KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Najava Sedme sjednice Općinskog vijeća

23.04.2017. - Općinsko vijeće će 27.04.2017.godine (četvrtak) održati Sedmu redovnu sjednicu sa početkom u na kojoj će razmatrati 12 tačaka dnevnog reda.

2

Tokom sjednice razmatrat će se četiri izvještaja, dvije odluke, jedan program i tri informacije.

Izvještaji koji će se nači na dnevnom redu su o: izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu, izvršenju tekuće budžetske rezerve za 2016. godinu, radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2016. godinu o radu i finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ za 2016.godinu.

Vijećnici će se izjašnjavati i o dva prijedloga odluku. Jedna se odnosi na dopunu Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća, a druga o utvrđivanju javnog interesa na nekretninama u svrhu realizacije dopunskog rudarskog projekta odlaganja otkrivke na PK „Vrtlište“ na odlagalištu Bijele Vode.

Prijedlog programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana za 2017. Godinu, također je jedna od tački dnevnog reda.
Vijećnici bi trebali donijeti i dva rješenja i to o razrješenju i imenovanju predsjednika Drugostepene komisije za žalbe.

Planirane su i tri informacije . Jedna je o stanju sporta na području općine Kakanj za 2016. Godinu. Druga je Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu s kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2016.godinu. Vijećnici će biti upoznati i sa Informacijom o radu Komisije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u