pripremamo odgovarajuće  stručne podloge“, rekao je Alajbegović.

Nove investicije

Trogodišnjim planom poslovanja Rudnik Kakanj za period 2016. – 2018. godine planira isporuku i prodaju uglja u količinama od  po 1.210.000 tona, godišnje, ukupno 3.630.000 tona za Termoelektranu „Kakanj“, što predstavlja 98,11 posto od planiranih količina uglja. Oslonjeni jedni na druge, i zajedno u proizvodnji električne energije, za realizaciju ovog plana Elektroprivreda će izdvojiti 69 miliona KM, a Rudnik Kakanj 15 miliona vlastitih sredstava.

Investiranje u Haljiniće

Za Pogon Haljinići, planirano je investiranje od 14, 6 miliona KM.  Nabavka nove otkopne mašine, kombajna, za postojeću širokočelnu opremu je posebno važna stavka, uz  automatski sistem za praćenje parametara jamskog zraka. Pored toga milion maraka je planiran za  istražna bušenja na području jame Begići – Bištrani kako bi se sa većom preciznošću mogli planirati i projektovati otkopavanje uglja. Treba reći da će u ovoj i idućoj godini biti realizovana investicija za nabavku širokočelne kompleksne mehanizovane podgrade sa otkopnom mašinom u vrijednosti od 18,5 miliona maraka, a to je kapitalno ulaganje iz prethodnog  investicionog ciklusa Vladajućeg društva. Što znači da će Haljinići u naredne tri godine dobiti rudarsku mehanizaciju i opremu o vrijednosti od preko 30 miliona KM.

Inestiranje u površinsku eksploataciju

U naredne tri godine u Površinski kop Vrtlište  planirano je investirenje u iznosu od 41,4 miliona KM. Iz ovih sredstava površinska eksploatacija će dobiti  dva velika bagera kašikara zapremine do 15 m³ i dva mala bagera kašikara 2,4m³, pet dampera nosivosti do 140 tona. Dva utovaraivača, dva grejdera, dvije bušaće garniture, tri buldozera... Pored toga u toku je realizacija investicije na izgradnji  hidrotehničkog objekta, tunela Ribnica, čijim će se završetkom, sa igradnjom zatvaračke komore i brzotoka, formirati veliko vanjsko odlagalište čvrste jalove mase, koje će moći primiti 60 miliona m³/čvrste jalove mase.

Za istražne radove u Repovačkom potoku, kao kapacitetu koji će obezbjediti kontinuitet površinske eksploatacije planirano je investiranje vrijedno 13,6 miliona KM. To podrazumijeva izgradnju pristupnih puteva i infrastrukture, izgradnju etaža otvaranja i investicionu otkrivku od jedam milion m³/čvrste jalove mase.

009Predsjednik Nadzornog odbora Rudnika, Emir Zaimović: Podrška i pomoć Nadzornog odbora neće izostati/Foto Kubura

Podrška Nadzornog odbora

Sa govornice, ove sjednice prisutnima se obratio i predsjednik N adzornog odbora Rudnika mrkog uglja Kakanj, Emir Zaimović: „Mi smo u veoma  kratkom vremenskom  periodu, dva mjeseca nakon imenovanja, održali  šest sjednica Nadzornog odbora. To dovoljno govori o našem opredjeljenju da smo često uz probleme i planove koje Rudnik  ima.Postoje uvjerenja da i vladajuće društvo ,  Elektroprivreda BiH   prepoznaje i podržava prioritete koji su od posebne važnosti za proizvodnju uglja  u kakanjskom Rudniku -  i to nas ohrabruje.U ovom trenutku nama je najvažnije da su  trasirane smjernice i da se vide izlazi iz problematike koja otežava poslovanje  i proizvodnju uglja.Na realizaciji tih planova podrška i pomoć Nadzornog odbora neće izostati“.

010V.D. izvršni direktor za proizvodnju EP BiH, Nevad Ikanović: Ne želimo za tri ili četiri godine pričati o istom stanju/Foto Kubura

Planovi za ozdravljenje rudnika uglja

Posebna nada i ohrabrenje na ovoj sjednici došla je od izvršnog direktora za proizvodnju Elektroprivrede BiH, Nevada Ikanovića,  koji je govorio o značaju Rudnika Kakanj za Termoelektranu Kakanj i o nastavku započetih aktivnosti sa Upravom Rudnika na podizanju kapaciteta: “ Moramo jasno razdvojiti rad od nerada. Moramo jasno razdvojiti proizvodnju od neproizvodnje, identifikovati te procese i shodno rezultatima rada omogućiti radnicima da primaju zaslužene zarade.Vrijeme koje  je pred nama  biće dosta naporno i dosta teško. Ne želimo da neko nakon tri ili četiri godine ponovo za ovom govornicom priča o istom stanju.Želimo biti jedan tim koji će u narednoj godini i u naredne četiri godine reći da smo podigli proizvodnju uglja u Federaciji BiH  za jedan milion, da smo investirali 330 miliona KM  u  rudnike i da smo dva najveća rudnika, Kreku u Tuzlanskom i Kakanj u Zeničko-dobojskom kantonu doveli do potpunog ozdravljenja".

Na ovoj svečanoj sjednici u kulturnoumjetničkom dijelu programa nastupili su: Orkestar Rudarske glazbe, Mješoviti hor KUD „Dikan“ Kakanj, te glumci Mirza Mušija i Mirza Bajramović.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u