KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Najava sjednice Općinskog vijeća

29.10.2018. - Dvadeset treća sjednica Općinskog vijeća će se održati danas 30.10.2018.godine sa početkom u devet sati

SAM_7212

Tri tačke dnevnog reda se odnose na budžet Općine Kakanj i to: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01. – 30.06.2018. godine, Izvještaj o izvršenju Tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01. – 30.06.2018. godine i Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu.

Izmjene i dopune programa

Na dnevnom redu će se naći i četiri prijedloga izmjene i dopune programa i to: Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018. godinu i sredstva od prodaje poslovnih prostora. Zatim Programa rasporeda sredstava za sport za 2018.godinu, Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2018. godinu, Programa utroška namjenskih sredstava od koncesionih naknada za 2018.godinu.

Za vijećnike je pripremljena i jedna Informacija, a odnsi se na stanje obaveza JP „Vodokom“ prema KfW kreditu.

Prijedlozi odluka

Pripremljeno je i šest prijedloga odluka o: načinu i uslovima raspolaganja nekretnina – poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kakanj;načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – zamjena zemljišta , davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene, parcelaciju mikrolokaliteta i formiranje građevinske čestice; davanju na korištenje stambene jedinice izgrađene na osnovu projekta „Program rješavanja stambenog problema Roma na području općine Kakanj“; izmjenama i dopunama prečišćenog teksta Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja te Prijedlog odluke o proglašenju Udruženja Razvojni centar općine Kakanj udruženjem od posebnog interesa.

Razrješenja i imenovanja

Planirane su i odluke o razrješenjima i imenovanjima i to Prijedlog odluke o razrješenju Kristine Šain, članice Općinske izborne komisije a potom i Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana OIK-a. Tu je i Prijedlog odluke o razrješenju Mahira Neimarlije, člana Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, na lični zahtjev i Prijedlog odluke o imenovanju novog člana Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj na privremeni period do konačnog imenovanja.

Vijećnici će razmotriti i tri prijedloga zaključaka: o davanju saglasnosti na dopune Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2018.godinu, o usvajanju

Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2017/18. Godinu i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2018/19.godinu
Predviđeno je da na ovoj sjednici bude imenovana i Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u