KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Najava Šeste sjednice Općinskog vijeća

30.03.2017. - Izmjene i dopune budžeta za 2017. godinu, petnaestoaprilska priznanja, nekoliko izvještaja i puno više prijedloga odluka, naći će se na dnevnom redu Šeste sjednice Općinskog vijeća Kakanj

vijecezasjedanje

Općinsko vijeće, sutra, u petak 31.03. 2017.godine zasjedat će šesti puta u novom mandatu. Prema najavama na dnevnom redu je 21 tačka. Pored uobičajenih inicijativa i vijećničkih pitanja, planirano je da prva tačka dnevnog reda bude Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu, a odmah zatim i Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda ostvarenih radom termoelektrana. Između ostalog, prema  obrazloženjima potrebno je  izvršiti  transfere  za sanaciju klizišta u Malješu. Isti razlog je i za izmjene Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline.

Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja Općine Kakanj, redovna je tačka uglavnom na svakoj sjednici vijeća u mjesecu martu, pa je to tako i sada.

Nekoliko izvještaja vezanih za 2016. godinu, također će se naći na dnevnom redu sjednce. To su: Izvještaj o ostvarivanju politike lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika, Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća, Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva te Izvještaj o finansijskom poslovanju JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj. Pored izvještaja, na dnevnom redu će se naći i  Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2016. godinu.

Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o nacrtima odluke o utvrđivanju registra mjesnih zajednica, naseljenih mjesta i dijelova naseljenih mjesta na području općine Kakanj i odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj, također će biti  dio dnevnog reda Šeste sjednice Vijeća. Po njenom završetku ukoliko prijedlozi odluka budu prihvaćeni, Kakanj će dobiti i Registar mjesnih zajednica, naseljenih mjesta i dijelova naseljenih mjesta na području općine Kakanj, kao i Registar naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj . Pripremljen je i porijedlog odluke o postupku registracije i načinu vođenja Registra mjesnih zajednica.

Predmet vijećničke rasprave biće i prijedlozi odluka o: izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030, izmjeni Odluke o provođenju Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026.,  davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta za izgradnju stambenih objekta za Rome i visini konačne građevinske cijene iz prethodne godine po jednom metru kvadratnom korisne stambene površine na području općine Kakanj.

Prijedlog odluke o dopunama Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju sportske dvorane za potrebe kakanjskog sporta i za potrebe STŠ „Kemal Kapetanović“, Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacionog sistema u naselju Tršće i Utvrđivanje Prijedloga upisnog/gravitacionog područja osnovnih škola u općini Kakanj, također su dio dnevnog reda martovske sjednice Općinskog vijeća Kakanj.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u