KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Najava redovne sjednice Općinskog vijeća

26.01.2020. - Općinsko vijeće će 30.01.2020.godine sa početkom u 9:00 sati održati 38. redovnu sjednicu po prijedlogu dnevnog reda Kolegija Općinskog vijeća

vijece34

Uobičajeno rad Vijeća počinje usvajanjem zaposnika sa prethodne sjednice, komentarima na dostavljene odgovore na vijećnićka pitanja i inicijative, a zatim će se pšostavljati nova pitanja i pokretati nove inicijative.
Kolegij Vijeća pripremio je obiman dnevni red od 26 tački.

Prijedlozi odluka

Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“;
Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“;
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode na vodozahvatu „Hladivode“, općina Kakanj;
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama na istaknutu firmu;
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ udruženjem od posebnog značaja;
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za izgradnju dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo i
Prijedlog programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2020.godinu.

Devet izvještaja

Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu;
Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu;
Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj u poljoprivredi za 2019.godinu;
Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu;
Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2019.godinu;
Izvještaj o realizaciji Plana održavanja javnih cesta na području općine Kakanj za 2019.godinu;
Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda; preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu;
Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu i
Izvještaj o realizaciji Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu.

Dva godišnja izvještaja

Godišnji izvještaj o realizaciji Programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2019. godini
Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2019. godini

Dva prijedloga programa

Prijedlog programa utroška budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini,
Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. Godini.

Dva prijedloga rješenja

Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Jasmina (Ismeta) Skeledžije iz Kaknja i
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Midhata (Mehmedalije) Hodžića iz Kaknja.

Četiri zaključka

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2020.godinu;
Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020.godinu;
Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu.

Jedna informacija

Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u