KakanjLive | Petak, 22.01.2021. godine

Najava Tridesete redovne sjednice Općinskog vijeća

25.04.2019. - Termin održavanja 30. redovne sjednice Općinskog vijeća je utorak 30. april

SAM_2839
Na dnevnom redu Tridesete sjednice Općinskog vijeća Kakanj naći će se jedan program, dva izvještaja, jedna informacija i više prijedloga odluka.

Programi, izvještaji, informacije

Na narednoj sjednici vijećnici će se izjašnjavati o Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj 2019-2023., zatim o dav izvještaja i to o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 01.04.2018-31.03.2019.godine i o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu. Pripremlkjena je i Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj.

Prijedlog odluka

Više različitih odluka je pripremljeno za usvajanje a neke od njih su: Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“ i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Pitka voda“ Kakanj.

Nastavlja se izgradnja objekata za Rome pa će u trom smislu na dnevnom redu sjednice biti i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta odnosi se na saglasnost za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta u obuhvatu Urbanističkog plana Kaknja 2011.-2026. i to za dvije katastarske čestice u naselju Varda, u svrhu formiranja jedne građevinske parcele i izgradnje objekta kolektivnog stanovanja za stambeno zbrinjavanje Romske populacije. (osmi objekat).
Odbija se zahtjev za izgradnju HE na Trstionici

Jedna od tački dnevnog reda biće i Prijedlog odluke o odbijanju izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“.
Prijedlogom ove odluke odbija se davanje prethodne saglasnost za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane MHE ˝Trstionica˝ snage 600 kW na rijeci Trstionici, gdje je vodozahvat planiran na lokaciji uzvodno od naselja Kraljeva Sutjeska.

Subvencioniranje troškova transporta komunalnog otpada

Pripremljen je i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica. Riječ je o sa zahtjevu JP Vodokom za ispravku teksta Odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica (Službene novine Općine Kakanj, broj: 5/19), zbog tehničke greške u opisu kolone: Troškovi sakupljanja i transporta komunalnog otpada na mjesečnom i godišnjem nivou za jediničnu cijenu od 4,37 KM za produkciju od 80 % (BEZ PDV-a). S obzirom da je u cijenu transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica uračunat PDV, naziv kolone treba da glasi: Troškovi sakupljanja i transporta komunalnog otpada na mjesečnom i godišnjem nivou za jediničnu cijenu od 4,37 (SA PDV-om) (KM).

Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke o gubljenju statusa javnog dobra - zemljišta na četiri parcele ukupne poivršine 241 m² i predlaže se brisanje upisa posjeda zemljišta, kao nekretnine u općoj upotrebi - Javno dobro putevi i isto će se upisati kao posjed državna svojina Općine Kakanj sa dijelom . Ovakav postupak je preduslov kako bi zemljište moglo biti u prometu, odnosno kako bi se moglo donijeti rješenje o utvrđivanju prava vlasništva.

Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja/licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj, također je jedna od tački dnevnog reda na ovoj sjednici.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u